Майдан / Новини / Статті Карта Майдану

додано: 03-12-2005
Юрій Шеляженко: Проект Закону України "Про ідіотський рух"

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1133625494.html

Після ознайомлення з проектом Закону України "Про волонтерський рух", поданого Кабінетом Міністрів за чільництва Юлії Тимошенко, хочеться припустити, що складання подібних законопроектів та інша аналогічна діяльність теж потребує законодавчого унормування.

Виходячи з цього припущення та по шаблону згаданого законопроекта був підготовлений інший законопроект - "Про ідіотський рух". Можливо, текст цього законопроекту переконає зацікавлених осіб (якщо у них є почуття гумору), що добровільна діяльність громадян в рамках існуючих законів не потребує додаткового законодавчого регулювання. Зрештою, принцип "Що не заборонено - те дозволено!" поки ніхто не забороняв.

-------------------------------------------

ЗАКОН УКРАЇНИ

"ПРО ІДІОТСЬКИЙ РУХ"

(проект)

Цей ідіотський Закон визначає організаційні та правові засади провадження ідіотської діяльності в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому ідіотському Законі терміни вживаються у такому значенні:
Ідіот — фізична особа, яка добровільно провадить ідіотську діяльність. Ідіотами можуть бути авторитетні особи, зокрема держслужбовці, які встановлюють правила та закони, які неможливо або шкідливо для суспільства виконувати, а також дають нові визначення поняттям, які без них всім зрозумілі.
Ідіотська діяльність — будь-яка соціальна, суспільно шкідлива, систематична і вмотивована принципово хибним "совковим" світоглядом неприбуткова діяльність фізичних та юридичних осіб, що провадиться шляхом виконання робіт, надання ідіотських послуг громадянам, організаціям і суспільству в цілому. Не є ідіотською соціальна, суспільно шкідлива і вмотивована неприбуткова діяльність, що має одноразовий чи випадковий характер;
Ідіотська організація — зареєстроване відповідно до цього Закону об’єднання ідіотів, головною метою якого є провадження ідіотської діяльності;
отримувачі ідіотської допомоги — фізичні або юридичні особи, на шкоду яким провадиться ідіотська діяльність.
Здоровий глузд - сфера, що не підлягає юрисдикції ідіотського законодавства.
Стаття 2. Принципи та сфера ідіотської діяльності
1. Ідіотська діяльність провадиться добровільно і тоді, коли ніхто не просить.
2. Ідіотська діяльність ґрунтується на принципах безкорисливості, доброчинності, законності, гуманності та відповідальності.
3. Ідіотська діяльність може провадитись у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, захисту прав і свобод громадян тощо.
4. Ідіотська діяльність не може не провадитись, опираючись на засадничі принципи української державності, як знак пошани традиціям предків.
5. Ідіотська діяльність та підготовка кваліфікованих ідіотів підлягає державному контролю та сертифікації. Нелегальна ідіотська діяльність забороняється.
Стаття 3. Учасники ідіотської діяльності
1. Учасниками ідіотської діяльності є ідіоти, ідіотські організації, підприємства, установи та організації, що залучають ідіотів або ідіотську організацію, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
2. Бездіяльний спостерігач ідіотської діяльності є її співучасником.
Стаття 4. Основні засади державної політики у сфері ідіотської діяльності
1. Держава визнає соціальну значущість ідіотської діяльності як вияв демократизації суспільства, створює умови для розвитку ідіотської діяльності під прикриттям розвитку громадянської свідомості, патріотичного виховання, посилення суспільної згуртованості на основі загальнолюдських цінностей і національних традицій, тощо.
2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з метою сприяння розвитку ідіотської діяльності надають ідіотам і ідіотським організаціям постійну методичну, інформаційну та практичну ідіотську допомогу у відповідних сферах.
3. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність ідіотів і ідіотських організацій, як і втручання ідіотів та ідіотських організацій у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.
4. Держава сприяє висвітленню у засобах масової інформації діяльності ідіотів і ідіотських організацій.
Стаття 5. Координація і сприяння у сфері ідіотської діяльності
1. Координація діяльності ідіотів і ідіотських організацій здійснюється спеціально уповноваженим центральним ідіотським органом виконавчої влади у сфері ідіотської діяльності, яким є центральний ідіотський орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його ідіотські територіальні органи.
2. Забезпечення розвитку ідіотської діяльності у відповідній сфері здійснюють в межах своїх повноважень інші ідіотські органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері ідіотської діяльності
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади:
забезпечує реалізацію державної політики у сфері ідіотської діяльності;
здійснює методичне керівництво діяльністю ідіотів і ідіотських організацій;
вносить пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері ідіотської діяльності;
сприяє організації навчання ідіотів та проводить перевірку їх знань і навичок, необхідних для провадження ідіотської діяльності;
здійснює контроль за провадженням ідіотської діяльності;
бере участь у міжнародному та міжпланетному співробітництві з питань ідіотської діяльності, вивчає, узагальнює і поширює світовий та вселенський досвід у цій сфері.

Розділ II
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ІДІОТА,
ІДІОТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОТРИМУВАЧІВ
ІДІОТСЬКОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 7. Права ідіота
1. Ідіот має право:
провадити ідіотську діяльність самостійно або як член ідіотської організації;
пройти відповідну підготовку (інструктаж) для провадження ідіотської діяльності;
підвищувати в установленому порядку свою кваліфікацію;
провадити ідіотську діяльність у гігієнічних та безпечних умовах;
на забезпечення у разі необхідності спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, велосипедами, проїзними квитками у міському транспорті загального призначення, а також ідіотським ковпаком та гучномовцем з мигавкою;
підтримувати зв’язки з ідіотськими організаціями інших країн та планет.
Стаття 8. Обов’язки ідіота
1. Ідіот зобов’язаний:
високоякісно та своєчасно виконувати обов’язки, передбачені договором про провадження ідіотської діяльності;
розглядати моральне задоволення як достатню нагороду за ідіотську діяльність;
шанобливо ставитись до отримувачів ідіотської допомоги;
подати звіт про надану ідіотську допомогу підприємству, установі та організації, що залучили ідіота або ідіотську організацію;
ефективно використовувати матеріали, обладнання та інше майно, надане для провадження ідіотської діяльності;
повернути матеріали, обладнання та інше майно, надане для провадження ідіотської діяльності, у разі припинення виконання обов’язків ідіота або діяльності ідіотської організації;
забезпечувати конфіденційність інформації про ідіотизм осіб, яким надається ідіотська допомога.
Стаття 9. Основні права отримувачів ідіотської допомоги
1. Отримувачі ідіотської допомоги мають право:
на захист своїх прав та інтересів з боку ідіота або ідіотської організації;
відмовитись від отримання ідіотських послуг та іншої допомоги, що надається ідіотом або ідіотською організацією, але тільки у тому випадку, якщо така організація не здійснює ідіотську діяльність на державне замовлення або згідно вимогам ідіотського законодавства.
Стаття 10. Набуття статусу ідіота
1. Особа набуває статусу ідіота після отримання посвідчення на право провадження ідіотської діяльності (далі — посвідчення ідіота).
2. Замовниками посвідчень ідіотів є ідіотські організації. Зразок посвідчення ідіота та порядок його видачі визначає Кабінет Міністрів України.
Стаття 11. Спеціальна підготовка (інструктаж) ідіота
1. Знання і навички, необхідні для провадження ідіотської діяльності, ідіот отримує на підготовчих курсах (під час інструктажу) або шляхом самоосвіти.
2. Провадження ідіотської діяльності, що передбачає наявність відповідного рівня кваліфікації ідіота, можливе після подання ним до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері ідіотської діяльності або його територіальних органів засвідченої належним чином копії документа про ідіотську освіту.
3. Перевірку знань і навичок ідіота проводять територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері ідіотської діяльності за місцем провадження ідіотської діяльності.
Стаття 12. Статус ідіотської організації
1. Ідіотські організації діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські та місцеві.
2. До всеукраїнських належать ідіотські організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої філії в більшості областей України.
3. До місцевих належать ідіотські організації, діяльність яких поширюється на територію однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць.
Стаття 13. Права ідіотської організації
1. Ідіотська організація має право:
самостійно вирішувати питання, що стосуються провадження ідіотської діяльності;
утворювати відповідно до законодавства України свої філії;
визначати форми ідіотської діяльності;
затверджувати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України “Про об’єднання громадян”;
популяризувати своє ім’я (назву), символіку;
отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідну для її діяльності інформацію;
використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійними організаціями, з метою виконання своєї ідіотської програми;
обмінюватися з відповідними організаціями іноземних держав та інших планет інформацією і спеціалістами;
користуватися в ідіотський спосіб іншими правами згідно з законодавством України.
Стаття 14. Обов’язки ідіотської організації
1. Ідіотські організації зобов’язані діяти відповідно до своїх статутних цілей і завдань.
2. Ідіотські організації, які отримують фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов’язані подавати звіт про цільове використання коштів підприємствам, установам та організаціям, що їх надавали, у встановлені ними строки.
Стаття 15. Державна реєстрація ідіотської організації
1. Ідіотська організація набуває права юридичної особи після її державної реєстрації.
2. Державна реєстрація всеукраїнської ідіотської організації здійснюється Міністерством юстиції України, місцевої ідіотської організації, а також філій всеукраїнських ідіотських організацій – відповідним управлінням юстиції. У разі, коли діяльність місцевої ідіотської організації поширюється на територію двох або більше адміністративно-територіальних одиниць, її реєстрація здійснюється відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України за місцем розташування постійно діючого центрального статутного органу.
3. Ідіотські організації звільняються від внесення плати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки.
4. Для державної реєстрації ідіотської організації подаються такі документи:
заява, підписана не менш як трьома ідіотами і засвідчена нотаріально, та копії посвідчень ідіотів;
статут, протокол установчих зборів (з’їзду, конференції), відомості про членів, органи управління і місцеві філії ідіотської організації.
Зразок заяви та форми відомостей про членів, органи управління і місцеві філії ідіотської організації встановлюються Міністерством юстиції України.
5. Заява про державну реєстрацію ідіотської організації розглядається у двомісячний строк після подання необхідних документів. Після державної реєстрації ідіотській організації видається свідоцтво про державну реєстрацію за зразком, встановленим Міністерством юстиції України.
6. Ідіотська організація, яка отримала свідоцтво про державну реєстрацію, вноситься до реєстру ідіотських організацій, що ведеться Міністерством юстиції України в установленому ним порядку.
7. Про зміни у статутних документах ідіотська організація повідомляє реєструючий орган у 10-денний строк.
8. Дані про державну реєстрацію ідіотської організації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” і оприлюднюються в офіційних виданнях.
Стаття 16. Відмова у державній реєстрації ідіотської організації
1. Порушення встановленого цим Законом порядку державної реєстрації ідіотської організації, наявність раніше зареєстрованої ідіотської організації під такою ж назвою, подання статуту або іншого документа, що суперечить вимогам законодавства, є підставою для відмови у державній реєстрації ідіотської організації.
2. Рішення про відмову в державній реєстрації ідіотської організації може бути оскаржено у судовому порядку.
Стаття 17. Статут ідіотської організації
1. Ідіотська організація діє на підставі свого статуту.
2. У статуті ідіотської організації зазначаються відомості про:
назву, місцезнаходження та її статус;
мету, напрями діяльності та завдання;
порядок утворення і діяльність органів управління;
джерела фінансування та порядок використання майна і коштів;
порядок внесення змін до статуту;
порядок реорганізації або ліквідації;
питання членства ідіотів у ідіотській організації та вибуття з неї;
права і обов’язки її членів.
До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями провадження діяльності ідіотської організації.
3. Контроль за дотриманням статуту ідіотської організації здійснюється реєструючим органом.
Стаття 18. Реорганізація та ліквідація ідіотської організації
1. Реорганізація та ліквідація ідіотської організації здійснюється відповідно до її статуту в установленому законодавством порядку.
Стаття 19. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки ідіотської діяльності
1. Для підтримки ідіотської діяльності при Кабінеті Міністрів України на правах постійно діючого консультативно-дорадчого органу утворюється Координаційна рада з питань розвитку та підтримки ідіотської діяльності, яка формується з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування і ідіотських організацій.
2. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки ідіотської діяльності сприяє об’єднанню ідіотів і ідіотських організацій у ідіотський рух.
3. Положення про Координаційну раду з питань розвитку та підтримки ідіотської діяльності і її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.
Стаття 20. Заохочення ідіотської діяльності
1. За активну громадську діяльність, самовіддану працю та вагомий особистий внесок у розвиток ідіотської діяльності в Україні ідіоти можуть бути представлені до державних нагород, відомчих відзнак та заохочені ідіотськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, що залучили ідіотів або ідіотські організації.
Стаття 21. Відшкодування витрат, пов’язаних з ідіотською діяльністю
1. Ідіот має право на відшкодування витрат, пов’язаних з ідіотською діяльністю (якщо вони були невідкладні, необхідні та підтверджені належним чином), забезпечення харчуванням, проживанням у разі провадження ідіотської діяльності за межами населеного пункту (місця проживання (перебування) ідіота).
Зазначені витрати відшкодовуються ідіотською організацією у розмірі, який визначається договором про провадження ідіотської діяльності.
Стаття 22. Підтримка ідіотської діяльності
1. З метою організаційної підтримки ідіотської діяльності розробляється ряд заходів загальнодержавного, регіонального та місцевого рівня з пропаганди ідіотського руху серед населення, проведення щорічного свята “День ідіота”, конкурсів, конференцій, семінарів для обміну досвідом між ідіотами тощо.
2. Підтримка ідіотської діяльності може здійснюватися за рахунок джерел фінансування, що не заборонені законодавством.

Розділ III
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ
ІДІОТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 23. Напрями ідіотської діяльності
1. Основними напрямами ідіотської діяльності є:
надання відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” ідіотської допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
участь у діяльності, пов’язаній з охороною навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
участь в охороні культурної спадщини у порядку, встановленому Законом України “Про охорону культурної спадщини”;
участь в інших суспільно корисних сферах діяльності, де відчувається дефіцит ідіотів.
Стаття 24. Отримання відомостей про потребу в провадженні певного виду ідіотської діяльності
1. Ідіот або ідіотська організація мають право на отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей про сферу, місце і потребу в провадженні певного виду ідіотської діяльності та конкретні підприємства, установи та організації, що мають намір залучити ідіота або ідіотську організацію.
Стаття 25. Договір про провадження ідіотської діяльності
1. Ідіот або ідіотська організація і підприємство, установа та організація незалежно від форми власності, що залучає ідіота, повинні укласти письмовий договір про провадження ідіотської діяльності, в якому зазначаються відомості про:
сторони договору;
предмет та обсяг ідіотської діяльності;
порядок і умови провадження ідіотської діяльності;
строк виконання робіт, надання ідіотських послуг;
права і обов’язки сторін;
підстави для розірвання договору;
відповідальність сторін за невиконання умов договору.
2. Типова форма договору про провадження ідіотської діяльності затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ідіотської діяльності.
Стаття 26. Підстави для припинення ідіотської діяльності
1. Ідіотська діяльність може бути припинена у разі:
добровільної відмови ідіота або ідіотської організації від її провадження;
просвітління ідіота або ідіотської організації в рамках Здорового глузду;
порушення умов договору або його розірвання;
настання інших випадків, установлених договором або законом.
Стаття 27. Міжнародне та міжпланетне співробітництво у сфері ідіотської діяльності
1. Україна бере участь в міжнародному та міжпланетному співробітництві у сфері ідіотської діяльності, сприяє налагодженню і розвитку співробітництва з іноземними державами, іншими планетами, міжнародними та позаземними організаціями для подальшої активізації ідіотської діяльності, укладає ідіотські міжнародні договори з іншими державами, іншими планетами, міжнародними та позаземними організаціями.
2. У разі коли міжнародним чи міжпланетним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ідіотської діяльності
1. Ідіоти і ідіотські організації за порушення законодавства у сфері ідіотської діяльності несуть відповідальність згідно із законом.
2. За неподання звіту про використання коштів, наданих ідіотам та ідіотським організаціям, або їх нецільове використання, отримання цих коштів з порушенням законодавства винні особи несуть відповідальність, передбачену законом.
3. Якщо ідіот зробив вагому послугу авторитетним особам, він може не нести передбачену законом відповідальність за ідіотську діяльність, а натомість змінити сферу ідіотської діяльності, чи територію ідіотської діяльності, чи просто принести публічні вибачення перед тим, як продовжити ідіотську діяльність.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей ідіотський Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
внести пропозиції щодо внесення ідіотських змін до Законів України;
розробити і затвердити ідіотські нормативно-правові акти, прийняття яких випливає з ідіотських норм цього Закону;
привести свої ідіотські нормативно-правові акти у відповідність з цим ідіотським Законом.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1133625494.html


Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах та розділі "Статті", можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини чи статті, на яку ви посилаєтся.

Ми також вітаємо коментарі, доповнення та виправлення до текстів новин від всіх свідків подій, що згадуються в новинах. Пишіть на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини. Всі цікаві коментарі будуть оприлюднені.


 
Перша Сторінка / Останні Новини / Питання та Відповіді про Майдан / Статті / Народні Новини / Листи На Майдан / Майдан-ЗахідМайдан-ВостокПраво / Бібліотека / Досьє / Фотоархів / Заяви та Звернення / Культура / Економіка / Наша Історія / Філософія, Релігія, Духовність / Діаспора / Голодомор / Преса / Україна-Росія / Гумор / Без правил / Оголошення / Технічна Допомога / Архіви Майдану / Розробки / Мова / Вільний Форум


Українська банерна мережа

(Copyleft) maidan.org.ua, 2001-2005
!!! Копілефт передбачає вільне розповсюдження із збереженням автури та мережевої адреси !!!
сайт розповсюджується згідно з ліцензією GNU для документації
(поки не зовсім повний) переклад ліцензії українською