МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Створено та зареєстровано ГО "Співзахист".

04/09/2009 | странник
Антирейдерські та інші громадянські об'єднання Києва створили та зареєстрували ГО"Співзахист".

Відповіді

 • 2009.04.09 | странник

  Положення Громадської організації “Співзахист”

  Положення Громадської організації “Співзахист”

  Основною метою діяльності Громадської організації “Співзахист”(далі - ГО) є задоволення та захист законних соціальних, економічних, екологічних та інших спільних прав та інтересів своїх членів, які виступають за створення в Україні правової держави та впровадження прямого народовладдя.
  Для досягнення основної мети, організація може вдаватися до будь яких дій та заходів, що не суперечать Конституції України.

  Права та обов’язки членів ГО.

  1.Членство в ГО може бути індивідуальним, або колективним (представники від об’єднань громадян).
  2.Членами ГО можуть бути дієздатні особи, що досягли 16-ти річного віку, які визнають принципи і мету діяльності ГО, та дотримуються вимог цього “Положення”.
  3.Членство в ГО не виключає членства в інших об’єднаннях громадян, якщо це не суперечить цілям і завданням ГО.
  4.Члени організації мають право:
  - добровільно набувати членство в ГО, та виходити з членів ГО, за особистою письмовою заявою, яка затверджується Радою ГО, або Зборами ГО;
  - брати участь в заходах, що проводить ГО;
  - обирати та бути обраним до керівних органів ГО;
  - вносити пропозиції до керівних органів ГО стосовно її діяльності;
  - отримувати інформацію щодо діяльності ГО.
  5. Члени ГО зобов’язані дотримуватись вимог “Положення ГО” та виконувати рішення і доручення Зборів ГО або Ради ГО.
  6.Члени ГО, які без поважних причин систематично не беруть участь в роботі ГО, не виконують доручень Ради ГО, не виконують вимог “Положення” або дискредитують ГО своїми діями чи висловлюваннями, можуть бути виключені з членів ГО за рішенням Загальних зборів, або ж Ради ГО з подальшим затвердженням виключення на найближчих Зборах.

  Структура ГО та її керівні органи.

  1.Вищим керівним органом ГО є Загальні збори (далі - Збори).
  У Загальних зборах беруть участь члени ГО, та запрошені Радою ГО особи. Головуючий та Секретар зборів обираються з числа присутніх на зборах членів Зборів. Головуючий організовує та веде Збори, а Секретар веде протокол Зборів. м Рішення Зборів оформлюється у вигляді протоколу і підписується Головуючим та Секретарем зборів.
  2.Чергові Збори скликаються Радою ГО не рідше одного разу на рік.
  2.1.Позачергові Збори скликаються у разі необхідності на вимогу не менш 1/3 членів ГО або не менш 1/3 членів Ради ГО.
  3. Загальні збори можуть приймати будь-яке рішення з питань, що відносяться до статутної діяльності організації.
  4. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутні не менш (½) +1 від загальної кількості членів ГО або не менш 2/3 представників колективних об’єднань, до яких входить не менш (½) +1 від загальної кількості членів ГО.
  5. Рішення Зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх на Зборах.
  6. Збори обирають Координаційну раду ГО (далі: Рада), що виконує рішення Загальних зборів, і є керівним органом ГО, який здійснює поточне керівництво в період між Зборами.
  7. Рада складається з членів ГО.
  7.1. Члени Ради мають рівні права при прийнятті рішень: один член Ради має один голос. В роботі Ради приймають участь відповідальні за окремі напрямки роботи Ради, з правом дорадчого голосу.
  7.2.Робота Ради визначається “Регламентом”, який затверджується Зборами.
  8. Рада на своєму першому після Загальних зборів засіданні обирає координатора Ради, який проводить підготовку, веде засідання Ради, та контролює виконання прийнятих рішень.
  8.1. Ротація координатора Ради ГО відбувається раз на 6 місяців.
  8.2. Одна особа не може бути координатором Ради ГО два строки поспіль.
  9.Будь-які документи, що виходять від імені Ради ГО, обов’язково розглядаються простою більшістю Ради ГО з наступним прийняттям рішення з данного питання.
  10.Рішення Ради ГО вважаються прийнятими після:
  10.1.Обговорення;
  10.2.Голосування;
  10.3.Оформлення рішення у вигляді документу за наявності підписів простої більшості від загальної кількості членів Ради ГО.
  10.4.За будь-які дії, чи заяви, будь-кого з членів ГО, що не були прийняті згідно з наведеною у п.10 процедурою, ГО відповідальності не несе.
  11.В разі неможливості прийняття одноголосного рішення (консенсус), необхідне рішення приймаються простою більшистю Ради. Голосують: «за», «проти», «утримався», «особлива думка».
  12.При необхідності Рада ГО може вводити до свого складу нових членів, а також виключати зі складу Ради ГО. Рішення приймається простою більшістю від присутніх членів Ради ГО, з обов’язковим затвердженням цих рішень на найближчих Загальних зборах ГО.
  13. ГО може мати необхідні для його статутної діяльності кошти та майно. Кошти ГО можуть надходити за рахунок внесків членів ГО або добровільних пожертв від осіб, установ, організацій. Відповідальним за облік та зберігання коштів ГО є казначей ГО, якого призначає Рада ГО.
  14. Ні одна з окремих груп чи індивідуальний член ГО не може одноосібно приймати рішення щодо загальних питань стосовно ГО.
  15. Ні одна з окремих груп чи індивідуальний член ГО не може стати правонаступником ГО.
  16. ГО розпускається за згодою не менш ніж ¾ від загальної кількості членів ГО на Загальних Зборах.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.04.09 | странник

   Містобудівний меморандум

   Містобудівна політика, якою керується у своїх практичних діях київська влада, призвела до нинішнього кризового стану міста і це вже очевидно будь-кому.
   Громадське об’єднання “Співзахист” звертається до представників всіх гілок української влади та політикуму, з наступними вимогами, реалізація яких дасть змогу зупинити процес знищення Києва, створить умови для гармонійного розвитку міста і поверне представникам будівельної галузі повагу людей.
   Ми пропонуємо наступне:

   Заходи щодо захисту історичного центру Києва.

   1.Затвердити та ввести у дію як самостійний документ історико-архітектурний опорний план Києва (ІАОП), в якому нарешті зафіксувати всі об'єкти культурної спадщини з відповідними охоронними зонами. Особливо це стосується історичного центру міста, для якого ІАОП та проект охоронних зон центральної частини міста необхідно розробити першочергово.
   2.Внесення змін до діючого Генерального плану(ГП) та розробка нового ГП Києва-2020 дозволити лише при відповідності їх положенням ратифікованої Україною 07.09.2005р. “Європейської ладшафтної конвенції”, та після затвердження, як окремого документу, і введення в дію ІАОП.
   3.Запровадити мораторій на будь-яке будівництво в історичному центрі Києва до введення в дію ІАОП та проекту охороних зон.
   4.В рамках розробленого ІАОП повинні бути виокремлені заповідні зони центру м.Києва. Наприклад, Андріївський узвіз повинен розглядатися як цілісний проект історико-архітектурної заповідної території міста.
   5. Ввести у дію заборону про будівництво в історичному центрі Києва будівель вищих за 6 поверхів старої історичної забудови.
   6.При порушенні п. 6 та будівництві в історичному центрі міста будівель, які перевищують ліміт, ціна відшкодувань до бюджету міста повинна становити 1 млн.$ за кожний наступний метр.
   7.Внести необхідні зміни до законодавства, які підвищили б рівень відповідальності аж до карної, за порушення статусу охоронних зон визначених ІАОП.

   Генеральний план м.Києва.

   8.Генплан Києва повинен отримати статус Закону та затверджуватись Верховною Радою України.
   9.Головний архітектор м.Києва в обовязковому порядку рекомендується та затверджується позачерговим спеціальним з'їздом СА.
   10.Розробкою Генплану Києва повинні займатися кваліфіковані спеціалісти. Для цього до колективу розробників Генплану Києва мають бути запрошені лише професіонали, які мають належну професійну підготовку, і належний досвід роботи (стаж не менше 20 років).
   11.Поіменний список кандидатів до групи розробників Генплану Києва має рекомендувати та затверджувати позачерговий спеціальний з’їзд Союзу архітекторів України (СА) з завчасною публікацією інформації в пресі та інтернеті.
   12.Розмістити для вільного доступу на офіційному сайті КМДА ГП Києва, за виключенням секретної інформації.

   Обов'язки Головного архітектора проекту (ГАП).

   13.Підвищити статус архитекторів-професіоналів на посаді ГАП. Надати Інструкції про ГАП статус ДБН.
   14.Обов'язково створюється атестаційна комісія ГАП з членів СА, при СА, але не при керівництві СА.
   15.Унеможливити зайняття посади ГАП особами з недостатнім рівнем освіти та професійного досвіду (кандидат на посаду ГАП повинен мати саме архітектурну освіту та професійний стаж не менше 10 років).
   16.Максимально зменшити кількість узгоджень проектів, які замінюються іменною печаткою ГАП.
   17.Наказ про призначення ГАП видається обов'язково.
   18.ГАП та чиновники, що підписали дозволи, несуть повну особисту кримінальну та майнову відповідальність за прийняті та затверджені ними рішення.

   Пропозиції щодо окремих процедур містобудування.

   19.Підвищити до карної відповідальність за порушення проектної, та будівельної нормативної документації в сфері містобудування до рівня керівників проектних установ та Інститутів.
   20.Ввести обов'язкову відповідальність власника, орендаря, замовника та виконавця за вихідні дані, погодження, та їх фальсифікації.
   21.Ввести відкриті конкурси на проекти, повідомлення про які в обов'язковому порядку публікуються в офіційному друкованому органі та офіційних сайтах. Контроль СА над тендерами на проектні роботи. Встановити обов'язковий строк від оголошення до проведення тендера в 1 місяць.
   22.Впровадити процедуру первинного розгляду питаннь землевідводів депутатами районих рад м.Києва. Депутати райрад поіменно приймають первинне рішення про передачу землі під забудову, яке вже потім передається до Київради.
   23.Запровадити обов’язкове поіменне голосування за землевідводи в Київраді з обов'язковою трансляцією засідань Київрадиради за допомогою WEB-камер в реальному часі.
   24.Запровадити відкриті засідання Містобудівної ради Києва, на яких мають право знаходитися представники громадських організацій та ЗМІ, з обов'язковою трансляцією засідань Містобудівної ради за допомогою WEB-камер в реальному часі.
   25.Обов'язкове розміщення всієї необхідної землевідвідної, містобудівної та проектної документації на сайті Київради для незалежного контролю громадскістю.

   Процедури громадських слухань щодо забудов.

   26.Забудовник зобов’язаний заздалегідь передати ініціативній групі, обраній на загальних зборах місцевої громади, комплект необхідної проектної документації для проведення в разі необхідності незалежної попередньої експертизи запропонованої забудови. Висновки цієї експертизи виносяться на громадські слухання.
   27.Забудовник та райдержадміністрація зобов'язані заздалегідь повідомляти ініціативні групи про проведення слухань і зміни у документації, як письмово, так і на загальнодоступному інтернет-сайті.
   28.Встановити карну відповідальність за фальсифікацію результатів громадських слухань.
   29.Громадські слухання повинні проводитися в залах, що розташовані у будівлях райдержадміістрацій.

   Захист зелених та рекреаційних зон м. Києва.

   30.Для захисту та збереження зелених зон Києва необхідно збільшити оцінку намічених на вирубку в процесі будівництва зелених насаджень у 100 разів.
   31.Категорично заборонити будівництво багатоповерхівок в рекреаційних зонах вздовж берегу Дніпра. Дозволити будівництво не ближче 100 метрів від зрізу води.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua