МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Відповідно до закону,

01/03/2007 | S.D.
Відповідно до закону, ВВ можуть виконувати не тільки поліцейські, але й військові функції.

Відповіді

 • 2007.01.03 | Via

  Re: Відповідно до закону про охорону держслужбовців

  Відповідно до закону про охорону держслужбовців, прийнятому у 30-х роках та підписаному Сталіним, вони охороняють владноможців від народу :(
  І цей закон діє у незалежній Україні всі 15 років :(
 • 2007.01.03 | stefan

  Re: Відповідно до закону,

  З А К О Н У К Р А Ї Н И
  (витяг)
  Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх
  справ України

  ( Вводиться в дію Постановою ВР
  N 2236-XII ( 2236-12 ) від 26.03.92, ВВР, 1992, N 29, ст.398 )

  Стаття 1. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ
  України (далі - внутрішні війська) входять до системи Міністерства
  внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони
  важливих державних об'єктів, перелік яких установлюється Кабінетом
  Міністрів України, охорони установ виконання покарань і
  лікувально-трудових установ, а також для участі в охороні
  громадського порядку та боротьбі із злочинністю.
  ( Стаття 1 в редакції Закону N 407/95-ВР від 31.10.95; із змінами,
  внесеними згідно із Законом N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 )

  Стаття 2. Основними завданнями внутрішніх військ є:
  охорона та оборона важливих державних об'єктів, установ
  виконання покарань і лікувально-трудових установ, об'єктів
  матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства
  внутрішніх справ України; ( Абзац другий частини першої статті 2
  із змінами, внесеними згідно із Законом N 2377-IV ( 2377-15 ) від
  20.01.2005 )
  супроводження спеціальних вантажів;
  здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;
  конвоювання заарештованих і засуджених;
  охорона підсудних під час судового процесу;
  переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб,
  які втекли з-під варти;
  виконання доручень адміністрації установ виконання покарань і
  лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього
  порядку; ( Абзац восьмий частини першої статті 2 в редакції Закону
  N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98; із змінами, внесеними згідно із
  Законом N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
  участь в охороні громадського порядку та боротьбі із
  злочинністю; ( Абзац дев'ятий частини першої статті 2 в редакції
  Закону N 407/95-ВР від 31.10.95 )
  участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на
  об'єктах, що охороняються;
  охорона дипломатичних представництв і консульських установ
  іноземних держав на території України. ( Частину першу статті 2
  доповнено абзацом згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від
  21.12.2000 )
  Забороняється використання внутрішніх військ для виконання
  завдань, не передбачених цим Законом.
  ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 407/95-ВР
  від 31.10.95 )

  Стаття 3. Діяльність внутрішніх військ будується на
  принципах законності та гуманізму, поваги до особи, її прав і
  свобод.

  Стаття 4. Правовою основою діяльності внутрішніх військ є
  Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, постанови Верховної
  Ради України, інші законодавчі акти України, укази Президента
  України, постанови Кабінету Міністрів України, військові статути
  Збройних Сил України.


  Стаття 5. Внутрішні війська будуються на засадах
  централізованого керівництва, єдиноначальності, поєднання при їх
  комплектуванні принципів добровільності та загального військового
  обов'язку.

  Стаття 6. Внутрішні війська підпорядковуються Міністру
  внутрішніх справ України.
  Безпосереднє управління внутрішніми військами здійснює
  командуючий цими військами.

  Стаття 7. Внутрішні війська складаються із з'єднань,
  військових частин і підрозділів по охороні важливих державних
  об'єктів, зокрема атомних електростанцій, і установ виконання
  покарань, по супроводженню спеціальних вантажів і конвоюванню
  заарештованих і засуджених, із військових частин спеціального
  призначення та спеціальних моторизованих військових частин
  міліції, підрозділів зв'язку, військових установ, навчальних
  закладів та учбових частин. ( Частина перша статті 7 із змінами,
  внесеними згідно із Законами N 407/95-ВР від 31.10.95, N 2377-IV
  ( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
  Місця розташування на території України зазначених
  з'єднань, військових частин, установ внутрішніх військ
  визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра
  внутрішніх справ України і погодженням з місцевими органами влади.
  Місце розташування з'єднання, військової частини і
  підрозділів може бути змінено за умови підготовки для цього
  матеріально-технічної бази.
  Чисельність внутрішніх військ встановлюється Кабінетом
  Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України.
  Штати з'єднань, військових частин і установ внутрішніх
  військ затверджує Міністр внутрішніх справ України.

  --------------------------------

  В Законі описана тільки загальна організаційна стркутура внутрішніх військ МВС.
  Ні кількісний склад ні перелік видів та кількості зброї в ВВ МВС Закон не регулює.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.01.03 | stefan

   Кучма, виявляється, хотів в Європу

   У К А З
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

   ( Дію Указу зупинено до прийняття Верховною Радою України
   законодавчого акта з цього питання згідно з Указом
   Президента N 1529/2005 ( 1529/2005 ) від 03.11.2005 )

   Про питання щодо перетворення внутрішніх військ
   Міністерства внутрішніх справ України у
   невійськове формування

   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
   N 1211/2003 ( 1211/2003 ) від 25.10.2003
   N 402/2004 ( 402/2004 ) від 08.04.2004
   N 1042/2004 ( 1042/2004 ) від 04.09.2004 )   З метою звільнення Міністерства внутрішніх справ України від
   виконання невластивих функцій п о с т а н о в л я ю:

   1. Утворити Комісію з перетворення внутрішніх військ
   Міністерства внутрішніх справ України у невійськове формування
   (далі - Комісія).

   2. Установити, що основними завданнями Комісії є:

   підготовка пропозицій щодо перетворення внутрішніх військ
   Міністерства внутрішніх справ України (далі - внутрішні війська) у
   невійськове формування з правоохоронними завданнями та функціями;

   розгляд проектів законів, актів Президента України, Кабінету
   Міністрів України, програми щодо забезпечення перетворення
   внутрішніх військ у невійськове формування.

   3. Затвердити персональний склад Комісії (додається).

   Призначити головою Комісії КОВАЛЕНКА Валентина Васильовича -
   заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника
   Головного управління з питань судової реформи, діяльності
   військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації
   Президента України. ( Частина друга статті 3 в редакції Указу
   Президента N 1211/2003 ( 1211/2003 ) від 25.10.2003 )

   4. Надати Комісії право заслуховувати керівників відповідних
   органів з питань, що належать до їх компетенції, та одержувати
   необхідні для її роботи документи і матеріали.

   5. Голові Комісії про результати її діяльності щоквартально
   доповідати Президентові України.

   6. Кабінету Міністрів України:

   подати у двомісячний строк проекти законодавчих актів щодо
   внесення змін до законів України та відповідних програм у зв'язку
   з перетворенням внутрішніх військ у невійськове формування та щодо
   назви цього формування;

   вирішити у IV кварталі 2003 року питання щодо реалізації
   відповідно до встановленого порядку надлишкового майна, озброєння
   і військової техніки внутрішніх військ, вдосконалення структури та
   системи управління органами, підвищення оперативної готовності,
   мобільності та професіоналізму за рахунок оснащення відповідною
   авіаційною, спеціальною і автомобільною технікою, внести
   пропозиції щодо нової форми одягу та спеціальних звань для
   рядового і начальницького складу невійськового формування;

   забезпечити передачу Державному департаменту України з питань
   виконання покарань функцій внутрішніх військ з конвоювання осіб,
   яких тримають під вартою, підсудних, засуджених до позбавлення
   волі та з охорони їх під час судових засідань;

   ужити заходів щодо погашення заборгованості внутрішнім
   військам та фінансового і матеріального забезпечення, рядового і
   начальницького складу невійськового формування на рівні, не
   нижчому відповідного утримання військовослужбовців;

   завершити перетворення внутрішніх військ у невійськове
   формування до кінця 2005 року. ( Абзац шостий статті 6 із змінами,
   внесеними згідно з Указом Президента N 402/2004 ( 402/2004 ) від
   08.04.2004 )

   Президент України Л.КУЧМА

   м. Київ, 18 серпня 2003 року
   N 863/2003


   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Указом Президента України
   від 18 серпня 2003 року N 863/2003

   СКЛАД
   Комісії з перетворення внутрішніх військ Міністерства
   внутрішніх справ України у невійськове формування


   КОВАЛЕНКО - заступник Глави Адміністрації
   Валентин Васильович Президента України - Керівник
   Головного управління з питань
   судової реформи, діяльності
   військових формувань та
   правоохоронних органів Адміністрації
   Президента України, голова Комісії

   ШНИПКО - перший заступник Міністра Кабінету
   Олександр Сергійович Міністрів України, заступник голови
   Комісії

   ГРИШКО - заступник Керівника Головного
   Валерій Віталійович управління з питань судової
   реформи, діяльності військових
   формувань та правоохоронних
   органів - керівник управління,
   заступник голови Комісії

   БОДНЯ - державний експерт відділу контролю
   Олександр Іванович та координації правоохоронної
   діяльності управління державної
   безпеки апарату Ради національної
   безпеки і оборони України

   ГРІНЕНКО - заступник Керівника Головного
   Олександр Іванович управління з питань судової реформи,
   діяльності військових формувань та
   правоохоронних органів Адміністрації
   Президента України - керівник
   управління

   ГУСАК - заступник керівника управління
   Федір Федорович Головного управління з питань
   судової реформи, діяльності
   військових формувань та
   правоохоронних органів Адміністрації
   Президента України


   ГУСАРОВ - перший заступник Міністра
   Сергій Миколайович внутрішніх справ України -
   начальник Головного штабу

   КІХТЕНКО - перший заступник командувача -
   Олександр Тимофійович начальник штабу внутрішніх військ
   Міністерства внутрішніх справ
   України

   ПТАШИНСЬКИЙ - перший заступник Голови Державного
   Олександр Борисович департаменту України з питань
   виконання покарань

   УРУСЬКИЙ - директор Департаменту оборонної,
   Олег Семенович оборонно-промислової політики та
   військово-технічного співробітництва
   Секретаріату Кабінету Міністрів
   України

   ЧАЛИЙ - заступник Міністра фінансів України
   Володимир Дмитрович

   ШЕЛЕСТ - начальник Головного управління
   Євген Федорович особового складу та організації
   мобілізаційної роботи - заступник
   начальника Генерального штабу
   Збройних Сил України.

   ( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
   N 1211/2003 ( 1211/2003 ) від 25.10.2003, N 1042/2004
   ( 1042/2004 ) від 04.09.2004 )


   Глава Адміністрації
   Президента України В.МЕДВЕДЧУК
   -----------------------------------------

   Кучма, виявляється, хотів в Євро-колгосп, коли видав такий класний Указ.
   А ми його сварили.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua