http://photo.unian.net

Ñîòðóäíèê ìèëèöèè ðàçãîâàðèâàåò ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó âî âðåìÿ àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ âèçèòà ïðåäñòîÿòåëÿ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà íà Åâðîïåéñêîé ïëîùàäè â Êèåâå, âî âòîðíèê, 27 èþëÿ 2010 ã.  àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê îò âñåóêðàèíñêîãî îáúåäèíåíèÿ ”Ñâîáîäà”, ÓÍÀ-ÓÍÑÎ è Êîíãðåññà óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ. Ó÷àñòíèêè àêöèè ïîêàçàëè èìïðîâèçèðîâàííóþ òåàòðàëüíóþ ïîñòàíîâêó ïîä íàçâàíèåì ”Ãëàìóðíûå ãàñòðîëè êðåìëåâñêîãî ãýáèñòà”, êîòîðóþ ìèëèöèÿ íàêàíóíå çàïðåòèëà ïðîâîäèòü. Òåàòðàëèçîâàííàÿ ïîñòàíîâêà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà, êàê, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ àêöèè, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíèìàëè ðåøåíèå î âèçèòå ïàòðèàðõà Êèðèëëà â Óêðàèíó. Ó÷àñòíèêè àêöèè íàäåëè íà ëèöà ôîòîãðàôèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè è ïðåäñòîÿòåëÿ ÐÏÖ. Òàêæå ó÷àñòíèêè àêöèè êóïèëè Êèðèëëó áèëåò íà ïîåçä â Ðîññèþ. Êðîìå òðàäèöèîííîãî ëîçóíãà ”Âîí ìîñêîâñêîãî ïîïà!”, ó÷àñòíèêè àêöèè òàêæå äåðæàëè â ðóêàõ òàêèå ïëàêàòû ñ ëîçóíãàìè: ”Êèðèëë – ïàòðèàðõ ïî ñòàëèíñêî-ãåáèñòñêèì êàíîíàì” è ”Ìîñêîâñêèé ïàòðèàðõàò – äóõîâíûé îêêóïàíò”. Âèçèò Ïàòðèàðõà Êèðèëëà â Óêðàèíó ïðîäëèòñÿ äî 28 èþëÿ. Ôîòî Àíäðåÿ Ñêàêîäóáà / ÓÍÈÀÍ

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут