LEONID KRAVCHUK

Íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû, ÷ëåí ôðàêöèè ÑÄÏÓ(Î) Ëåîíèä Êðàâ÷óê ïðèçûâàåò ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé è èõ âîäèòåëåé ñîáëþäàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÓÍÈÀÍ â Êèåâå â ñðåäó, 30 ÿíâàðÿ 2002ã. Êðàâ÷óê âûðàçèë ñîæàëåíèå â ñâÿçè ñ àâàðèåé, â êîòîðóþ ïîïàëà ëèäåð èçáèðàòåëüíîãî áëîêà Þëèÿ Òèìîøåíêî, è ïîæåëàë åé ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî íå ìîæåò êîììåíòèðîâàòü ïðè÷èíû ýòîé òðàãåäèè, ïî åãî óáåæäåíèþ, ýòî äîëæíû äåëàòü ñïåöèàëèñòû. Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè Êðàâ÷óê ðàññêàçàë î ïðîäîëæåíèè ïðîåêòà “ Êàäðîâûé ðåçåðâ – Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû ”, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ íà áàçå ðàçâåòâëåííîé ïàðòèéíîé ñòðóêòóðû Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû (îáúåäèíåííîé) è íàïðàâëåí íà ôîðìèðîâàíèå åäèíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû ëó÷øèõ ìåíåäæåðîâ è óïðàâëåíöåâ Óêðàèíû.
Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

by ALEKSANDR SINITSA

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут