http://photo.unian.net

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äìèòðèé Òàáà÷íèê âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, â Êèåâå, âî âòîðíèê, 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.  õîäå çàñåäàíèÿ ìèíèñòðû ðàññìîòðåëè çàêîíîïðîåêò î ðåôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, òàêæå ðÿä ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé, ñðåäè êîòîðûõ ñîãëàøåíèå ìåæäó Óêðàèíîé, Êàçàõñòàíîì è Ðîññèåé îá ó÷àñòèè â äåÿòåëüíîñòè Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà ïî îáîãàùåíèþ óðàíà. Êðîìå ýòîãî, ìèíèñòðû ïëàíèðóþò óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî íîðìàòèâíîìó îáåñïå÷åíèþ ñòðîèòåëüñòâà â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут