МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

ВАЮ готує революцію соціальних фондів(продовж)

11/02/2006 | stefan
Здоровий глузд перемагає

Поспішність з встановленням єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування може привести до дуже небажаних наслідків.
Треба зазначити, що Головне науково-експертне управління ВР підійшло до Законопроекту № 1065 від 15.06.2006 досить уважно і виважено.

***


До № 1065 від 15.06.2006
н.д Л.Кириченко, С.Кальцев

В И С Н О В О К

Головного науково-експертного управління
на проект Закону України “Про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування”
Законопроектом пропонується встановити єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, що має забезпечити:
консолідацію в одному органі – Пенсійному фонді України спільних для усіх фондів функцій, а саме: постановки на облік платників, формування та ведення Державного реєстру соціального страхування (який включатиме інформаційну систему відомостей про платників єдиного соціального внеску та про застрахованих осіб), забезпечення звітності, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння єдиного соціального внеску;
порядок розподіл єдиного соціального внеску Державним казначейством України на рахунки фондів соціального страхування;
забезпечення використання фондами соціального страхування даних Державного реєстру соціального страхування.
встановлення основних фінансових параметрів системи, зокрема тарифів внеску для різних категорій платників та їх розподілу між видами соціального страхування.
Крім цього, пропонується впорядкувати деякі норми законів з окремих видів соціального страхування, переважно у зв‘язку із запровадженням єдиного внеску та системи його адміністрування, а також встановити норми щодо відповідальності з метою забезпечення належної його сплати.
Концептуальна оцінка проекту
На думку Головного науково-експертного управління, запропонований проект проект не забезпечує у повному обсязі вирішення питання запровадження єдиного соціального внеску з огляду на такі обставини.

1.1. Проект передбачає суттєві зміни в системі збору та адміністрування внесків соціального страхування, при цьому, згідно з пунктом 1 його Прикінцевих положень він має набути чинності з 1 січня 2007 року. Разом з тим численні питання організації адміністрування єдиного внеску залишаються невирішеними. Насамперед, це стосується існуючої системи виплат соціального страхування у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, яка ґрунтується на взаємозаліку внесків та виплат, що адмініструється безпосередньо роботодавцем. Порушення цієї системи може може суттєво позначитись на своєчасності та обсягах виплат.
На нашу думку, певні проблеми можуть виникнути із адмініструванням єдиного внеску у зв‘язку з диференціацією його розміру, пов‘язаною із класами ризику, та правом відповідного фонду на щорічне їх коригування. Такий підхід, цілком виправданий з огляду на особливості соціального страхування у зв‘язку з нещасним випадком на виробництві, разом з тим не відповідає самій ідеології запровадження єдиного внеску, яка має забезпечити спрощення порядку сплати внесків соціального страхування та стабільність цієї системи.
У статті 1 проекту до складу консолідованого страхового внеску включаються також і внески загальнообов‘язкового державного соціального медичного страхування. Проте зазначений вид соціального страхування на даний час не запроваджено, не існує чіткого уявлення щодо конкретних напрямів та часу, а також актуальності його запровадження.
1.2. Проектом не передбачено збереження існуючої системи пільг (насамперед для інвалідів). Належне вирішення зазначеного питання можливе лише на основі більш ґрунтовного аналізу наслідків реалізації такого підходу.
1.3. Законопроектом передбачено одночасне підвищення тарифу сплати внеску для працівників та оплати їх праці. Обов‘язок здійснити таке підвищення покладається на роботодавця (пункт 3 Прикінцевих положень). На наш погляд, це положення недостатньо узгоджене з чинним законодавством. Зокрема, необхідно визначити порядок здійснення відповідного підвищення, джерела фінансування, конкретні підстави щодо відповідальності за невиконання вимог Закону тощо. За умов недостатньої правової урегульованості цього питання можуть бути порушені не лише права працівників, але й погіршенні умови діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності.
1.4. Необхідно звернути увагу на недостатню відповідність проекту законодавству про соціальне страхування. Здійснена в Україні реформа соціального страхування започаткувала формування фондів як самоврядних організацій, на які покладається відповідальність щодо забезпечення державних соціальних гарантій на основі самостійного формування фінансів та адміністративної системи. Запропонований проектом підхід суттєво обмежує повноваження фондів, що викликає необхідність перегляду багатьох засад їх діяльності і, відповідно, змін в її організації та фінансуванні.
1.5. Проект має передбачати фінансове обґрунтування запропонованих змін, зокрема щодо розподілу необхідних видатків між державним бюджетом та коштами соціального страхування.

Зауваження до окремих положень проекту
2.1. Викликає сумнів передбачене проектом визначення у базовому системному законі тарифів внесків (стаття 10). Практика здійснення загальнообов‘язкового страхування свідчить про необхідність певного коригування (до речі, воно передбачено і проектом) тарифів при формуванні бюджетів фондів. На нашу думку, зазначені положення більш доцільно було б винести у розділ VII (Прикінцеві положення) проекту та передбачити встановлення тарифу на поточний бюджетний рік.
2.2. У проекті недостатньо враховано специфіку правового регулювання стягнення єдиного внеску з фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність самостійно. Так, відповідно до пунктів 15,16 проекту всі особи, що отримують винагороди на основі цивільно-правових договорів сплачують єдиний внесок і, відповідно підлягають всім видам соціального страхування. Для належної реалізації такого підходу, на наш погляд, необхідно передусім чітко визначити підстави, які дозволяють розділити зазначену категорію осіб на відповідні категорії, які мають свої особливості щодо загальної системи оподаткування та стягнення єдиного внеску – підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також осіб, що отримують винагороди на основі цивільно-правових договорів. Натомість у пункті 4 статті 5 проекту надається визначення незалежної професійної діяльності, яке охоплює більшість підстав для отримання винагороди за цивільно-правовими договорами (творча та наукова діяльність, надання послуг з освіти та охорони здоров‘я тощо).
Стосовно ж поширення страхування від нещасних випадків на виробництві та безробіття на всіх осіб, що виконують роботи та надають послуги за договорами цивільно - правового характеру, то така норма має сенс лише щодо осіб, для яких така робота є по суті формою виконання трудових обов‘язків за договором підряду. Стосовно інших видів діяльності, яка передбачає отримання винагороди за цивільними договорами, то за цих обставин досить важко означити страховий випадок, який полягає у втраті робочого місця, професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві. Тобто запровадження сплати єдиного внеску з усіх видів винагороди за цивільно-правовими договорами не супроводжується встановленням належного організаційно-правового механізму здійснення соціального страхування цієї категорії осіб.
Крім цього, звертаємо увагу на невідповідність запропонованих проектом окремих норм положенням законів з окремих видів соціального страхування щодо його добровільності для самозайнятих осіб.
2.3. Проект вимагає більш детального узгодження з нормами чинного законодавства. Насамперед це стосується норм щодо кримінальної та адміністративної відповідальності платників єдиного внеску, права Пенсійного фонду порушувати справу про банкрутство та вносити пропозицію про скасування державної реєстрації платника (стаття 22 проекту), застосування фінансових санкцій (стаття 25), відповідальності за ухилення від сплати внеску (пункти 9-11), порядку заповнення реєстраційної карти (пункт 19 ). Крім цього, законопроект потребує термінологісного та змістовного узгодження з податковим та бюджетним законодавством України окремих його положень, зокрема: статті 5 щодо провадження незалежної професійної діяльності, статей 10, 11 стосовно визначення розміру єдиного соціального внеску та пропорцій його розподілу, порядку обчислення та сплати єдиного соціального внеску, а також порядку погашення заборгованості юридичними і фізичними особами.

Узагальнюючий висновок: За результатами розгляду в першому читанні проект Закону України “Про єдиний соціальний внесок” доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Перший заступник Керівника
Головного управління Л.ЗАДОРОЖНЯ

Вик.: В.Тімофєєв, Ю. Павленко

***

Початок див:
http://www2.maidan.org.ua/news/view.php3?bn=maidan_free&trs=-1&key=1157605643&first=&last=

Архів гілки з 14 травня 2005р.:

ВАЮ готує революцію соціальних фондів
http://www2.maidan.org.ua/n/arch2005/1116056920

ВАЮ готує революцію соціальних фондів - 1
http://www2.maidan.org.ua/n/arch2005/1131948312 )


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua