МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Помаранчевий гамбiт,

10/29/2006 | Олег Задорецький
Помаранчевий гамбiт, або Як розпустити парламент без участi Президента


Внутрiшньофракцiйна криза в "Нашiй Українi" досягла свого апогею. Причин - двi, перша з яких полягає в протистояннi мiж депутатами, якi представляють в парламентi iнтереси великих фiнансово-промислових груп i виступають за спiвробiтництво з дiючим урядом Вiктора Януковича в тiй чи iншiй формi, та депутатами-нацiоналiстами, чия iдеологiя є непримиренною з полiтичними постулатами учасникiв урядової коалiцiї в особi "Партiї регiонiв", КПУ та СПУ. Друга причина - вiдверте та безцеремонне iгнорування вищезгаданими пiдписантами-"антикризовиками" положень iнiцiйованого Президентом “Унiверсалу нацiональної єдностi”. Однак нежважаючи на те, що пропрезидентський блок заявив про свiй перехiд в опозицiю, сам Президент закликає своїх соратникiв до продовження переговорiв з так званою "антикризовою коалiцiєю" - а отже, про можливiсть розпуску ним парламенту мова не йде. Виникає питання: яким чином можна досягти цiєї мети без участi Президента?

Єдиний спосiб - саморозпуск Верховної Ради шляхом складення повноважень сто п'ятдесят одним народним обранцем, але й тут є свої моменти. Пiсля впровадження конституцiйної реформи 2004 року затвердження вiдставки депутата шляхом голосування Верховної Ради бiльше не потрiбне - для того, щоб добровiльно втратити депутатськi повноваження, йому достатньо заявити про свiй вихiд з фракцiї, до якої вiн належить (за умови подальшого неприєднання до будь-якої iншої парламентської фракцiї). Ця процедура носить виключно автоматичний характер i не вимагає жодних додаткових погоджень. Мiсце депутата, що оголосив про свiй вихiд з фракцiї, займає наступний кандидат з передвиборчого списку партiї чи блоку, за яким вiдставник пройшов до парламенту. Шляхiв запобiгання цьому є два - виключення партiєю чи блоком зi своїх спискiв, поданих в березнi 2006 року до ЦВК, усiх кандидатiв, що не пройшли до Верховної Ради (так зване "очищення списку"), або вiдмова цих кандидатiв вiд отримання депутатських мандатiв. Таким чином, у випадку втрати повноважень 151-м депутатом та неприходу на їхнi мiсця кандидатiв зi спискiв їхнiх партiй Верховна Рада автоматично розпускається.

Тепер розглянемо можливiсть застосування вищеперелiчених варiантiв в реалiях українського полiтичного сьогодення. Опозицiйний БЮТ саме з цим намiром "очистив" свої списки ще влiтку, однак "нашоукраїнцi" на аналогiчний крок не пiшли, а натомiсть почали загравати з "Регiонами" на предмет створення широкої коалiцiї. У пiдсумку, цi переговори завершились цiлковитим провалом та офiцiйним переходом фракцiї в опозицiю. Чи пiде НУ на такий крок тепер, враховуючи згаданi ранiше розбiжностi мiж членами цiєї фракцiї?

В даному випадку, надзвичайно важливим є той факт, що "Наша Україна" брала участь у парламентських виборах саме як блок полiтичних партiй, а отже вiдзначається вiдсутнiстю статуту, дотримання якого було б обов'язковим для усiх членiв блоку i в якому, зокрема, окреслювалися б умови прийняття рiшень стосовно самого блоку. В документi про стоворення блоку не є обумовленими внутрiшнi положення блоку щодо механiзму прийняття таких рiшень (наприклад, прийняття рiшення шляхом абсолютного чи мажоритарного консенсусу, вимоги щодо мiнiмальної кiлькостi голосiв для затвердження рiшення, наявнiсть чи вiдсутнiсть права вето у керiвних органiв блоку на прийнятi з'їздом делегатiв рiшення тощо). Внаслiдок цього, будь-яке рiшення в блоцi "Наша Україна" затверджується простою бiльшiстю голосiв i набуває чинностi з моменту його затвердження.

Враховуючи це, поглянемо на склад самого блоку "Наша Україна". Блок складається з полiтичної партiї "Народний Союз Наша Україна" (лiдер - Р. Безсмертний), "Партiї промисловцiв та пiдприємцiв України" (А. Кiнах), партiї "Християнсько-Демократичний Союз" (В. Стретович), "Народного Руху України" (Б. Тарасюк), "Конгресу Українських Нацiоналiстiв" (О. Iвченко) та Української республiканської партiї "Собор" (А. Матвiєнко). "Бiзнесова" частина блоку "Наша Україна", члени якої виступають за спiвпрацю з дiючим урядом, належить або до НСНУ або до ППП - решта учасникiв блоку складає опозицiйно налаштовану бiльшiсть, включаючи й лiдера НСНУ Романа Безсмертного, який неодноразово висловлювався за перехiд "Нашої України" в опозицiю, а ранiше вiв вiд iменi блоку переговори про створення "помаранчевої коалiцiї" з БЮТ та СПУ.

Таким чином, прийняття рiшення простою бiльшiстю про виключення зi списку, поданого перед парламентськими виборами в ЦВК, всiх кандидатiв, що не пройшли до парламенту, носить цiлком реальний характер. Не виключеною є також можливiсть неприйняття блоком такого рiшення, при тому, що значна його частина прагнутиме розпуску парламенту, який дiє всупереч “Унiверсалу нацiональної єдностi”, а отже, змiнює ранiше проголошений внутрiшньо- та зовношньополiтичний курс України. В такiй ситуацiї цiй частинi НУ доведеться домовлятися з кандидатами-"списочниками", якi не пройшли в Верховну Раду, про вiдмову ними вiд заповення звiльненої парламентської квоти у випадку складення повноважень частиною депутатiв вiд блоку "Наша Україна" та БЮТу в повному складi, пропонуючи їм в обмiн на цю вiдмову мiсця в майбутньому єдиному демократичному списку з БЮТ або важливi посади в урядових структурах (пiсля формування нового уряду) чи партiйних апаратах. Зрозумiлим є те, що з усiма "списочниками" домовитися не вдасться - важливим буде лише досягнення домовленостi з кiлькiстю, достатньою для неможливостi заповнення рештою "списочникiв" вивiльненої парламентської квоти в блоцi "Наша Україна". З метою забезпечення дотримання "списочниками" цих домовленостей, парламентерам вiд НУ доведеться застосувати ефективнi юридичнi гарантiйнi механiзми (наприклад, заява, подана кандидатом-"списочником" в ЦВК про вихiд з виборчого списку блоку). В результатi, в ВР виникне незаповнена квота в 151-е депутатське мiсце (як мiнiмум), що й призведе до автоматичного розпуску парламенту.

Надзвичайно важливою буде також наявнiсть серед кандидатiв-"списочникiв" впевненостi в переконливiй перемозi єдиного демократичного списку, сформованого депутатами-вiдставниками вiд БЮТ та НУ. Тут варто зазначити, що такий список матиме високi шанси на успiх. Беручи до уваги те, що в ньому будуть не лише бютiвцi, а й "нашоукраїнцi", та виходячи з загальної кiлькостi "помаранчевого" електорату за пiдсумками останнiх виборiв за умови проведення з цим електоратом вiдповiдної роботи, список повинен отримати щонайменше 37% голосiв, адже за нього голосуватимуть не лише прихильники Тимошенко, а й прихильники НУ. Окрiм того, немалу роль зiграють наступнi три пiдсилюючi фактори: отримання значної частини голосiв вiд колишнiх виборцiв СПУ; висока ймовiрнiсть проходу в парламент лише двох блокiв (демсписку та "Регiонiв") на фонi втрачених позицiй КПУ та СПУ з явною кiлькiсною перевагою демсписку над "Регiонами"; i нарештi, отримання значної частини голосiв, вiдданих виборцями в березнi за ПРП-Пору (ПРП тепер у складi БЮТ), УНБ Костенка та Плюща, Блок Кармазiна, НДП та iншi партiї i блоки демократичного спрямування, в непрохiдностi яких на загальнонацiональному рiвнi їхнi прихильники переконалися за пiдсумками березневих виборiв.

Відповіді

 • 2006.10.29 | Нестор (Львів)

  Re: Помаранчевий гамбiт,

  Особисто для мене ця стаття була цікавою, але суто в її ТЕОРЕТИЧНІЙ частині, тобто ЯК можна розпустити парламент. Що ж до міркувань автора, які стосуються МОЖЛИВОСТІ його розпуску (та подальших дій), то маю величезні сумніви.
  1.Матвієнко та Івченко та Тарасюк - опозиція!? Матвієнко - це вічний хитрож..пий комсомолець-стрибунець, який за посаду маму рідну продасть і обгрунтує з піною на нижній губі чому 0 (нуль) завжди дорівнює 1 (одиниця).
  Івченко - це такий же український націоналіст як і Путін. Останній -ліпший, бо зовсім не хотячи того, націю українську гуртує. Тоді як Івченко -це триумвірат посміховиська, ганьби й огиди. Тарасюк - за посаду міністра закордонних справ віддав (і давно) все що можна було віддати, і ВСІ про це знають. Щодо здатності мислити (зокрема логічно) - тут музи починають хіхікати. І головне - цих трьох ніби-політиків об'єднує одне: в кожного на чолі немов тавро сяє напис "ПРОДАНО (давно й беззастережно)".
  2.Ми знову говоримо про об'єднаний список БЮТ та НСНУ? Нас дворічна історія-тягомотина густо приправлена коаліціядами ніц не навчила? Перша у списку Юля, а другий Пєтя? Чи Ромцьо? Вивези нас, шантажистко сяка-така, бо на По-Члена нема надії (ні рейтингу ані решти). Спробуйте назвати по-справжньому "очищений список" НУ - що сказав би український націоналіст вова путін - "шаром пАкаті". Ото ж бо й воно.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.10.29 | Свiдомий

   Re: Помаранчевий гамбiт,

   Нестор (Львів) пише:
   > 2.Ми знову говоримо про об'єднаний список БЮТ та НСНУ? Нас дворічна історія-тягомотина густо приправлена коаліціядами ніц не навчила? Перша у списку Юля, а другий Пєтя? Чи Ромцьо? Вивези нас, шантажистко сяка-така, бо на По-Члена нема надії (ні рейтингу ані решти). Спробуйте назвати по-справжньому "очищений список" НУ - що сказав би український націоналіст вова путін - "шаром пАкаті". Ото ж бо й воно.
   В статтi мова йде не про об'єднаний список БЮТ та партiї "Народний Союз Наша Україна" (НСНУ), а про єдиний список БЮТ з частиною блоку партiй "Наша Україна" (не плутайте цi двi речi!), яка не належить до когорти "любих друзiв" i становить в цьому блоцi бiльшiсть.

   Поняття "очищення списку" має виключно юридичний характер (означає виключення всiх кандидатiв, що не пройшли до ВР, з виборчого списку блоку в ЦВК) i не є тотожним з поняттям "люстрацiя".
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.10.29 | Нестор (Львів)

    Re: Помаранчевий гамбiт,

    Шановний друже Свідомий, з мого повідомлення видно, що:
    1.Я не плутаю НСНУ і НУ (блок Наша Україна - 6 партій)
    2.Термін "очищення списку" застосовую виключно як тотожній до "люстрації", і не змішую його з методом "вичищення" або "обрубування" хвоста списку, аби здача мандатів СПРАВДІ при звела до розпуску парламенту
    3.(щодо Вашої відповіді на повідомлення Оришки) Коли Катеринчук на всю Україну виголошує по телевізору (аби здобути прихильності бодай одного донеччанина) що він дуже любить російську мову (має повне право!!!), і то НАСТІЛЬКИ, що віддав свою дитину до російської школи (має повне право!!!), то для мене особисто він НЕГАЙНО тієї ж миті перестав бути політиком, за якого варто віддати навіть чверть голоса. Зрештою, ціла низка подальших подій це неодноразово підтвердили.
    4.Ваші компліменти на адресу цілої низки політиків, а саме - Матвієнко, Івченко, Тарасюк - не витримують жодної критики. Але я своє ставлення до них вже висловив.

    А взагалі-то я УВАЖНО читаю, те що читаю :)
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.10.29 | Таля

     Re: Помаранчевий гамбiт

     +1
  • 2006.10.29 | ОРИШКА

   Re: Помаранчевий гамбiт,

   Катеринчук. Это было бы удачное сочетание.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.10.29 | Свiдомий

    Re: Помаранчевий гамбiт,

    ОРИШКА пише:
    > Катеринчук. Это было бы удачное сочетание.
    Он, а также люди в блоке НУ, поддерживающие его позицию (тот же Артемчук, к примеру). Безсмертный тоже был бы не против - он явно не любитель союза с "региональным правительством". Да и остальные - Ивченко, которого уволили с должности руководителя "Нефтегаза", "руховец" Тарасюк, "соборовец" Матвиенко, председатель ХДС Стретович (согласитесь, что кланово-олигархическая идеология не имеет ничего общего с христианско-демократической ;) ).
  • 2006.10.29 | Таля

   Re: Помаранчевий гамбiт,

 • 2006.10.29 | Shooter

  Допустимо, як - розповіли. Проте НАВІЩО?

  Достатньо глянути на остінні рейтинги, щоб побачити те, що БЮТ+НУ мають разом менше ніж, ПРУ.

  Що в реаліях означає - після перевиборів правлячу коаліцію будуть формувати вже лише ПРУ+КПУ. Зі всіма наслідками.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.10.29 | Свiдомий

   Re: Допустимо, як - розповіли. Проте НАВІЩО?

   Shooter пише:
   > Достатньо глянути на остінні рейтинги, щоб побачити те, що БЮТ+НУ мають разом менше ніж, ПРУ.
   Можете навести посилання на цi "останнi рейтинги"?

   > Що в реаліях означає - після перевиборів правлячу коаліцію будуть формувати вже лише ПРУ+КПУ. Зі всіма наслідками.
   Не обов'язково розпускати парламент саме зараз. "Регiони" в урядi - як дурень в огородi. Тарифи ростуть, цiни ростуть, антисоцiальний бюджет близький до затвердження (тобто, соцiальнi виплати - пенсiї, допомоги всякi - буде врiзано). З такою полiтикою їхнiй рейтинг високим уявити собi буде важко. А тодi можна буде розпустити парламент запропонованим способом - i "антирегiональна" опозицiя без проблем здобуде перемогу на дострокових виборах.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.10.29 | Pavlo_M

    Re: Допустимо, як - розповіли. Проте НАВІЩО?

    Уся стаття - це думка оптиміста. Але поки розпускати зарано. Ще регіони недостатньо "облажалися". По-друге не треба думати, що коли до влади прийже ЮВТ, то все буде добре. По-третє частина людей, які не підтримують Януковича, не сприймають ЮВТ. По-четверте, де гарантія, що після того, коли ЮВТ переможе, у БЮТ не вібудеться черговий розкол і все почнеться спочатку. Люди вже стомилися від політики. Навіть коли у ефірі з'являються викриваючі факти, на них вже ніхто не реагує... Великій частилні людей вже все стало байдуже. Має пройти деякий час, коли з'явиться нова сила, якій люди повірять і зможуть довірити своє майбутнє. Тому головне завдання Президента і опозиції не допустити повного відкату назад. Для цього у них достатньо повноважень. Крім того для Ющенка важливо заставити "ригіонів" йти на поступки, і, можливо, потроху змінювати свій курс. Для цього він може використати як бюджет, так і наявність у бізнес-еліти з "ригіонів" певних інтересів у розвитку свого бізнесу. Не усі ж з них прив'язані до Росії. Деякі хотіли б й на західні ринки пробитися. А перевибори на даний момент навряд чи кому потрібні. Говорити про перевибори можна буде лише весною, коли, нарешті, будуть видні плоди хазяйнування Януковича.
    І ще один гіпотетичний момент. Якщо вже всі так катять "бочку" на Юща і якщо це що про нього кажуть є правдою, то що завадить тій більшості, яка залишилася у парламенті після складання повноважень 150+1 депутатами поміняти закон у вигідному для себе напрямку, а Ющенку взяти, та й підписати цей закон. І, тоді, ніякого розпуску Верховної зРади не відбудеться. Вони просто залишаться і будуть далі працювати.
    Єдиний, хто зараз може розігнати Верховну зраду, це Ющенко. Тай то, це може призвести до сильної полярізації суспільства, а може й до громадянської війни. Хто небудь думав про такий варіант розвитку подій.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.10.29 | Горицвіт

     як?

     Pavlo_M пише:
     > Єдиний, хто зараз може розігнати Верховну зраду, це Ющенко.


     Яким чином?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.10.30 | Свiдомий

      Re: як?

      Горицвіт пише:
      > Pavlo_M пише:
      > > Єдиний, хто зараз може розігнати Верховну зраду, це Ющенко.
      >
      >
      > Яким чином?
      Та нiяким. Павло вже продемонстрував своє цiлковите незнання Конституцiї - вiн, мабуть, думає, що Президент може розпустити ВР в будь-який зручний для нього час. :lol:

      Ющенко мав свiй шанс ще лiтом (коли КРС не вклалися в поданням кандидатури прем'єра в вiдведений для цього Конституцiєю термiн), однак прислухався не до думки своїх виборцiв, а до "любих друзiв" - в результатi, прем'єром став Янукович.
    • 2006.10.29 | Свiдомий

     Re: Допустимо, як - розповіли. Проте НАВІЩО?

     Pavlo_M пише:
     > Уся стаття - це думка оптиміста.
     Швидше реалiста. :)

     >Але поки розпускати зарано. Ще регіони недостатньо "облажалися".
     Не обов'язково робити це зараз - можна тодi, коли опозицiя вважатиме за потрiбне.

     >По-друге не треба думати, що коли до влади прийже ЮВТ, то все буде добре.
     Ну вже точно краще, нiжн зараз. Хоч як не щемили ЮВТ всiлякi нафтотрейдери штучними кризами, такого росту цiн на енергоносiї та продукти при нiй не було, а соцiальнi виплати, навпаки, суттєво зросли. Особисто я вважаю її значно розумнiшою за "технiчного" Єханурова чи "регiонального" Януковича.

     >По-третє частина людей, які не підтримують Януковича, не сприймають ЮВТ.
     А кого тодi? Якщо ви маєте на увазi тих, що голосували в березнi за "НУ", то з досвiду мого спiлкування з цими людьми, симпатiї бiльшостi з них зараз на боцi ЮВТ. Мова йде про тi три захiднi областi (Львiвська, Iвано-Франкiвська та Тернопiльська) завдяки яким блок "Наша Україна" пройшов в березнi до парламенту.

     Пiдсилюючим фактором буде також наявнiсть єдиного демсписку, напротивагу списку самої лише БЮТ. Наприклад, багато прихильникiв НУ (з тих, що ще залишилися їм вiрними) пiдтримують позицiю Катеринчука (щодо опозицiйностi) та не пiдтримують позицiю Зварича (щодо спiвпрацi з "регiональним урядом").

     >По-четверте, де гарантія, що після того, коли ЮВТ переможе, у БЮТ не вібудеться черговий розкол і все почнеться спочатку.
     Є таке поняття, як iдейна єднiсть. Мiж заводчиком Порошенком та реприватизаторкою ЮВТ такої єдностi бути не могло. Однак я не бачу суттєвих розбiжностей, скажiмо, в поглядах Безсмертного та ЮВТ.

     >Люди вже стомилися від політики.
     Нi, вони стомилися вiд дiючої влади.

     >Навіть коли у ефірі з'являються викриваючі факти, на них вже ніхто не реагує...
     Реагує.

     >Великій частилні людей вже все стало байдуже.
     Виросли цiни на комунальнi послуги, бензин, скоротилися соцiальнi виплати - й перестало бути байдуже.

     >Має пройти деякий час, коли з'явиться нова сила, якій люди повірять і зможуть довірити своє майбутнє.
     Сидiти й чекати манни з неба - не вихiд. З небес полiтичнi сили не з'являються. Натомiсть, демократична опозицiя вже є.

     >Тому головне завдання Президента і опозиції не допустити повного відкату назад. Для цього у них достатньо повноважень.
     Президент вже допустив, а опозицiя може мало, поки не стане владою.

     >Крім того для Ющенка важливо заставити "ригіонів" йти на поступки, і, можливо, потроху змінювати свій курс.
     Все що я бачу, так це те, що вони змушують його йти на постiйнi поступки та мiняють встановлений ним курс, а не навпаки.

     >Для цього він може використати як бюджет, так і наявність у бізнес-еліти з "ригіонів" певних інтересів у розвитку свого бізнесу. Не усі ж з них прив'язані до Росії. Деякі хотіли б й на західні ринки пробитися.
     Яким чином використає? Адже вся законодавча та виконавча влада на державному рiвнi в руках цих самих "Регiонiв". Захочуть - самi проб'ються, куди їм треба.

     >А перевибори на даний момент навряд чи кому потрібні. Говорити про перевибори можна буде лише весною, коли, нарешті, будуть видні плоди хазяйнування Януковича.
     "Говорила-балакала потiм сiла й заплакала". Вкотре повторюю: не обов'язково проводити їх на даний момент.

     > І ще один гіпотетичний момент. Якщо вже всі так катять "бочку" на Юща і якщо це що про нього кажуть є правдою, то що завадить тій більшості, яка залишилася у парламенті після складання повноважень 150+1 депутатами поміняти закон у вигідному для себе напрямку, а Ющенку взяти, та й підписати цей закон. І, тоді, ніякого розпуску Верховної зРади не відбудеться. Вони просто залишаться і будуть далі працювати.
     Дякую, ви нарештi продемонстрували менi своє повне невiгластво. Пояснюю: помiняти закон їм завадить вiдсутнiсть конституцiйного кворуму (адже йдеться про змiни до Конституцiї) в кiлькостi 300 голосiв: 450-151=299. В якому класi це вчать?

     > Єдиний, хто зараз може розігнати Верховну зраду, це Ющенко.
     Дякую, посмiявся. :lol:

     >Тай то, це може призвести до сильної полярізації суспільства, а може й до громадянської війни. Хто небудь думав про такий варіант розвитку подій.
     Суспiльство й так поляризоване по саме нiкуди, однак не бiльше, нiж в 2004. А громадянська вiйна - це ж була тодiшня риторика Януковича (мовляв, як оберуть Ющенка, то громадянська вiйна буде). I як бачите, вiйни не було i нема. Причина проста: незважаючи на полiтичнi вподобання, воювати не хочеться нiкому. Краще цивiлiзовано висловити свою позицiю на виборчих дiльницях.
  • 2006.10.29 | alx_1904

   О, даже вы признали, что народ разуверился оранжевых

   и в обозримом будующем оранжам власти не видать, как своих ушей.
   Надерибанились за 1,5 года так, что рейтинг ниже плинтуса упал, вроде даже Кучма до такого не падал.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.10.29 | damoradan

    Так-так, продолжаем (л)

    На всех русскоязычных форумах бригадники планомерно ведут антилиберальную, антиамериканскую, античеченскую, антисемитскую, антизападную (и антиоранжевую - damoradan) пропаганду. В качестве доказательств своих лозунгов и теорий они приводят произвольные трактовки фактов и событий, часто абсолютно лживые, заставляя своих противников рыскать в поисках ссылок-опровержений... Метод удобный и эффективный, отвлекающий внимание оппонентов от острых и неприятных властям дискуссий.

    http://www.gulag.ipvnews.org/article20060916_01.php
   • 2006.10.29 | Свiдомий

    Re: О, даже вы признали, что народ разуверился оранжевых

    alx_1904 пише:
    > и в обозримом будующем оранжам власти не видать, как своих ушей.
    > Надерибанились за 1,5 года так, что рейтинг ниже плинтуса упал, вроде даже Кучма до такого не падал.
    Я признал разочарование людей в Ющенко и его "любых друзях", но вовсе не в идеалах Майдана.
    Если падает рейтинг одного "оранжевого" блока, то за счет этого растет рейтинг другого. "Оранжевый" электорат в большинстве своем ни при каких обстоятельствах не будет голосовать за "Регионы" или КПУ.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.10.29 | alx_1904

     Re: О, даже вы признали, что народ разуверился оранжевых

     Свiдомий пише:

     >"Оранжевый" электорат в большинстве своем ни при каких обстоятельствах не будет голосовать за "Регионы" или КПУ.
     Он просто не пойдёт на выборы, т.к. его кинули как последних лохов, а это = голосованию за ПРУ
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.10.29 | Свiдомий

      Re: О, даже вы признали, что народ разуверился оранжевых

      alx_1904 пише:
      > Свiдомий пише:
      >
      > >"Оранжевый" электорат в большинстве своем ни при каких обстоятельствах не будет голосовать за "Регионы" или КПУ.
      > Он просто не пойдёт на выборы, т.к. его кинули как последних лохов, а это = голосованию за ПРУ
      Скорее пойдет, чтобы проголосовать за оппозицию. Народ не глуп - он понимает, что в случае неголосования победит ПРУ.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua