МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

мало усвідомлена тема: масштаби наркодіяльності КГБ

03/02/2009 | Сергій Кабуд
машиний переклад http://www.fulldls.com/torrent-ebooks-937933.html

не маю часу редагувати
Як хто хоче радагувати- можна додавати в гілку

англійський нижчеЦе Джозеф D. Дуглас 'S землі Червону книгу Кокаїн - У наркотики з Америки і Заходу (1999), яка є повністю документована піддавайте довгостроковій російської та китайської розвідувальних операцій, спрямованих на досягнення деморалізації і, в кінцевому рахунку контроль Заходу за рахунок використання наркотиків, все для збереження всесвітньої ленінської революції і створення світового комунізму. Д-р Джозеф Дуглас є національної безпеки, аналітик і автор книги, що мають досвід в оборонної політики, оцінка загрози, обману, розвідувальної і політичної війни, ядерної стратегії, тероризм, передових хімічних і біологічних бойових агентів і додатків та міжнародною торгівлею наркотиками. З середини 1980-х років, його основну увагу було вивчення різних аспектів культурної війни і, зокрема, на незаконні наркотики чуму, з акцентом на його походження, структур підтримки, маркетингу та geostrategical наслідки. У 1996 році, щорічні доходи, одержувані від глобального криміналісти заходів за оцінками Світового банку, експерти в $ 1,2 трильйона, з яких $ 500 млрд., як вважалося, являють прибутку. Це означає, що уряди, банки та глобальної криміналісти є організації передачі щонайменше $ 1,0 трлн щорічно національних та приватних багатств на банківських рахунках глобальної злочинного братства - масові передачі матеріальних цінностей, для яких не було історичного паралельно. Це скандальне стан речей триває вже протягом декількох десятиліть на постійно розширює масштаб, і повноваження, як наслідок загрожує знищити уряду, демократії та міжнародної банківської системи. Це означає, що більш ніж на $ 40 трлн будуть додані до багатства глобальної злочинної класів, у тому числі керівники та представники Леніна триває світової соціалістичної революції. Більшість з цих коштів були інвестовані в нерухомість, облігації та акції, і кожен рік ще на трильйон доларів або більше додається в басейн. З огляду на те, що ці дані, як вважають деякі експерти занижують позиції, ймовірно вартості накопичених наркотиків гроші подав у міжнародній фінансовій системі в даний час перевищує $ 40 трлн оцінку на значний запас. Пов'язані з корупцією серед фінансових інститутів, консультативних послуг в області інвестицій (у тому числі фондових брокерських та інвестиційних фондів), престижних юридичних фірм, і серед політичних класів, в даний час давно досягла масштабів епідемії. Це має вирішальне значення для виживання західної цивілізації, і для того, щоб уповільнити його швидкий спуск на широке поширення, корозійні глобалізації злочинності і корупції, яка є похмурої перспективи на 21-му столітті, що західні країни почати, навіть в цей пізній час, щоб зрозуміти справжній характер незаконного обігу наркотиків кризи - а це означає, правильно аналіз його джерел, особливо його політичні коріння, її стимулюючих механізмів, а також пов'язані з нею кримінально габарити. Якщо природа і походження цієї проблеми, нарешті, зрозумів, що відповідає стратегії і тактики для вирішення цієї проблеми ніколи не будуть сформульовані. Лихом наркотиків продовжує зростати, оскільки до теперішнього часу заходи, розроблені для боротьби з нею не враховують геополітичний аспект - то є, від шкідливих революційних наміри, які спонукають його. Червоний Кокаин приносить прихована істина в світлі приводу великого китайсько-радянської роль в торгівлі наркотиками метою деморалізувати і послабити Захід. Автор робить прекрасну роботу за рішенням важких і багато незайманої тему, де авторитет на карту. Добре документованих і ретельно виносці він пропонує тривожні одкровення з бесід з високопоставленими комуністичними перебіжчиків в радянські розвідувальні установи. Можливо, в найближчі десятиліття, коли США загострює його війні проти наркотиків "марксистсько наркотеррорізм терористів" в Південній Америці, люди будуть заново цього ніколи своєчасним наземного розірвати класичними. Якщо ви хочете побачити більш широку картину в цілому наркотиків бізнес потім ця книга, безумовно, відкрийте очі. 185 сторінок, деякі карти. Повинен прочитати кожен.


This is Joseph D. Douglass's groundbreaking book Red Cocaine - The Drugging of America and the West (1999) which is a fully documented expose of long-term Russian and Chinese intelligence operations aimed at achieving the demoralisation and ultimate control of the West through the use of drugs, all for the purposes of continuing the Leninist World Revolution and establishing a world of communism. Dr. Joseph Douglass is a national security analyst and author with expertise in defence policy, threat assessment, deception, intelligence and political warfare, nuclear strategy, terrorism, advanced chemical and biological warfare agents and applications and international narcotics trafficking. Since the mid-1980s, his primary focus has been research into various dimensions of cultural warfare and notably into the illegal drugs plague, with emphasis on its origins, support structures, marketing and geostrategical implications. In 1996, annual revenues derived from global criminalist activities were estimated by the World Bank's experts at $1.2 trillion, of which $500 billion were thought to represent profits. That is to say, governments, banks and the global criminalists are arranging the transfer of at least $1.0 trillion every year of national and private wealth into the bank accounts of the global criminal fraternity - a massive transfer of wealth for which there has been no historical parallel. This scandalous state of affairs has been continuing for several decades on an ever expanding scale, and the power conferred as a consequence threatens to destroy governments, democracy and the international banking system itself. It would imply that more than $40 trillion will have been added to the wealth of the global criminal classes, including the managers and representatives of Lenin's continuing world socialist revolution. Most of this money has been invested in property, bonds and stocks, and each year a further trillion or more dollars is added to the pool. Given that these data are believed by some experts to understate the position, the probable value of accrued drug money lodged in the international financial system now exceeds this $40 trillion estimate by a considerable margin. The associated corruption among financial institutions, investment advisory services (including stock brokerage houses and mutual funds), prestigious law firms, and among the political classes, has by now long since reached epidemic proportions. It is critical for the survival of Western civilisation, and in order to slow down its rapid descent into pervasive, corrosive globalised criminality and corruption, which is the grim outlook for the 21st century, that Western countries begin, even at this late hour, to understand the true nature of the illegal drug crisis - which means correctly analysing its sources, especially its political origins, its enabling mechanisms, and its related criminal dimensions. Unless the nature and provenance of the challenge is finally understood, the appropriate strategy and tactics to address it will never be formulated. The drugs scourge continues to escalate because the measures so far developed to counter it do not take account of the geopolitical dimension - that is to say, of the malevolent, revolutionary intent which drives it. Red Cocaine brings the hidden truth to light about the large Sino-Soviet role in the drug trade designed to demoralize and weaken the West. The author does a excellent job at tackling a difficult and largely untouched subject where credibility is at stake. Well-documented and meticulously footnoted it offers disturbing revelations from interviews with high-ranking communist defectors within the Soviet intelligence establishment. Perhaps in the next decade, when the U.S. escalates its drug war against "Marxist Narco-Terrorists" in South America, people will rediscover this ever timely ground-breaking classic. If you want to see the bigger picture of the whole drug bussiness then this book will definetly open your eyes. 185 pages, some charts. A must read for everyone.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua