МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Заява Національного Альянсу і Молодого Фронту з приводу виключення з навчальних закладів Білорусі опозиційної молоді

05/31/2005 | Gunslinger
Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Національний Альянс” і Молодий Фронт Білорусі занепокоєнні різким посиленням тиску влади на засоби масової інформації, громадські організації, політичні партії, що розпочалось останнім часом в Республіці Білорусі та вважають його пов’язаним виключно з наближенням виборів Президента держави, що мають відбутися в 2006 році.

Особливе занепокоєння викликає факт відрахування учнів та студентів з навчальних закладів за членство в неурядових організаціях та участь в акціях опозиції. Режим Лукашенка безумовно розуміє, що головна небезпека непохитності існуючої влади виходить від молоді і тому найжорсткий тиск падає саме на неї. Так лише за останній місяць п’ять членів Молодого Фронту, організації, що є в опозиції до існуючої влади – були відсторененні від навчання. Причому, якщо раніше виключали в основному з ВНЗ, то зараз молоді не дають можливості отримати середню освіту.

Тому 25 травня четверо активістів Молодого Фронту: Дмитро Чертков, Олександр Виноградов, Євген Волковець і Сяржук Мурашка вдалися до останнього відчайдушного крок – розпочати голодування з вимогою відновити відрахованих білоруських студентів та припинити тиск на молодих людей.

Національний Альянс та Молодий Фронт заявляють про початок акції „Дайте їм навчатись!”, що має на меті привернути увагу та ініціювати реакцію з боку світової спільноти до білоруської проблеми, та закликають молодіжні організації, політичні партії та громадськість України і світу сприяти поваленню останньої диктатури в Європі.

Ігор Гузь, голова Національного Альянсу

Зміцєр Дашкевич, співголова Молодого ФронтуЗаява Нацыянальнага Альянса і Маладога Фронта з нагоды адлічэньня з навучальных устаноў Беларусі апазіцыйнай моладзі.

Усеўкраінская моладзевая грамадская арганізацыя “Нацыянальны Альянс” і “Малады Фронт” Беларусі занепакоены рэзкім павілічэньнем ціску улады на сродкі масавай інфармацыі ,грамадскія арганізацыі і палітычныя партыі ,якое пачалося апошнім часам у Рэспубліцы Беларусь і лічаць яго звязаным выключна з надыходзячымі выбарамі Прэзідэнта дзяржавы,якія павінны адбыцца у 2006 годзе.
Асаблівае занепакоеньне вызывае факт адлічэньня студэнтаў з навучальных устаноў за сяброўства ў недзяржаўных арганізацыях і удзел у акцыях апазіцыі.Рэжым Лукашэнкі безумоўна разуме,што галоўная небясьпека для існуючай улады сыходзіць ад моладзі і таму саамы жорсткі ціск абрушыўся менавіта на яе.Так толькі за апошні месяц пяць сябраў Маладога Фронта,арганізацыі,якая у апазіцыі да існуючай улады-былі адлічаны з вучобы.Прычым,калі раней выключалі у асноўным з ВНУ,то зараз моладзі не даюць магчымасьці атрымоўваць сярэднюю адукацыю.
Таму 25 траўня чацвёра актывістаў Маладога Фронта: Зьміцер Чарткоў,Аляксандр вінаградаў,Яўген валкавец і Сяржук Мурашка зьвярнуліся да апошняга адчайнага кроку-яны пачалі галадоўку з патрабаваньнем аднавіць на вучобе адлічаных беларускіх студэнтаў і спыніць ціск на моладзь.
“Нацыянальны Альянс” і “Малады Фронт” аб'яўляюць аб пачатку акцыі Дайце ім вучыцца,якая мае мэтаю зьвярнуць увагу і ініцыяваць рэакцыю з боку сусьветнай грамадскасьці да беларускай пытаньня і заклікаюць моладзевыя арганізацыі,палітычныя партыі і грамадскасьць Украіны і сьвету спрыяць зьнішчэньню апошняй дыктатуры у Эўропе.

Ігар Гузь, старшыня Нацыянальнага Альянса

Зьміцер Дашкевіч, сустаршыня Маладога Фронта

Заявление Национального Альянса и Молодого Фронта
по поводу исключения из учебных заведений Беларуси
оппозиционной молодежи


Всеукраинская молодежная общественная организация „Национальный Альянс” и „Молодой Фронт” Беларуси обеспокоены резким усилением давления власти на средства массовой информации, общественные организации и политические партии, которое началось в последнее время в Республике Беларусь и считают его связанным исключительно с приближением выборов Президента государства, которые должны состояться в 2006 году.

Особого беспокойства вызывает факт отчисления учеников и студентов из учебных заведений за членство в негосударственных организациях и участие в акциях оппозиции. Режим Лукашенко безусловно понимает, что главная опасность стойкости существующей власти выходит от молодёжи и потому жесточайшее давление падает именно на нее. Так лишь за последний месяц пять членов Молодого Фронта, организации, которая в оппозиции к существующей власти - были отстранены от обучения. Причем, если раньше исключали в основном с ВНЗ, то сейчас молодежи не дают возможности получить среднее образование.

Поэтому 25 мая четверо активистов Молодого Фронта: Дмитрий Чертков, Александр Виноградов, Евгений Волковець и Сяржук Мурашка обратились к последнему отчаянному шагу - они начали голодание с требованием восстановить отчисленных белорусских студентов и прекратить давление на молодых людей.
„Национальный Альянс” и „Молодой Фронт” заявляют о начале акции „Дайте им учиться!”, что имеет целью привлечь внимание и инициировать реакцию со стороны мирового сообщества к белорусской проблеме, и призывают молодежные организации, политические партии и общественность Украины и мира оказать содействие свержению последней диктатуры в Европе.

Игорь Гузь, глава Национального Альянса

Змицєр Дашкевич, сопредседатель Молодого Фронта


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua