МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

> Інтерв'ю Романа Безсмертного (expres.ua) (л)

02/02/2006 | НеДохтор
http://www.expres.ua/articles/2006/02/02/4949/ ------------------------------------------ Четвер, 02 лютого, 2006 → ПОЛІТИКА

Роман Безсмертний: "У наступному урядi вождiв не буде!"

Лiдер блоку "Наша Україна" називає п'ять секретiв успiху наступної"помаранчевої" влади

Кажуть, що, керуючи головним штабом Помаранчевої революцiї, вiн анi жодного разу не постояв за спиною Ющенка на сценi Майдану. Та останнiм часом керiвник виборчої кампанiї "Нашої України" дедалi частiше робить полiтичнi заяви. Причому такi, що буквально розбурхують український полiтикум. Скажiмо, його заклик до розпуску нинiшнього парламенту i введення в країнi прямого президентського правлiння опозицiя назвала закликом до повалення нинiшнього державного ладу. Лiдери створеного СДПУ(о) блоку "Не так!" навiть вимагають кинути керiвника "Нашої України" за грати. Роман Безсмертний ставиться до цього з усмiшкою.

Саме в такому настрої кореспондент Експресу застав його перед початком iнтерв"ю.

-- Ранiше Президент вiдкрито показував свою приналежнiсть до вашої партiї, потiм заявив про свою "прихильнiсть до всiх демократичних сил" i вам довелося прибрати його прiзвище з назви виборчого блоку. Як випливає з останнього iнтерв"ю Вiктора Ющенка однiй британськiй газетi, вiн знову ототожнює себе з "Нашою Україною". Чим зумовленi такi змiни?

-- Ющенко був i лишається членом партiї "Наша Україна", вiн очолював однойменний блок ще в 2002 роцi. Особисто я не зауважував названих вами маневрiв глави держави.

А формальне зникнення його прiзвища з назви блоку було викликане етичними i юридичними мiркуваннями. Вiктор Ющенко не є членом виборчого списку, тому й вирiшили, що записувати прiзвище Президента в назву виборчого блоку є неправильно. Але всi знають, що партiя "Наша Україна"народилася на Майданi. Всi знають, що це партiя Ющенка.

-- На цих виборах у блоцi "Наша Україна" не буде деяких партiй, якi входили до його складу на минулих парламентських виборах. Попри те, i УНП, i ПРП у парламентi -- i досi вашi союзники, таку ж полiтику проводить "Пора". Рейтинги створених ними блокiв наразi не досягли виборчого порога. Якщо нiчого не змiниться, чи бачите ви можливостi для iнкорпорування цих людей пiсля виборiв у виконавчу владу?

-- Ми надали представникам блокiв БЮТ, СПУ, УНБ Костенка -- Плюща та "Пора"-ПРП наш проект угоди про утворення пiсля виборiв парламентсько-урядової коалiцiї. Третя частина у цьому документi говорить про певнi розподiли посад. Я завжди пiдтримував потребу участi в цiй коалiцiї вище перерахованих полiтичних сил. Вони, на мою думку, обов'язково мають бути учасниками цiєї коалiцiї.

Наша позицiя -- поновлення "помаранчевої" команди. Сподiваємося завершити iнiцiйованi нами переговори i вийти на рiшення. Ми за вiдновлення команди. Сподiваюся, i тi сили, до яких ми звернулися, сповiдують теж саме.

-- Президент Ющенко доручив пiдготувати проект закону про внесення змiн до Конституцiї з урахуванням висновкiв Венецiанської комiсiї i резолюцiї Парламентської асамблеї Ради Європи. Ще ранiше про розробку такого документа оголосили ви. Що це буде за документ?

-- Над новим проектом Конституцiї у нас вже працюють робоча й експертна групи. Перша пише текст нового Основного Закону, iнша - буде його аналiзувати. Я вже отримав пропозицiї з Харкова, вiд вчених з Нацiональної юридичної академiї iменi Ярослава Мудрого, якi пропонують залучити їх до цiєї роботи.

Це буде дуже серйозна робота дуже серйозних фахiвцiв, тому поки що говорити про конкретний змiст цього документа є зарано. Час нас не тисне, ми його маємо вдосталь для того, щоб грунтовно розробити новий варiант Конституцiї i подати його на розгляд наступному складу парламенту.

-- Але якщо "Наша Україна" в принципi почала розробляти новий варiант Конституцiї, то, значить, ваша полiтична сила має якiсь стратегiчнi плани щодо її змiсту...

-- Так, для нас важливо, щоб наш варiант Конституцiї наближався до реалiзацiї Європейської хартiї прав людини, Європейської хартiї з питань мiсцевого самоврядування. Оце i є мета, вирiшити яку ми доручаємо фахiвцям -- закласти в органiзацiю влади в Українi європейськi принципи урядування, в основi яких є забезпечення прав людини.

-- А що нинiшнiй Конституцiї в цьому сенсi бракує?

-- Розбирання цього документа, так би мовити, на гвинтики -- це радше тема для грунтовних наукових дослiджень. Коротко кажучи, висновок наш такий: збудована нинiшньою Конституцiєю система влади практично усуває вплив народу на органи влади i на окремих посадових осiб.

-- Ви виступаєте за розпуск нинiшнього складу парламенту, але можливостей для цього у Конституцiї не передбачено. В якому випадку, на вашу думку, українська i свiтова спiльнота пiдтримала б такий крок глави держави?

-- Знаєте, пiвтора року тому, улiтку, я говорив: якщо влада спробує сфальсифiкувати президентськi вибори, то народ вийде на вулицi. I бiльшiсть нинiшнього складу парламенту, i тодiшня виконавча влада реагували на це так само обурливо, як i тепер на слова про можливiсть розпуску парламенту...

Так от, нинi я наголошую, що якщо Верховна Рада займатиметься правовим свавiллям, продовжуватиме безвiдповiдально ставитися до своїх обов'язкiв, ухвалюючи безвiдповiдальнi рiшення, то народ знайде депутатам iнше мiсце.

-- Представники вашої партiї неодноразово заявляли про можливiсть нового Майдану пiсля березневих виборiв. При тiм пояснення цiєї перспективи даються доволi рiзнi. Яка ваша версiя?

-- Майдан є можливим, якщо вiдбудеться спроба реваншу. Бо про якi б там хиби нинiшньої влади не говорили, але нинiшня Україна не має нiчого спiльного з країною абсурду, яка була до Майдану. I нiхто не захоче туди повертатися.

-- Але ж якщо "колишнi" здiйснять реванш через парламентськi вибори, то це буде офiцiйним волевиявом українського народу!..

-- Звичайно, пiд час чесних виборiв може бути виявлена воля українського народу. Але є пiдстави вважати, що подальшi манiпуляцiї деяких полiтичних сил матимуть мало спiльного з волею народу. Тому я акцентую на тому, що сказав: у такому разi народ не споглядатиме за цим спокiйно.

-- "Нашоукраїнський" прем'єр Єхануров, починаючи ще з процедури призначення на посаду, перебував пiд постiйним депутатським вогнем. Далi -- рiшення парламенту про вiдставку, яке ви вважаєте несправедливим. Якими мотивами, на вашу думку, керуються депутати?

-- Абсолютна бiльшiсть депутатiв нинiшнього парламенту не пройде до нової Верховної Ради. Ось вони й дозволяють собi такi емоцiйнi сплески -- почасти через намагання хоч якось полiпшити свої шанси на виборах, почасти через бажання просто нашкодити тим, хто змiнює країну на краще. Нинiшнiй парламент не є структурований згiдно з тими завданнями, якi поставило суспiльство, обравши Вiктора Ющенка Президентом. У цьому й полягає конфлiкт.

Тому, на мою думку, бажано, щоб життя такого парламенту було вкорочене. Це було б i в iнтересах самих депутатiв. Суспiльство, безперечно, вiтало би такий крок. Законодавчий орган, обраний на зовсiм iншому етапi полiтичного розвитку суспiльства i абсолютно неадекватний нинiшнiм вимогам цього суспiльства, має скласти свої повноваження. Свiтова полiтика знає не одну дострокову вiдставку полiтика, нiчого в цьому немає унiкального...

Але нинi вже пiзно про це говорити, бо Президент свою позицiю щодо долi нинiшнього парламенту сказав. Тому треба просто готуватися до виборiв нових депутатiв.

-- За даними останнього опитування громадської думки, проведеного Центром iменi Разумкова, у сiчнi "Наша Україна" вперше з часу вiдставки Тимошенко випередила БЮТ за рiвнем популярностi серед виборцiв. Чим, на вашу думку, зумовлена така змiна рейтингiв?

-- Тенденцiя до падiння рейтингу Тимошенко буде постiйною. Вона увiйде у межi свого природного електорату -- 7 -- 8 вiдсоткiв стабiльних прихильникiв.

Провина ж команди Ющенка у тому, що ми посадили її у вагон i привезли до того недавнього рейтингу -- 15 -- 16 вiдсоткiв. Але це те, що минає. Нинi люди мають можливiсть чiтко побачити, хто є хто.

-- Нинiшня полiтика Литвина -- це створення передумов для запрошення його блоку в будь-яку урядову коалiцiю пiсля виборiв (чи то "помаранчеву", чи то "бiло-синю"), привертання уваги виборцiв до себе чи щось iнше?

-- Нинiшня поведiнка Володимира Михайловича Литвина пояснюється його страхом взагалi не потрапити до наступного парламенту. Його рейтинг перебуває на межi прохiдного порогу, тож вiн бачить потребу в емоцiйних дiях, якi привернуть до нього увагу людей. Я, наприклад, не надсилав йому проекту угоди про поновлення "помаранчевої" коалiцiї, а вiн чомусь заявляє, що не пiдписуватиме його.

-- Що саме маєте на увазi, називаючи нинiшнiй уряд успiшним?

-- Про успiшнiсть уряду Єханурова говорить статистика, цiла низка розв'язаних проблем i вiдсутнiсть м'ясних, цукрових, паливних та iнших внутрiшнiх криз. На жаль, в окремих сферах, наприклад, у приватному секторi попереднiй уряд (в якому я працював, до речi)ситуацiю просто дестабiлiзував. Бiзнес був неабияк наляканий методологiєю попередницi Єханурова, i це сумно вiдбивалося на економiчних показниках країни. Юрiй Iванович ввiв ситуацiю в належне русло.

-- Якою буде полiтика наступного "помаранчевого" уряду, якщо ви переможете? Як уникнути її суперечливостi при тому, що ваша партiя намагається проводити лiберальну економiчну полiтику, а соцiалiсти -- лiву?

-- Я вважаю, що наступному "помаранчевому" уряду гарантований успiх у випадку додержання п'яти принципiв.

Перший: вождi в уряд не йдуть. Там повиннi бути мiнiстри-спецiалiсти.

Другий: рiшення ають ухвалюватися публiчно. Мається на увазi -- не тiльки iнформувати про свої дiї суспiльство, але й узгоджувати їх. Без узгодження з громадськiстю, з певними професiйними та iншими суспiльними групами уряд не зможе ефективно працювати.

Третiй принцип: уряд має жорстко дотримуватися плану реалiзацiї програми Президента. Ця програма дiстала такий вотум довiри українського народу, який не матиме жодна партiя i навiть блок. Тому її конче треба виконати.

Четвертий принцип: непоборювання всерединi команди.

П'ятий принцип: чiтка євроспрямованiсть дiй уряду i парламенту.

-- Зрозумiло, що як i будь-яка iнша полiтична сила, ви мрiєте очолити наступний уряд. Юрiй Єхануров -- єдина ваша кандидатура на цю посаду? I стосовно Тимошенко: чи ви далi вважаєте її кандидатуру у цьому сенсi неприйнятною?

-- Я сказав, що вождi в уряд не йдуть. Це є вiдповiддю i стосовно Тимошенко. Щодо наших кандидатур, то це може бути i Єхануров, i Кiнах. У нас дуже потужний список. Прохiдна частина мало не цiлком iз потенцiйних прем'єр-мiнiстрiв складається. Хiба не може очолити уряд Ксенiя Ляпiна?

-- Днями Вiктор Янукович заявив про бажання до якнайтiснiших переговорiв з "помаранчевими" силами. Ви допускаєте, що наступний уряд буде "рiзнокольоровим"?

-- Моє завдання -- поновити "помаранчеву" команду. А чи здiйсниться ця мрiя -- побачимо пiсля виборiв.

Андрiй ГАНУС, Експрес

------------------------------------------

Відповіді

 • 2006.02.03 | samopal

  Безсмертний представник президентів

  Тут є мужні люди, котрі можуть заглянути в очі хоть самому чортові...
  І не помітити твм нічого особливого.
  Цікаво, чи на останньому сеансі з Рамоном МакЛаудом не проглядалась
  потрясна перспектива побачити світловолосу жінку на посту Прем'єра з широкими повноваженнями?

  "У нас дуже потужний список. Прохiдна частина мало не цiлком iз потенцiйних прем'єр-мiнiстрiв складається. Хiба не може очолити уряд Ксенiя Ляпiна?"

  Ну хіба ж це слова не вічногто переможця?
  Героя, котрий справді вважає себе Безсмертним, навіть, якщо оголосить перед самим голосуванням про адміністративну реформу, власне бачення Конституції та найбільш достойну кандидатку на Прем'єра.

  Вже бачу чудові заголовки на блакитних шпальтах газет: "Рукаводства прєдвибарнава штаба НСНУ прєдлагаєт на пост глави будущєва правітєльства Ксєнію Ляпіну"


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua