МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

СТАТУТ ФОРУМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ (неостаточний варіант)

04/07/2001 | Майдан-Інформ
СТАТУТ Громадського об'єднання "ГРОМАДЯНСЬКА ІНІЦІАТИВА -ФОРУМ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ (Демократична опозиція)"


Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Громадське об'єднання "Громадянська ініціатива - Форум національного порятунку", в подальшому - "Форум", є громадською організацією, що створена на підставі Закону України "Про об'єднання громадян" і здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією, чинним законодавством України, а також цим Статутом.

2. Форум є некомерційною, неприбутковою організацією, що діє на всій території України.

3. Форум діє на засадах добровільності й рівноправності членства та на принципах самоврядування, законності та інформаційної відкритості (гласності).

4. Метою створення Форуму є: захист прав і свобод своїх членів через громадську діяльність, що спрямована на підтримку демократичного розвитку українського суспільства, збереження конституційного ладу, становлення в Україні верховенства права та моральної, соціальне відповідальної політики органів державної влади та місцевого самоврядування. -

5. Форум не є юридичною особою і легалізується шляхом повідомлення.

6. Місцем розміщення керівних органів Форуму є місто Київ.

7. Офіційна назва організації:

українською мовою - громадське об'єднання "Громадянська ініціатива - Форум національного порятунку (Демократична опозиція)" (скорочено: "Форум національного порятунку"),

англійською мовою - Public Initiative - National Salvation Forum (Democratic Opposition).

Стаття 2. ЧЛЕНСТВО У ФОРУМІ

1. Членство у Форумі є індивідуальним.

2. Членами Форуму можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, що поціляють мету та завдання Форуму, підтримують заходи Форуму і які набули членства відповідно до цього Статуту.

3. Рішення про набуття членства у Форумі новим членом приймається Радою на підставі його письмової заяви.

4. Форми участі членів у діяльності Форуму визначаються чинним законодавством України.

5. Члени Форуму мають право:
1) обирати і бути обраними до керівних органів Форуму;

2) одержувати правовий захист і підтримку з боку організації, у тому числі при розгляді справи за участю члена організації в судах загальної юрисдикції;

3) у будь-який час ознайомитися зі звітами про діяльність Форуму, брати участь у всіх публічних заходах Форуму;

4) за своїм бажанням у будь-який час на підставі письмової заяви припинити своє членство в Форумі

5) Члени Форуму зобов'язані дотримуватись вимог цього Статуту, а також рішень керівних органів Форуму з питань, що віднесені до їхньої компетенції.

6) Членство в Форумі не обмежує інші права і свободи людини і громадянина, визначені Конституцією та законодавством України.
Стаття 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОРУМУ.

Для досягнення мети своєї діяльності як громадської організації Форум, через залучення інтелектуальних та інформаційних ресурсів концентрує свої зусилля на реалізації таких основних завдань:

1) сприяння демократизації українського суспільства, єднанню демократичних організацій, ініціативних громадян для створення умов розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні;

2) сприяння політичній та правовій просвіті українських громадян, допомозі громадським організаціям, метою створення та діяльності яких є демократичні та державницькі ідеї, правовому захисту громадян, що цього потребують.

Стаття 4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРУМУ.

Для реалізації проголошених завдань Форум у встановленому законом порядку:

1) налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, суб'єктами господарської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування для реалізації статутних мета та завдань;

2) веде роботу для залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації підтримуваних ним програм та проектів; '

3) надає підтримку державним програмам, програмам громадських організацій, реалізація яких відповідає статутним завданням Форуму і сприяє утвердженню демократичного розвитку України;

4) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організовує виставки, презентації, мітинги, пікетування, громадські роботи та інші масові заходи у формах, що не суперечать Конституції України;

5) здійснює чи бере участь у виданні та поширенні друкованих матеріалів, створенні радіо-, телепередач і фільмів, що відповідають меті Форуму, сприяє розвиткові засобів масової інформації, що дотримуються у своїй діяльності принципів свободи слова та відсутності політичної цензури;

6) готує громадську оцінку діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування через юридичний та політологічний аналіз актів, дій чи бездіяльності цих органів, інформує громадськість про результати такого аналізу;

7) інформує українську та зарубіжну громадськість про свою діяльність.
Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФОРУМУ.

1. Форум самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може засновувати у встановленому порядку свої осередки та групи сприяння діяльності Форуму, які забезпечують виконання його статутних завдань та вступати у партнерські відносини з політичними партіями та громадськими організаціями, які поділяють мету Форуму і є учасниками-партнерами у її досягненні.

2. Групи сприяння діяльності Форуму об'єднують прихильників Форуму, які не є його членами, але своєю діяльністю сприяють реалізації ідей Форуму, допомагають йому матеріально, організаційно чи в якийсь інший спосіб.

3. Порядок участі партнерів Форуму у вироблені стратегії, планів діяльності та публічних акціях Форуму визначається окремою партнерською угодою, що підписується уповноваженими на те особами з боку Форуму та юридичних осіб-партнерів.
Стаття 6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ФОРУМУ.

Керівними органами Форуму є:

Збори/З'їзд;
Рада.

Стаття 7. ЗБОРИ ФОРУМУ.
1. Збори/З'їзд; Форуму, в подальшому - "Збори", є його вищим керівним органом. Збори скликається на підставі рішення Ради, або якщо цього вимагає не менше однієї третини членів Форуму. Час і місце проведення Зборів, а також норми представництва від осередків Форуму для проведення З'їзду визначаються Радою.

2. Збори/З'їзд правочинні приймати рішення за наявності не менше половини від числа членів Форуму або обраних осередками Форуму делегатів у разі проведення З'їзду.

3. До компетенції Зборів відноситься будь-яке питання діяльності Форуму.

4. До виключної компетенції Зборів Форуму належить:
1) затвердження Статуту Форуму, а також змін та доповнень до нього;

2) обрання та звільнення з займаних посад осіб, визначених цим Статутом;

3) визначення чисельного складу та обрання членів органів Форуму;

4) заслуховування, обговорення та затвердження звітів органів та посадових осіб Форуму;

5) визначення стратегії діяльності Форуму відповідно до його статутних мети й завдань;

6) Рішення Зборів/З'їзду ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх членів/делегатів, а з питань змін та доповнень до Статуту - від загальної кількості членів/делегатів.
Стаття 8. РАДА ФОРУМУ
1. Рада Форуму, в подальшому - "Рада", є постійно діючим керівним органом Форуму на період між Зборами, що здійснює виконання рішень Зборів та загальне керівництво поточною діяльністю Форуму, а також представляє Форум у відносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами в Україні й за кордоном.

2. Чисельний та персональний склад Ради визначається Зборами.

3. Рада правомочна вирішувати всі питання діяльності Форуму, окрім тих, які віднесені цим Статутом до виключної компетенції Зборів.

4. Рада збирається на свої засідання не менше одного разу на місяць, а в разі необхідності - частіше. Засідання Ради є правомочними за умов присутності на засіданні більше двох третин членів Ради. Рада прагне до ухвалення всіх рішень консенсусом. Рішення з процедурних і технічних питань ухвалюються простою, більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.

5.На кожному засіданні Ради обирається головуючий, який веде засідання та підписує разом із Секретарем протокол та інші документи, ухвалені Радою.
Стаття 9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

1. Ревізійна комісія утворюється за рішенням Зборів Форуму. Збори можуть прийняти рішення про обрання Ревізора.

2. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю органів та посадових осіб Форуму щодо дотримання ними вимог Статуту і виконання рішень Зборів.
Стаття 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРУМУ

1. Припинення діяльності Форуму може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації за поданням Ради Форуму та за рішенням Зборів, що ухвалюється більшістю у дві третини від обраних на них делегатів, або за рішенням суду.

2. Інформація про ліквідацію/реорганізацію Форуму друкується у пресі.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua