МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

ВАЮ готує революцію соціальних фондів(продовж.3)

09/07/2006 | stefan
ВАЮ готує революцію соціальних фондів (продовж.3)
(див.архів:
ВАЮ готує революцію соціальних фондів
http://www2.maidan.org.ua/n/arch2005/1116056920

ВАЮ готує революцію соціальних фондів - 1
http://www2.maidan.org.ua/n/arch2005/1131948312 )
***
Нова Верховна Рада, новий Кабінет Міністрів.
Юлія Тимошенко не встигла "нарубати дров" в справі об"єднання Фондів соціального страхування.
А як хотілось.Дуже хотілось.Зробити "революційні перетворення" в сфері соціального страхування.
Тепер в ВР зареєстровані нові Законопроекти про соціальне страхування.
В т.ч. про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві.
...
Ось деякі з них:
1045 07.06.2006 Проект Закону про єдиний соціальний внесок.
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27419

1065 15.06.2006 Проект Закону про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27445

1266 04.08.2006 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо питань загальнообов'язкового державного соціального страхування)
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27735

2045 05.09.2006 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (щодо впорядкування роботи Фонду)
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27842
***
Будемо надіятися, що новий склад ВР виважено підійде до вирішення питань Законодавства в сфері соціального страхування.
Еволюційний шлях тут-єдино вірний.Бо за цими Законопроектами стоять люди - багато людей.Мільйони, десятки мільйонів.
І права на помилку тут не повинно бути.

Відповіді

 • 2006.09.08 | stefan

  В ФСНВ може з"явитися 3-й робочий орган

  Законопроект №2045 від 05. 09.2006

  Проект вноситься народними депутатами України В.Г. Хара, Я.М. Сухим, О.М.Стояном, Л.В.Бірюком.


  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (щодо впорядкування роботи Фонду)

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  І. Внести до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 4, ст.21; 2001р., № 17, ст.80; 2002 р., № 16, ст.114; 2002 р., № 17, ст. 124; 2003 р. № 26, ст. 192; 2005 р., № 17, № 18-19, ст. 267; 2005 р. № 31, ст. 420; 2006 р., № 9, № 10-11, ст. 96; 2006 р., № 22, ст. 199) такі зміни:
  1. Абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
  „відшкодування застрахованим і членам їх сімей матеріальної шкоди”.
  2. У статті 11:
  пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
  „2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих профспілок, члени особистого селянського господарства та фермерського господарства)”;
  частину другу та третю викласти в такій редакції:
  „Особи, зазначені у частині першій цієї статті, укладають з Фондом соціального страхування від нещасних випадків договір про добровільну участь у страхуванні від нещасних випадків.
  Порядок укладення та зразок договору про добровільне страхування затверджуються правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань”.
  3. Статтю 17 доповнити новою частиною такого змісту:
  “Рішення правлінням Фонду, які носять нормативний характер і стосуються прав та обов’язків страхувальників і застрахованих осіб, підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади”;
  4. Статтю 18:
  доповнити новою частиною третьою такого змісту:
  „Матеріально-технічне забезпечення роботи наглядової ради та правління Фонду здійснює виконавча дирекція Фонду”;
  у зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
  частину четверту викласти в такій редакції:
  „Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення та навчально-інформаційні центри. Управління, відділення і навчально-інформаційні центри виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням”.

  5. Підпункт „е” пункту 1 частини першої статті 21, частину третю статті 28, частину третю статті 34 виключити.
  6. У статті 22:
  у пункті 3 слова „групових нещасних випадків, нещасних випадків із смертельними наслідками та з можливою інвалідністю” замінити словами „всіх нещасних випадків на виробництві”;
  друге речення пункту 4 викласти в такій редакції:
  „З метою виконання цих функцій Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює власні навчально-інформаційні центри і може створювати своє видавництво з відповідною поліграфічною базою”.
  7. У статті 23:
  пункт 3 частини третьої після слів „про стан охорони праці” доповнити словами „та види діяльності”;
  пункт 5 частини третьої викласти в такій редакції:
  „5) вносити власникам підприємств обов`язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці - подання щодо вжиття адміністративних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров`ю або життю працівників”.
  8. У частині другій статті 29 слово „середньої” замінити словами „середньомісячної реальної”;
  9. Абзац другий частини другої статті 34 після слів “обстеженнях МСЕК” доповнити словами “але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду”;
  10. У статті 46:
  абзац третій частини другої доповнити словами:
  “у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”;
  абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
  “коштів, одержаних від стягнення відповідно до цього Закону штрафів і пені з страхувальників, штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці, а також адміністративних стягнень у вигляді штрафів з посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення”.
  11. У статті 47:
  в частині першій слова “(видах робіт)” замінити словами “(видах економічної діяльності)”;
  в абзаці другому частини третьої слова “прибутковим податком з громадян” замінити словами “податком з доходів фізичних осіб”;
  доповнити новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:
  „Страхові внески нараховуються на суми, які не зменшені на суму податків, інших обов'язкових платежів і внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства.
  Страхові внески є цільовим загальнообов’язковим платежем, який справляється на всій території України в порядку, встановленому цим Законом. Страхові внески не включаються до складу податків, інших обов’язкових платежів, що складають систему оподаткування. На страхові внески не поширюється податкове законодавство.”
  У зв’язку з цим частини п’яту – п’ятнадцяту вважати відповідно частинами сьомою – сімнадцятою;
  частину п’ятнадцяту викласти у такій редакції:
  „Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають право:
  1) порушувати відповідно до законодавства справу про банкрутство підприємства, установи, організації або вносити пропозицію щодо скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності в разі систематичної несплати ним страхових внесків;
  2) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;
  3) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків;
  4) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення, сплати страхових внесків та нецільового використання коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків звертатися в установленому законом порядку до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції;
  5) здійснювати інші функції, передбачені законодавством”.
  12. У статті 49:
  частину другу викласти в такій редакції:
  “Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми”;
  частину третю викласти в такій редакції:
  “У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).
  Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками”.
  II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


  Голова Верховної Ради
  України О.Мороз

  ***
  НМД, навчально-інформаційні центри ФСНВ принесуть загальну користь, як роботодавцям так і найманим працівникам, а також постраждалим на виробництві.
  Так як сфера соціального захисту від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у нас сильно відстає в практичному відношенні від передових країн ЄС, хоча законодавство уже адаптовано до європейських норм,в основному.
 • 2006.09.08 | stefan

  ФСНВ і Європа

  Новини
  6 вересня 2006
  6 вересня 2006 року виконавчу дирекцію Фонду відвідала делегація Республіки Польща

  6 вересня 2006 року в рамках VII міжнародного „Тижня освіти дорослих” в Україні: „Освіта дорослих для збереження роду, землі і води” відбулося спільне засідання Бюро Європейської Безпеки (Республіка Польща) та виконавчої дирекції Фонду. У засіданні взяли участь: від польської сторони - Коженевський Лешек Фрідерік, Президент Європейської Асоціації Безпеки, Александер Тадеуш, завідувач кафедри андрагогіки Королівського Ягелонського університету, Коженевська Галина, викладач Педагогічної Академії в Кракові. На засіданні також були присутні Сергій Болтівець, Голова Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми „Освіта дорослих України”, заступник директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Мусатова Ліана, президент міжнародного благодійного Фонду „Співтворчість” та Ольга Лавриненко, президент благодійного фонду ветеранів війни (учасників війни, учасників бойових дій та інвалідів війни) „Ветеран”. Від Фонду взяли участь заступники директора виконавчої дирекції Олексій Постоюк, Юрій Андрієвський, Павло Тертичний, начальники управлінь Наталя Зеленська (облік страхувальників та надходження доходів), Людмила Гільмутдінова (відшкодування шкоди) та начальник відділу страхових тарифів Людмила Батовська.
  На засіданні йшлося про безпеку людини в суспільстві, а також в умовах виробництва, під час виконання трудових обов’язків. Учасники зустрічі поділилися досвідом, як працюють системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Польщі та Україні, обмінялися думками з приводу їх удосконалення та вирішення існуючих проблем.
  Обговорювалося питання майбутньої співпраці. Сторони домовилися налагодити взаємодію з метою обміну досвідом у сфері соціального страхування.

  На фото (зліва направо): Александер Тадеуш, Коженевський Лешек Фрідерік та Сергій Болтівець.

  На фото (зліва направо): Ольга Лавриненко, Мусатова Ліана та Людмила Олійник.

  На фото (зліва направо): Коженевський Лешек Фрідерік, Сергій Болтівець та Юрій Андрієвський.


  Учасники засідання обмінялися досвідом та обговорили питання майбутньої співпраці.


  Bерсія для друку
 • 2006.09.09 | stefan

  Паранойя не только заболевание, но и интересное занятие(л)

  див. ==>>
  http://www2.maidan.org.ua/news/view.php3?key=1157783952&trs=-1&bn=maidan_free&site=maidan

  09-09-2006 09:39, stefan
  Re: Паранойя не только заболевание, но и интересное занятие
 • 2006.09.09 | papaya

  А зачем нужен это социальный налог?

  Может кто-то объяснит?
  Может это для того чтобы работодатели платили меньше зарплаты?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.09 | stefan

   а навіщо потрібний соціальний захист?

   papaya пише:
   > А зачем нужен это социальный налог?
   > Может кто-то объяснит?
   > Может это для того чтобы работодатели платили меньше зарплаты?
   ***
   а навіщо потрібний соціальний захист?
 • 2006.09.09 | stefan

  жінки, які виховали дітей, одержать +15% до пенсії


  Законопроект №2059 від 07.09.2006
  http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27849

  вноситься народним депутатом України
  Губським Б.В.


  ЗАКОН УКРАЇНИ

  “Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо надбавок за виховання дитини)


  Верховна Рада України постановляє:
  І. Внести до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (№1788-XII від 5 листопада 1991 року, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 3, ст. 10, ВВР, 2005, N 25, ст.338) такі зміни:

  1. Доповнити Статтю 77 частиною "д" такого змісту:
  "д) жінкам, які виховали дитину до 18 років - на 15% мінімальної пенсії за віком за кожну виховану дитину.
  Право на підвищення пенсії у відповідності до пункту “д” цієї статті мають також чоловіки, які виховували дитину без участі її матері."

  ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

  ІІІ. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після прийняття Верховною Радою цього Закону привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону.


  Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

  ***
  Необхідний Законопроект.
  На 120 гривень буде добавка до пенсії нашим жінкам.
  Гроші невеликі, але зовсім жінкам не помішають.
  НМД, всі(майже) нардепи його підтримають.
 • 2006.09.10 | Shrike

  Тема ВАЮ не раскрыта..

  Авторы приведенных вами законопроектов:

  1) Ініціатор(и) законопроекту: Хомутиннік В.Ю. V скликанняъ

  2) Ініціатор(и) законопроекту: Кириченко Л.Ф. V скликання
  Кальцев С.Ф. V скликання

  3) Ініціатор(и) законопроекту: Хара В.Г. V скликання
  Сухий Я.М. V скликання
  Стоян О.М. V скликання

  4) Ініціатор(и) законопроекту: Хара В.Г. V скликання
  Сухий Я.М. V скликання
  Стоян О.М. V скликання
  Бірюк Л.В. V скликання


  Кто из них ВАЮ?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.10 | stefan

   Re: Тема ВАЮ не раскрыта..

   Так (історично) називається гілка з травня 2005 року.
   ВАЮ - В.А.Ющенко.
 • 2006.09.16 | stefan

  ВР лобіює інтереси роботодавців, а не найманих працівників

  Ось і перша ластівка.
  Верховна Рада підготувала Проект Закону "Про державний бюджет на 2007рік".
  http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=28000

  Є лиш один позитивний елемент - продовжено мараторій на моральну шкоду, яку мав би відшкодовувати ФСНВ за травму, або профзахворювання працівника на виробництві.
  Більш абсурднішої статті в Законі “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” придумати було неможливо.Роботодавець не створює нормальних умов для роботи найманого працівника, погано оргвнізовує роботу, де працівник одержує травму, а розплачується за все ФСНВ, бо страховими внесками роботодавець "купив собі індулігенцію".
  ...
  Негативи нового Законопректу "Держбюджет-2007":
  1.Зменшуються деякі соціальні виплати для постраждалих, які мають 3-ю
  групу інвалідності.
  ***
  Нова ВР лобіює не інтереси найманих працівників, а інтереси роботодавців.Дуже цікава тенденція.І Кабінет Міністрів уже "одобрям"
  Законопрект "Про державний бюджет на 2007рік".
  ***
  Я зробив короткий аналіз Законопроеку "Держбюджет-2007" тільки в відношенні до соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
  НМД, в відношенні до Пенсійного Законодавства, Фонду айнятості та соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, ситуація
  аналогічна.
 • 2006.09.16 | stefan

  В 2007 р. створюється державне соціальне медичне страхування


  Проект №2000 від 14.09.2000.
  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про Державний бюджет України на 2007 рік
  http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=28000

  Стаття 141. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році спрямувати на зворотній основі 20.000 тис. гривень на створення фонду державного соціального медичного страхування.

  ***
  6 років в ВР розглядались проекти Закону "Про державне соціальне медичне страхування".
  Накінець, в 2007р. воно буде створено.
  Для небагатих людей - це буде великий подарунок.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.16 | Englishman

   20.000 гривень? Це ж смішна сума.

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.16 | stefan

    20.000 тис. гривень=20млн.грн.

    20.000 тис. гривень=20млн.грн.
    Це на організаційні заходи по створенню Фонду соціального медичного страхуванн(ФСМС).
    Законом будуть встановлені тарифи на страхові внески до ФСМВ.
    НМД сплачувати їх буде роботодавець.Невелика частина, можливо буде сплачуватись найманими працівниками.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.16 | Englishman

     зрозуміло

     Введення соціального медичного страхування в Україні- цікава тема. Чи не порекомендуєте якісь інформаційні ресурси на цю тему?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.16 | stefan

      будь-ласка

      Результати пошуку законопроектiв, зареєстрованих Верховною Радою України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2_5_1_J?out_type=&id=&ses=10005&date1=&date2=&num_s=2&num=&av_nd=&name_zp=%EC%E5%E4%E8%F7+%F1%F2%F0%E0%F5%F3%E2&type_zp=0&vid_zp=0&type_doc=0&edition_zp=0&is_urgent=0&ur_rubr=0&sub_zak=0&stan_zp=0&date3=&is_zakon=0&n_act=&prof_kom=0&is_gol_kom=on&dep_fr=0 Критерії пошуку: Проекти, зареєстровані за всі сесії IV скликання Назва законопроекту або слова з назви : медич страхув Знайдено законопроектів: 16 Номер реєстрацiї Дата реєстрацiї Назва законопроекту 0944 14.05.2002 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 0944/П1 10.07.2003 Проект Постанови про направлення на повторне третє читання проекту Закону україни про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 3367 10.04.2003 Проект Постанови про проведення парламентських слухань з порядком денним "Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування-етап реформування охорони здоров'я України" 3370 08.10.2003 Проект Закону про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування 3370/П 12.12.2003 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування 3370/П1 19.03.2004 Проект Постанови про відхилення проектів законів України про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування 3370/П2 17.06.2004 Проект Постанови про неприйнятність проекту Закону України про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування 3370-1 27.01.2004 Проект Закону про загальнообов'язкове медичне страхування 4505 12.12.2003 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 4505/П 17.02.2004 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 4505/П1 12.03.2004 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 4505/П2 22.03.2004 Проект Постанови про неприйнятність проекту Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 4505-1 06.02.2004 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 5655 16.06.2004 Проект Закону про обов'язкове медичне страхування 5771 09.07.2004 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 5771/П 04.07.2005 Проект Постанови про відхилення Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування *** http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2_5_1_J?out_type=&id=&ses=10004&date1=&date2=&num_s=2&num=&av_nd=&name_zp=%EC%E5%E4%E8%F7+%F1%F2%F0%E0%F5%F3%E2&type_zp=0&vid_zp=0&type_doc=0&edition_zp=0&is_urgent=0&ur_rubr=0&sub_zak=0&stan_zp=0&date3=&is_zakon=0&n_act=&prof_kom=0&is_gol_kom=on&dep_fr=0 Результати пошуку законопроектiв, зареєстрованих Верховною Радою України Критерії пошуку: Проекти, зареєстровані за всі сесії III скликання Назва законопроекту або слова з назви : медич страхув Знайдено законопроектів: 11 Номер реєстрацiї Дата реєстрацiї Назва законопроекту 0944 14.05.2002 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 6009 31.07.2000 Проект Закону про медичне страхування громадян 6009/П 21.09.2000 Проект Постанови про проект Закону України про медичне страхування громадян 6152 29.12.2000 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 6152/П 21.02.2001 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" 6152/П1 28.03.2001 Проект Постанови про узгодження проектів законів "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" 6152-1 06.03.2001 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 6152-1П 23.03.2001 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" 6152-2 07.05.2001 Проект Закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування 7040 06.02.2001 Проект Закону про проведення в місті Києві та Київській області екперименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування 7040/П 03.07.2001 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про проведення в м. Києві та Київській області експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.16 | Englishman

       дякуюCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua