МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

> Закон про доступ до судових рішень

01/09/2006 | НеДохтор
http://www.president.gov.ua/documents/3831.html

-----------------------
ЗАКОН УКРАЇНИ № 3262-IV


Про доступ до судових рішень

Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

Стаття 1. Предмет регулювання Закону

1. Цим Законом регулюються відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Стаття 2. Відкритість судових рішень

1. Кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Це право забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України в порядку, встановленому цим Законом.

2. Судові рішення можуть опубліковуватися в друкованих виданнях, поширюватися в електронній формі з дотриманням вимог цього Закону.

3. Особам, які беруть (брали) участь у справі, забезпечується доступ до судових рішень у їхній справі в порядку, встановленому процесуальним законом.

4. Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі, якщо воно безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов'язків, у порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 3. Єдиний державний реєстр судових рішень

1. Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

2. Єдиний державний реєстр судових рішень (далі – Реєстр) – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

3. До Реєстру включаються усі судові рішення судів загальної юрисдикції.

4. Порядок ведення Реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Доступ до Реєстру

1. Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

2. Загальний доступ до судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України забезпечується з дотриманням вимог статті 7 цього Закону.

3. Для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

4. Будь-які обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України не допускаються, крім випадків, визначених цим Законом.

5. Судді мають право на доступ до усіх інформаційних ресурсів Реєстру, в тому числі до інформації, визначеної статтею 7 цього Закону. Доступ суддів до державної таємниці, що міститься в судових рішеннях, забезпечується відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

6. Право на доступ до інформаційних ресурсів Реєстру мають посадові чи службові особи, визначені порядком ведення Реєстру.

Стаття 5. Офіційне опублікування судових рішень

1. Судові рішення, внесені до Реєстру, можуть офіційно опубліковуватися у друкованих виданнях.

2. Судові рішення вважаються офіційно опублікованими за умови посвідчення органом, який забезпечує ведення Реєстру, відповідності судових рішень оригіналам або електронним копіям судових рішень, внесених до Реєстру.

3. Судові рішення можуть офіційно опубліковуватися в скороченому обсязі, якщо це виправдано метою видання.

4. Офіційне опублікування судових рішень повинно відповідати вимогам, встановленим статтею 7 цього Закону.

Стаття 6. Відтворення та інше використання судових рішень

1. Кожен має право повністю або частково відтворювати судові рішення, що проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в друкованих виданнях, у засобах масової інформації, створення електронних баз даних судових рішень.

2. Будь-яке редагування тексту судового рішення не повинно спотворювати його зміст.

3. Суд при здійсненні судочинства може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до Реєстру.

Стаття 7. Відомості, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу

1. У текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опублікування, не можуть бути розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.

2. До відомостей, зазначених у частиш першій цієї статті, належать:

1) імена (ім'я, по батькові, прізвище) фізичних осіб;

2) адреси місця проживання або перебування фізичних осіб, номери телефонів чи інших засобів зв'язку, адреси електронної пошти, ідентифікаційні номери (коди);

3) реєстраційні номери транспортних засобів;

4) інша інформація, що дає можливість ідентифікувати фізичну особу.

3. До відомостей, зазначених у частинах першій – другій цієї статті, не належать:

1) прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення;

2) імена посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої повноваження, беруть участь у цивільній, господарській, адміністративній чи кримінальній справах, справах про адміністративні правопорушення (проступки).

4. У текстах судових рішень, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не можуть бути розголошені відомості, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Стаття 8. Захист інформації, внесеної до Реєстру

1. Інформація, внесена до Реєстру, повинна мати захист від її викрадення, перекручення чи знищення.

2. Не допускається вилучення судових рішень із Реєстру.

3. Не допускається внесення будь-яких змін до судових рішень, які внесені до Реєстру, крім випадків, що пов'язані з необхідністю виправлення помилки, допущеної під час внесення судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру.

4. У разі виправлення судового рішення відповідно до процесуального закону його текст у Реєстрі не змінюється. До Реєстру додатково вноситься судове рішення, яким внесено зміни до відповідного судового рішення.

Стаття 9. Доступ до судових рішень заінтересованих осіб

1. Особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, може звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про:

1) надання можливості ознайомитися із судовим рішенням;

2) надання можливості виготовити в приміщенні суду копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів;

3) виготовлення копії судового рішення апаратом суду.

2. У заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків.

3. Заява розглядається відповідальною службовою особою апарату суду невідкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчення, – протягом трьох робочих днів.

4. Про результати розгляду заяви службова особа апарату суду вносить запис до відповідного журналу із зазначенням відомостей про особу, яка звернулася з цією заявою.

5. Копія судового рішення, виготовлена апаратом суду, засвідчується відповідальною службовою особою апарату суду та печаткою суду із зазначенням дати.

6. Копія судового рішення видається за плату в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. У наданні доступу до судового рішення належить відмовити, якщо:

1) до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дієздатності, або особа від імені заінтересованої особи за відсутності відповідних повноважень;

2) матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;

3) судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов'язків цієї особи.

8. Забороняється відмовляти в доступі до відповідного судового рішення заявникам, стосовно яких судом вжито заходів щодо забезпечення позову або запобіжних заходів.

9. Рішення про відмову у наданні доступу до судового рішення викладається службовою особою апарату суду в письмовій формі із зазначенням порядку його оскарження. Воно повинно бути вмотивованим.

10. Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова в цьому можуть бути оскаржені до голови відповідного суду або до суду в порядку, передбаченому законом.

11. За правилами цієї статті забезпечується також доступ осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до матеріалів справи, що необхідні для оскарження судового рішення.

Стаття 10. Відповідальність за порушення вимог, встановлених цим Законом

1. Порушення правил ведення Реєстру, а також порушення права на доступ до судових рішень тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.

2. У разі завдання особі матеріальної чи моральної шкоди внаслідок порушення її прав та інтересів, гарантованих цим Законом, вона має право на відшкодування такої шкоди.

Стаття 11. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2006 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) в абзаці першому частини першої статті 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до № 51, ст. 1122) слова «до законів України «Про інформацію» або «Про звернення громадян» замінити словами «до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень»;

2) частину першу статті 126 Закону України «Про судоустрій України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 27-28, ст. 180; 2004 p., № 25, ст. 354) доповнити пунктом 141 такого змісту:

«141) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом трьох місяців після опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) не пізніше 1 червня 2006 року забезпечити постійне внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень електронних копій судових рішень Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних та місцевих адміністративних судів, апеляційних та місцевих господарських судів, апеляційних загальних судів, а внесення судових рішень місцевих загальних судів – не пізніше 1 січня 2007 року.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

22 грудня 2005 року
--------------------------------------------------------------------------------

Опубліковано: 9 СIЧНЯ 2006

Відповіді

 • 2006.01.09 | romulus

  Re: > Закон про доступ до судових рішень

  в принципі в тому нічого поганого нема. дещо навіть позитивне.
  але - поживемо - побачимо. в ідеї комунізму також не було нічого-нічого поганого. нібито... спочатку... тай у християнстві ніхто автодафе не передчував, але потім - полізло...
  так що спакойствіє, тока спакойствіє...
 • 2006.01.09 | catko

  це вони що - ідею з меморандуму майдану взяли? молодці!(-)

 • 2006.01.09 | Михайло Свистович

  А як я знайду потрібне мені судове рішення, якщо

  там немає прізвищ та інших даних? І як можна висвітлити судову несправедливість без цього?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.01.09 | catko

   а фіг його знає. там ще ст.9 є про заінтересованих осіб

   хоча я думаю що це справедливо - ну і що що по мені судове рішення - чого про це в інтернеті мають кричати.

   і до речі - я погано читав? там здаєтся заборона згадувати тільки ФІЗИЧНИХ осіб?
  • 2006.01.10 | НеДохтор

   Re: А як я знайду потрібне мені судове рішення, якщо

   Михайло Свистович пише:
   > там немає прізвищ та інших даних? І як можна висвітлити судову несправедливість без цього?


   Ви пропонуєте, щоб у відкритому реєстрі були прізвища та інші дані?

   Чи може вважаєте, що без цих даних він взагалі не потрібен?

   Що конкретно Ви б хотіли змінити в цьому законі?


   В кожному окремому випадку судову несправедливість важливо встановлювати, робити це мають заінтересовані особи і також в судовому порядку.

   Крім того для осіб безпосередньо заінтересованих є в тому законі стаття 9.

   Напевно для кожного окремого випадку реєстр може слугувати тільки як підказка, що в більшості випадків подібні справи вирішувались так-то, а по цій справі чомусь? інакше.

   З самого початку про це і написано в законі:
   http://www.president.gov.ua/documents/3831.html
   ----------
   Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.
   --------------

   Також на суддю це може частково впливати, що саме ним прийняте "нестандартне" рішення буде виділятись на загальному фоні і може привернути загальну увагу.


   Взагалі до загального відкритого реєстру можна поставитись як до узагальнених даних перепису населення, котрий
   - дає можливість відслідкувати деякі тенденції в країні та в окремих областях, районах ...
   - трохи гнітить владу, якщо населення скорочується
   - але без прізвищ та інших даних не дає висвітлити, що конкретно відбувалось в якомусь окремому ліжку чи на дивані.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.01.10 | Михайло Свистович

    Re: А як я знайду потрібне мені судове рішення, якщо

    НеДохтор пише:
    >
    > Ви пропонуєте, щоб у відкритому реєстрі були прізвища та інші дані?

    Так, якщо це було відкрите судове засідання. З даних вистачить прізвищ та посад.

    >
    > Чи може вважаєте, що без цих даних він взагалі не потрібен?

    Та ні, хай буде хоч такий.

    >
    > Що конкретно Ви б хотіли змінити в цьому законі?

    Для цього я маю уважно його прочитати. Оскільки я не в силах його змінити, а часу обмаль, я відкладу це до кращих часів.

    >
    > В кожному окремому випадку судову несправедливість важливо встановлювати, робити це мають заінтересовані особи і також в судовому порядку.

    А у ЗМІ описувати судові справи не треба?

    >
    > Крім того для осіб безпосередньо заінтересованих є в тому законі стаття 9.

    Безпосередньо зацікавлені - це дуже вузьке коло. Завжди можна з"їхати.
 • 2006.01.09 | So_matika

  Ст. 7 у багатьох випадках

  перетворює цей закон на показуху.
  Власний досвід. Пошук матеріалів приватним шляхом на фігуранта судових справ - фізичну особу - дав мені матеріал, завдяки якому ця людина цілком справедливо могла б покласти дупу на нари. Надовго. Але - довелося шукати довгі шляхи, завдяки яким цей матеріал зможе-таки легально вплинути на хід справи. Це зайняло жахливу купу часу.
  А цей закон в таких ситуаціях ніяк не допоможе. А ситуацій буде дофіга і трошки.
  Хоча ідея в правильному напрямку. Ріспект.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua