МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Доктрина громадянського суспільства (громадського сектору)

11/05/2006 | ПОРА-прес
Розпочинається публічне обговорення Доктрини громадянського суспільства.

Доктрина громадянського суспільства – це документ організацій "третього сектору", що відповідає на питання:
• як покращити умови діяльності громадських організацій, благодійних фондів та органів самоорганізації населення;
• якою має бути державна політика по відношенню до ОГС;
• що потрібно зробити для покращення регуляторного середовища ОГС.

Положення Доктрини мають бути імплементовані в правове та регуляторне поле України шляхом прийняття відповідних законів, актів Кабінету Міністрів України, Президента України та органів місцевого самоврядування.

Протягом найближчих трьох місяців відбудеться двадцять п’ять "круглих столів" в кожній області України.

Будемо вдячні за пропозиції, зауваження, доповнення і конструктивну критику.

ДОКТРИНА
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ
(документ для громадських лідерів )
14 жовтня 2006 р.


ХТО МИ

МИ - громадські організації, благодійні фонди та органи самоорганізації населення, що об'єдналися для спільного представлення інтересів "третього сектору" та захисту наших прав.

НАША МЕТА

Нашою метою є запровадження нової державної політики щодо розвитку громадянського суспільства, спрощення адміністративного регулювання діяльності організацій громадянського суспільства та сприяння зародженню нових суспільно значимих громадських ініціатив.

Формування та реалізація державної політики щодо розвитку громадянського суспільства має відбуватися на таких засадах:
• політичне управління на підставі принципів легітимності та авторитету;
• адміністративне управління на підставі принципів підзвітності та доступності;
• економічне управління на підставі принципів рівності перед законом та якості життя.

ЩО ТАКЕ ДОКТРИНА

Доктрина громадянського суспільства є документом політики, що містить вимоги організацій громадянського суспільства щодо державного регулювання їхньої діяльності та пріоритетів політики розвитку громадянського суспільства України.

Доктрина є документом, розробленим і узгодженим організаціями громадянського суспільства України на підставі принципів добровільності, прозорості та консенсусу.

Доктрина громадянського суспільства визнає і будується на основі міжнародних принципів закріплених в наступних документах:
1) Загальна декларація прав людини;
2) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
3) Європейська конвенція про права людини та основні свободи;
4) рішення Європейського суду з прав людини;
5) Конвенція про доступ до інформації, громадську участь у прийнятті рішень і до доступ до правосуддя з метою захисту навколишнього середовища (Орхуська Конвенція);
6) Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі.


Положення Доктрини пройшли широкі громадські обговорення в кожному обласному центрі Україні та були затвердженні Всеукраїнським форумом організацій громадянського суспільства.

Положення Доктрини мають бути імплементовані в правове та регуляторне поле України шляхом прийняття відповідних законів, актів Кабінету Міністрів України, Президента України та органів місцевого самоврядування.


НАША ЦІЛІ

1. Покращення представлення інтересів громадян шляхом збільшення кількості створених громадських організацій та органів самоорганізації населення.
2. Спрощення та здешевлення системи створення та реєстрації громадських організацій, благодійних фондів та ОСН. Прийняття нового Закону "Про громадські організації" та змін до Закону "Про органи самоорганізації населення".
3. Збільшення кількості та якості соціальних послуг, що надають громадські організації. Зростання частки фінансування соціальних послуг через ОГС в державному і місцевих бюджетах.
4. Розвиток філантропії та фінансової бази для ОГС. Створення фондів розвитку громад та доведення частки фінансування ОГС з державних та приватних джерел до 1% ВВП.
5. Зростання частки фінансування ОГС у витратах державного та місцевих бюджетів (з 2% в 2006 до 8% у 2009), в т.ч. у формі державних закупівель не менше 3%.
6. Збільшення кількості та якості роботи консультативно дорадчих органів(громадських рад). Залучення якомога більшої кількості ОГС та органів влади до проведення взаємних консультацій на постійній основі.
7. Спрощення процедур доступу громадян до публічної інформації та зменшення обсягу державної інформації що є закритою для суспільства. Прийняття нового закону "Про інформацію".

НАША РЕСУРСИ

"Третій сектор" України на сьогодні це:
• 46,5 тисяч громадських організацій;
• 9,5 тисяч благодійних фондів;
• близько 700 органів самоорганізації населення;
• 5% населення є членами організацій громадянського суспільства;
• В 2004 році благодійними фондами були залучені 530 млн. дол. США.
• В 2005 році фінансування "третього сектору" склало близько 1 млрд. дол. США.

НАШІ ВИМОГИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ БАЗОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ОГС

1. Прийняти новий Закон "Про громадські організації", що передбачає: 1) скасування територіальних статусів громадських організацій; 2) добровільну процедуру підтвердження національного статусу; 3)зменшення строків та вартості реєстрації; 4) визнання права юридичних осіб створювати ГО спільно з фізичними особами; 5) скасування реєстрації осередків громадських організацій (крім спілок ГО); 6) визнання права ГО здійснювати господарську діяльність без мети одержання і розподілу прибутку; 7) відкритий доступ до державних реєстрів інформації про ОГС.
2. Прийняти необхідні акти Міністерства юстиції України та Держкомпідприємництва для запровадження єдиного реєстраційного вікна для громадських організацій та благодійних фондів.
3. Прийняти зміни до Закону "Про органи самоорганізації населення", якими: 1) виключити положення, що обмежують перелік форм ОСНів, які можуть створюватись у населених пунктах; 2) передбачити, що ОСНи підзвітні, підконтрольні та відповідальні перед відповідними радами лише в частині делегованих ОСНам власних повноважень місцевої ради; 3) конкретизувати визначення території, в межах якої діє ОСН; 4) спростити процедуру створення ОСНів, особливо для будинкових комітетів; 5) деталізувати та спростити порядок проведення виборів до ОСНів, зокрема дозволити проведення голосування відкритим способом.
4. Внести зміни до Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”, якими: 1) доповнити перелік питань, які можуть бути вирішеними виключно на сесіях місцевих рад питанням про визначення території діяльності ОСНів; 2) встановити неможливість надання згоди на створення ОСНів з боку районних в місті рад та делегування ними ОСНам окремих власних повноважень, фінансів та майна; 3) визначити статус актів СОНів та ступінь обов’язковості їх виконання на території власної діяльності ОСНа фізичними та юридичними особами; 4) передбачити території, на яких не можуть створюватись ОСНи (частини Збройних Сил України, території кримінально-виконавчих установ тощо).


ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ФІНАНСУВАННЯ ОГС
1. Внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими надати ОСНам статус головних розпорядників бюджетних коштів.
2. Внести зміни до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", якими: 1) встановити альтернативну податкову базу для юридичних осіб у розмірі а) 0.2-0.3% суми валових доходів або б) витрат на оплату праці в звітному періоді; 2) скасувати обмеження податкового кредиту для фізичних осіб-донорів ОГС сумою платні; 3) звільнити від оподаткування суми внесків, не пов’язаних із створенням корпоративних прав учасників ОГС; 4) звільнити від оподаткування прибутковим податком такі надходження, як членські внески та добровільні пожертвування і безповоротну фінансову допомогу; 5) зняти нижню межу 2% для отримання податкової знижки тим, хто жертвує на благодійність та НПО; 6) дати альтернативу, що підприємство може жертвувати для НПО і ці пожертви віднести до валових витрат кошти у відсотках до доходу, а не до прибутку; 7) розвести бюджет та бюджетні установи по різним рядкам п.5.2.2 Закону; 8) ввести визначення гранту, як цільової безповоротної фінансової допомоги.
3. Внести зміни до Указу „Про спрощену систему оподаткування” (законом), де передбачити пільгу для жертводавців, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування.
4. Внести зміни до Закону „Про податок з фізичних осіб”, якими: 1) підняти верхню межу на добровільні пожертви фізичної особи з 5-ти до 15%; 2) поширити податковий кредит на інші види доходів фізичних осіб; 3) звільнити від оподаткування вартості соціальних послуг та допомоги, що надають ОГС за державні кошти або в рамках державних соціальних стандартів; 4) скасувати обмеження податкового кредиту для фізичних осіб-донорів ОГС сумою платні; 5) ввести спеціальні умови оподаткування приватних фондів.
5. Внести зміни до статті 3.2.5 Закону "Про податок на додану вартість", у якій поширити норму про звільнення від ПДВ усієї гуманітарної чи технічної допомоги, що ввозиться відповідно до чинних договорів.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
1. Внести зміни до Закону „Про соціальні послуги", якими: 1) встановити, що порядок надання ОГС соціальних послуг визначається окремими програмами, а не установчими документами; 2) встановити чіткі критерії належності доходів ОГС до їх основної діяльності; 3) спростити вимоги до установчих документів ОГС у частині надання соціальних послуг та обмежити ліцензування видами діяльності, які вказано в загальному законі про ліцензування.
2. Передбачити в Законі "Про державний бюджет України на 2007 рік" умови та розмір субвенцій з державного бюджету на виконання цільових програм надання соціальних послуг.
3. Внести зміни до Державного класифікатора соціальних стандартів та нормативів, якими передбачити державні стандарти надання соціальних послуг.
4. Прийняти Постанову КМУ де передбачити створення державного реєстру суб’єктів надання соціальних послуг та створення єдиного міжвідомчого органу, що здійснює ведення реєстру.
5. Прийняти Закон "Про державну програму розвитку волонтерського руху", яким встановити гарантії відшкодування замовниками соціальних послуг витрат волонтерів, пов’язаних з наданням цих послуг.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
1. Прийняти зміни до Закону "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності", якими розширити дію процедур закону до всіх рішень, що приймаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування включно з парламентом.
2. Прийняти на рівні місцевого самоврядування в кожній територіальній громаді: 1) Статут територіальної громади; 2) Порядок реалізації місцевої ініціативи; 3) Порядок проведення громадських слухань; 4) Порядок консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації місцевого бюджету; 5) Порядок проведення громадського обговорення містобудівної документації; 6) Положення про конкурс соціальних проектів; 7) Положення про ОСНи, закріпивши в них гарантії діяльності ОСНів, принципи взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та ОСНами; 8) Положення, якими передбачити механізм делегування ОСНам окремими повноваженнями відповідної місцевої ради, фінансів та майна.


ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ

1. Прийняти зміни до Закону "Про інформацію", яким: 1) визначити чіткі процедури доступу до публічної інформації; 2) відповідальність чиновників за невиконання інформаційного законодавства.
2. Внести змін до внутрішніх положень органів державної влади та локальних актів з метою мінімізації переліку документів з обмеженим доступом.
3. Скасувати Постанову КМУ "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" від 27.11.98 як таку, що суперечить Закону "Про інформацію" та вводить незнаний обмежувальний гриф "не для друку".
4. Прийняти нову редакцію Закону "Про державну службу", яким запровадити нові механізми відповідальності чиновників за якість управлінських послуг та розширити статті декларування доходів посадових осіб органів влади та членів їх сімей.
5. Прийняти Постанову КМУ "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії цих органів з громадянами та їх об’єднаннями".

НАША ДІЇ

Доктрина є політичним документом дій організацій громадянського суспільства для покращення державного регулювання "третього сектору".

Запровадження вимог Доктрини громадянського суспільства має об'єднати громадські організації, благодійні фонди та органи самоорганізації населення.

МИ - організації громадянського суспільства, будемо співпрацювати з усіма органами влади та політичними партіями, що визнають цінності та цілі Доктрини та готові реалізовувати її положення.

Головним політичним органом від "третього сектору", відповідальним за запровадження положень Доктрини є Координаційна рада громадських організацій, створена Всеукраїнським форумом організацій громадянського суспільства.

В рамках Координаційної ради громадських організацій організовують та ведуть конкретну роботу наступні комітети:
• Комітет з питань базового законодавства для громадських організацій та благодійних фондів.
• Комітет з питань роботи органів самоорганізації населення.
• Комітет з питань оподаткування та фінансування ОГС.
• Комітет з питань громадської участі та доступу до інформації.
• Комітет з питань соціальних послуг та волонтерського руху.

Головними механізмами запровадження положень доктрини є: 1) створення робочих груп з представників ОГС з різних проблем державної політики; 2) розробка проектів змін до законодавчих та підзаконних актів; 3) широке громадське лобіювання прийняття відповідних рішень; 4) моніторинг за ефективністю реалізації положень Доктрини.

Визнання цілей Доктрини та приєднання до їх реалізації здійснюється відкрито, шляхом підписання Меморандуму громадянського суспільства.

Варіант для експертів та План реалізації Доктрини можна знайти на сайті www.doktryna.civicua.org

Відповіді

 • 2006.11.06 | Максим Лациба

  Re: Доктрина громадянського суспільства (громадського сектору)


  Більше всього, мене непокоїть оптимізм громадських організацій!
  Вони думають що завтра буде краще ніж сьогодні! Просто так, без зусиль.

  Всі знають що ми маємо жахливий Закон "Про соціальні послуги".
  Всі знають що от от уряд прийме постанову яка запустить гільйотину поголовного ліцензування громадських організацій.

  Але при тому ведуть дискусію з Мінпраці щодо недопущення цого лише 2-3 організації.

  Або ми нарешті усвідомимо свій інтерес і почнемо його лобіювати. Або і далі будемо лише нарікати на поганий уряд, закони і спадковість.

  > Розпочинається публічне обговорення Доктрини громадянського суспільства.
  >
  > Доктрина громадянського суспільства – це документ організацій "третього сектору", що відповідає на питання:
  > • як покращити умови діяльності громадських організацій, благодійних фондів та органів самоорганізації населення;
  > • якою має бути державна політика по відношенню до ОГС;
  > • що потрібно зробити для покращення регуляторного середовища ОГС.
  >
  > Положення Доктрини мають бути імплементовані в правове та регуляторне поле України шляхом прийняття відповідних законів, актів Кабінету Міністрів України, Президента України та органів місцевого самоврядування.
  >
  > Протягом найближчих трьох місяців відбудеться двадцять п’ять "круглих столів" в кожній області України.
  >
  > Будемо вдячні за пропозиції, зауваження, доповнення і конструктивну критику.
  >
  > ДОКТРИНА
  > ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ
  > (документ для громадських лідерів )
  > 14 жовтня 2006 р.
  >
  >
  > ХТО МИ
  >
  > МИ - громадські організації, благодійні фонди та органи самоорганізації населення, що об'єдналися для спільного представлення інтересів "третього сектору" та захисту наших прав.
  >
  > НАША МЕТА
  >
  > Нашою метою є запровадження нової державної політики щодо розвитку громадянського суспільства, спрощення адміністративного регулювання діяльності організацій громадянського суспільства та сприяння зародженню нових суспільно значимих громадських ініціатив.
  >
  > Формування та реалізація державної політики щодо розвитку громадянського суспільства має відбуватися на таких засадах:
  > • політичне управління на підставі принципів легітимності та авторитету;
  > • адміністративне управління на підставі принципів підзвітності та доступності;
  > • економічне управління на підставі принципів рівності перед законом та якості життя.
  >
  > ЩО ТАКЕ ДОКТРИНА
  >
  > Доктрина громадянського суспільства є документом політики, що містить вимоги організацій громадянського суспільства щодо державного регулювання їхньої діяльності та пріоритетів політики розвитку громадянського суспільства України.
  >
  > Доктрина є документом, розробленим і узгодженим організаціями громадянського суспільства України на підставі принципів добровільності, прозорості та консенсусу.
  >
  > Доктрина громадянського суспільства визнає і будується на основі міжнародних принципів закріплених в наступних документах:
  > 1) Загальна декларація прав людини;
  > 2) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
  > 3) Європейська конвенція про права людини та основні свободи;
  > 4) рішення Європейського суду з прав людини;
  > 5) Конвенція про доступ до інформації, громадську участь у прийнятті рішень і до доступ до правосуддя з метою захисту навколишнього середовища (Орхуська Конвенція);
  > 6) Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі.
  >
  >
  > Положення Доктрини пройшли широкі громадські обговорення в кожному обласному центрі Україні та були затвердженні Всеукраїнським форумом організацій громадянського суспільства.
  >
  > Положення Доктрини мають бути імплементовані в правове та регуляторне поле України шляхом прийняття відповідних законів, актів Кабінету Міністрів України, Президента України та органів місцевого самоврядування.
  >
  >
  > НАША ЦІЛІ
  >
  > 1. Покращення представлення інтересів громадян шляхом збільшення кількості створених громадських організацій та органів самоорганізації населення.
  > 2. Спрощення та здешевлення системи створення та реєстрації громадських організацій, благодійних фондів та ОСН. Прийняття нового Закону "Про громадські організації" та змін до Закону "Про органи самоорганізації населення".
  > 3. Збільшення кількості та якості соціальних послуг, що надають громадські організації. Зростання частки фінансування соціальних послуг через ОГС в державному і місцевих бюджетах.
  > 4. Розвиток філантропії та фінансової бази для ОГС. Створення фондів розвитку громад та доведення частки фінансування ОГС з державних та приватних джерел до 1% ВВП.
  > 5. Зростання частки фінансування ОГС у витратах державного та місцевих бюджетів (з 2% в 2006 до 8% у 2009), в т.ч. у формі державних закупівель не менше 3%.
  > 6. Збільшення кількості та якості роботи консультативно дорадчих органів(громадських рад). Залучення якомога більшої кількості ОГС та органів влади до проведення взаємних консультацій на постійній основі.
  > 7. Спрощення процедур доступу громадян до публічної інформації та зменшення обсягу державної інформації що є закритою для суспільства. Прийняття нового закону "Про інформацію".
  >
  > НАША РЕСУРСИ
  >
  > "Третій сектор" України на сьогодні це:
  > • 46,5 тисяч громадських організацій;
  > • 9,5 тисяч благодійних фондів;
  > • близько 700 органів самоорганізації населення;
  > • 5% населення є членами організацій громадянського суспільства;
  > • В 2004 році благодійними фондами були залучені 530 млн. дол. США.
  > • В 2005 році фінансування "третього сектору" склало близько 1 млрд. дол. США.
  >
  > НАШІ ВИМОГИ
  >
  > ВДОСКОНАЛЕННЯ БАЗОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ОГС
  >
  > 1. Прийняти новий Закон "Про громадські організації", що передбачає: 1) скасування територіальних статусів громадських організацій; 2) добровільну процедуру підтвердження національного статусу; 3)зменшення строків та вартості реєстрації; 4) визнання права юридичних осіб створювати ГО спільно з фізичними особами; 5) скасування реєстрації осередків громадських організацій (крім спілок ГО); 6) визнання права ГО здійснювати господарську діяльність без мети одержання і розподілу прибутку; 7) відкритий доступ до державних реєстрів інформації про ОГС.
  > 2. Прийняти необхідні акти Міністерства юстиції України та Держкомпідприємництва для запровадження єдиного реєстраційного вікна для громадських організацій та благодійних фондів.
  > 3. Прийняти зміни до Закону "Про органи самоорганізації населення", якими: 1) виключити положення, що обмежують перелік форм ОСНів, які можуть створюватись у населених пунктах; 2) передбачити, що ОСНи підзвітні, підконтрольні та відповідальні перед відповідними радами лише в частині делегованих ОСНам власних повноважень місцевої ради; 3) конкретизувати визначення території, в межах якої діє ОСН; 4) спростити процедуру створення ОСНів, особливо для будинкових комітетів; 5) деталізувати та спростити порядок проведення виборів до ОСНів, зокрема дозволити проведення голосування відкритим способом.
  > 4. Внести зміни до Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”, якими: 1) доповнити перелік питань, які можуть бути вирішеними виключно на сесіях місцевих рад питанням про визначення території діяльності ОСНів; 2) встановити неможливість надання згоди на створення ОСНів з боку районних в місті рад та делегування ними ОСНам окремих власних повноважень, фінансів та майна; 3) визначити статус актів СОНів та ступінь обов’язковості їх виконання на території власної діяльності ОСНа фізичними та юридичними особами; 4) передбачити території, на яких не можуть створюватись ОСНи (частини Збройних Сил України, території кримінально-виконавчих установ тощо).
  >
  >
  > ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ФІНАНСУВАННЯ ОГС
  > 1. Внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими надати ОСНам статус головних розпорядників бюджетних коштів.
  > 2. Внести зміни до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", якими: 1) встановити альтернативну податкову базу для юридичних осіб у розмірі а) 0.2-0.3% суми валових доходів або б) витрат на оплату праці в звітному періоді; 2) скасувати обмеження податкового кредиту для фізичних осіб-донорів ОГС сумою платні; 3) звільнити від оподаткування суми внесків, не пов’язаних із створенням корпоративних прав учасників ОГС; 4) звільнити від оподаткування прибутковим податком такі надходження, як членські внески та добровільні пожертвування і безповоротну фінансову допомогу; 5) зняти нижню межу 2% для отримання податкової знижки тим, хто жертвує на благодійність та НПО; 6) дати альтернативу, що підприємство може жертвувати для НПО і ці пожертви віднести до валових витрат кошти у відсотках до доходу, а не до прибутку; 7) розвести бюджет та бюджетні установи по різним рядкам п.5.2.2 Закону; 8) ввести визначення гранту, як цільової безповоротної фінансової допомоги.
  > 3. Внести зміни до Указу „Про спрощену систему оподаткування” (законом), де передбачити пільгу для жертводавців, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування.
  > 4. Внести зміни до Закону „Про податок з фізичних осіб”, якими: 1) підняти верхню межу на добровільні пожертви фізичної особи з 5-ти до 15%; 2) поширити податковий кредит на інші види доходів фізичних осіб; 3) звільнити від оподаткування вартості соціальних послуг та допомоги, що надають ОГС за державні кошти або в рамках державних соціальних стандартів; 4) скасувати обмеження податкового кредиту для фізичних осіб-донорів ОГС сумою платні; 5) ввести спеціальні умови оподаткування приватних фондів.
  > 5. Внести зміни до статті 3.2.5 Закону "Про податок на додану вартість", у якій поширити норму про звільнення від ПДВ усієї гуманітарної чи технічної допомоги, що ввозиться відповідно до чинних договорів.
  >
  > РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
  > 1. Внести зміни до Закону „Про соціальні послуги", якими: 1) встановити, що порядок надання ОГС соціальних послуг визначається окремими програмами, а не установчими документами; 2) встановити чіткі критерії належності доходів ОГС до їх основної діяльності; 3) спростити вимоги до установчих документів ОГС у частині надання соціальних послуг та обмежити ліцензування видами діяльності, які вказано в загальному законі про ліцензування.
  > 2. Передбачити в Законі "Про державний бюджет України на 2007 рік" умови та розмір субвенцій з державного бюджету на виконання цільових програм надання соціальних послуг.
  > 3. Внести зміни до Державного класифікатора соціальних стандартів та нормативів, якими передбачити державні стандарти надання соціальних послуг.
  > 4. Прийняти Постанову КМУ де передбачити створення державного реєстру суб’єктів надання соціальних послуг та створення єдиного міжвідомчого органу, що здійснює ведення реєстру.
  > 5. Прийняти Закон "Про державну програму розвитку волонтерського руху", яким встановити гарантії відшкодування замовниками соціальних послуг витрат волонтерів, пов’язаних з наданням цих послуг.
  >
  > ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
  > 1. Прийняти зміни до Закону "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності", якими розширити дію процедур закону до всіх рішень, що приймаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування включно з парламентом.
  > 2. Прийняти на рівні місцевого самоврядування в кожній територіальній громаді: 1) Статут територіальної громади; 2) Порядок реалізації місцевої ініціативи; 3) Порядок проведення громадських слухань; 4) Порядок консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації місцевого бюджету; 5) Порядок проведення громадського обговорення містобудівної документації; 6) Положення про конкурс соціальних проектів; 7) Положення про ОСНи, закріпивши в них гарантії діяльності ОСНів, принципи взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та ОСНами; 8) Положення, якими передбачити механізм делегування ОСНам окремими повноваженнями відповідної місцевої ради, фінансів та майна.
  >
  >
  > ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ
  >
  > 1. Прийняти зміни до Закону "Про інформацію", яким: 1) визначити чіткі процедури доступу до публічної інформації; 2) відповідальність чиновників за невиконання інформаційного законодавства.
  > 2. Внести змін до внутрішніх положень органів державної влади та локальних актів з метою мінімізації переліку документів з обмеженим доступом.
  > 3. Скасувати Постанову КМУ "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" від 27.11.98 як таку, що суперечить Закону "Про інформацію" та вводить незнаний обмежувальний гриф "не для друку".
  > 4. Прийняти нову редакцію Закону "Про державну службу", яким запровадити нові механізми відповідальності чиновників за якість управлінських послуг та розширити статті декларування доходів посадових осіб органів влади та членів їх сімей.
  > 5. Прийняти Постанову КМУ "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії цих органів з громадянами та їх об’єднаннями".
  >
  > НАША ДІЇ
  >
  > Доктрина є політичним документом дій організацій громадянського суспільства для покращення державного регулювання "третього сектору".
  >
  > Запровадження вимог Доктрини громадянського суспільства має об'єднати громадські організації, благодійні фонди та органи самоорганізації населення.
  >
  > МИ - організації громадянського суспільства, будемо співпрацювати з усіма органами влади та політичними партіями, що визнають цінності та цілі Доктрини та готові реалізовувати її положення.
  >
  > Головним політичним органом від "третього сектору", відповідальним за запровадження положень Доктрини є Координаційна рада громадських організацій, створена Всеукраїнським форумом організацій громадянського суспільства.
  >
  > В рамках Координаційної ради громадських організацій організовують та ведуть конкретну роботу наступні комітети:
  > • Комітет з питань базового законодавства для громадських організацій та благодійних фондів.
  > • Комітет з питань роботи органів самоорганізації населення.
  > • Комітет з питань оподаткування та фінансування ОГС.
  > • Комітет з питань громадської участі та доступу до інформації.
  > • Комітет з питань соціальних послуг та волонтерського руху.
  >
  > Головними механізмами запровадження положень доктрини є: 1) створення робочих груп з представників ОГС з різних проблем державної політики; 2) розробка проектів змін до законодавчих та підзаконних актів; 3) широке громадське лобіювання прийняття відповідних рішень; 4) моніторинг за ефективністю реалізації положень Доктрини.
  >
  > Визнання цілей Доктрини та приєднання до їх реалізації здійснюється відкрито, шляхом підписання Меморандуму громадянського суспільства.
  >
  > Варіант для експертів та План реалізації Доктрини можна знайти на сайті www.doktryna.civicua.org


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua