МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Допоможіть знайти текст закону про зміни до закону про вибори

08/15/2009 | Мирослава Свистович
Президента України, прийнятий нещодавно ВР

Відповіді

 • 2009.08.17 | Мірко

  Re: Допоможіть знайти текст закону про зміни до закону (л)

  Мирослав Мирославі ;)
  Word -документ досяжний за лінком звідси-
  http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35693
  Проект
  вноситься народними депутатами України

  Лавриновичем О.В.


  Портновим А.В.


  Лукаш О.Л.


  Зваричем Р.М.  З А К О Н У К Р А Ї Н И

  про внесення змін до деяких законодавчих актів
  щодо виборів Президента України


  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  І. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 14, ст.81) (в редакції Закону №1630-IV від 18.03.2004, Відомості Верховної Ради України, 2004, N 20-21, ст.291):

  1. У тексті Закону слова «територіальна виборча комісія» у всіх відмінках замінити словами «окружна виборча комісія» у відповідних відмінках.

  2. Частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:

  «6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах Президента України.».

  3. У пункті 2 частини другої статті 13 слова «заповнення підписних листів і» виключити.

  4. У статті 17:

  у частині другій слова «сто тридцять» замінити словом «дев’яносто»;

  у частині третій слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто».


  5. У статті 19:

  частини третю-четверту викласти в такій редакції:

  «3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території України за пропозиціями відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія. Відхилення кількості виборців від середньої по Україні кількості виборців у виборчому окрузі не може перевищувати трьох відсотків.
  4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення, а також розміщується на офіційному web – сайті Центральної виборчої комісії. Витяги із рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації в семиденний строк з дня прийняття такого рішення. кількість витягів, зазначених у цій статті, повинно дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.»;

  доповнити новою частиною такого змісту:

  «5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно зі статтею 20 цього Закону.».

  6. У статті 20:

  частину шосту викласти в такій редакції:

  «6. Звичайні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та перелік будинків, що входять до неї, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії.»;

  частину дев’яту викласти в такій редакції:

  «9. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від п’ятдесяти до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці за розміром поділяються на:
  1) малі – з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб;
  2) середні – з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;
  3) великі – з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 3000 осіб.
  Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначеної чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою чисельністю виборців.»;

  у частині десятій слово «п'ятдесят» замінити словами «тридцять вісім».

  7. У статті 23:

  у частині другій слово «вісімдесят» замінити словом п’ятдесят», а слова «не менше десяти» словом «п’ятнадцяти»;

  частини третю і четверту викласти в такій редакції:

  «3. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі – фракції), а також кандидати на пост Президента України. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести кандидатури в порядку встановленому даним Законом. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом голови фракції, засвідченому в апараті Верховної Ради України або нотаріально, а також за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії, засвідченому у секретаріаті Центральної виборчої комісії або нотаріально.
  31 Форма подання до складу територіальних виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за шістдесят шість днів до дня виборів. У поданні зазначається:
  1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
  2) дата народження;
  3) громадянство;
  4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
  5) володіння державною мовою;
  6) освіта;
  7) місце роботи та займана посада особи;
  8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
  9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
  10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
  До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Кандидатури до складу територіальної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин третьої, шостої-сьомої цієї статті, частини третьої статті 29 цього закону, а також у разі застосування механізму жеребкування.
  4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідно депутатську фракцію або кандидата на пост Президента України чи його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.»;

  після частини п’ятої доповнити новою частиною 51 такого змісту:

  «51. До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені фракціями. У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур до складу територіальної виборчої комісії перевищує п’ятнадцять, Центральна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу територіальних виборчих комісій, проводить жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.»;

  друге речення частини восьмої викласти у такій редакції:

  «Частки таких посад для кожного суб’єкта подання визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до кількості осіб, поданих ним та включених до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу територіальних виборчих комісій.»;

  частину дев’яту викласти у такій редакції:

  «9. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного суб’єкта подання.»

  8. Статтю 24 викласти в такій редакції:

  «Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій
  1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
  2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
  1) для малих дільниць – 15 осіб;
  2) для середніх дільниць – 21 особа;
  3) для великих дільниць – 25 осіб.
  На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
  3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі – фракції), а також кандидати на пост Президента України. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести по одній кандидатурі до складу кожної із зазначених дільничних виборчих комісій. подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом голови фракції або за дорученням голови фракції за підписом його уповноваженого представника у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченому головою відповідної територіальної виборчої комісії або нотаріально. Підпис голови фракції на доручені засвідчується в апараті Верховної Ради України або нотаріально. При внесені подання уповноваженим представником голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі він надає для ознайомлення оригінал відповідного доручення, а також його копію, яка зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії.
  4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, встановлений частиною третьою цієї статті.
  5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією за поданням суб’єктів, визначених частиною третьою статті 23 цього Закону у разі їх наявності та подання Міністерства закордонних справ України. Зазначені подання вносяться в строк, встановлений частиною третьою цієї статті. Кожен суб’єкт подання, визначений частиною третьою статті 23 цього Закону, має право подати по одній кандидатурі до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці. Міністерство закордонних справ України вносить кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці у такій кількості, щоб забезпечити утворення кожної комісії у складі, визначеному частиною другою цієї статті.
  6. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням територіальної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці територіальна виборча комісія повідомляє осіб, визначених частиною третьої цієї статті та пропонує у строки, визначені територіальною виборчою комісією, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.
  7. Форма подання до складу дільничної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за сімдесят днів до дня виборів. У поданні зазначається:
  1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
  2) дата народження;
  3) громадянство;
  4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
  5) володіння державною мовою;
  6) освіта;
  7) місце роботи та займана посада особи;
  8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
  9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
  10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
  До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин сьомої, десятої – одинадцятої цієї статті, частини третьої статті 29 цього закону, а також у разі застосування механізму жеребкування.
  8. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча комісія (щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) - відповідно депутатську фракцію або уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; територіальна виборча комісія (щодо звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи) відповідно уповноваженого представника голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також довірену особу кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.
  9. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше мінімальної кількості, встановленою частиною другою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальному складі, встановленою частиною другою цієї статті, з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від суб’єктів подання, визначених частиною третьою цієї статті. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії у даному випадку можуть бути запропоновані голові територіальної виборчої комісії іншими членами цієї комісії.
  91. До складу дільничної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені фракціями. При цьому, кількість кандидатур від кожної фракції, які обов’язково включаються до складу дільничної виборчої комісії, становить:
  1) для малих дільниць – 2 особи;
  2) для середніх дільниць – 3 особи;
  3) для великих дільниць – 4 особи.
  У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур до складу дільничної виборчої комісії перевищує кількість, встановлену частиною другою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу дільничних виборчих комісій, проводить жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят дев’ять днів до дня виборів.
  10. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити виборці, які проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.
  11. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів відповідних виборчих процесів.
  12. Кожний суб’єкт внесення подання (крім Міністерства закордонних справ) має право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного кандидата в межах кожного територіального округу визначаються відповідними територіальними виборчими комісіями відповідно до кількості осіб, поданих ним та включених до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від фракцій та кандидатів на пост Президента України.
  13. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
  14. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.
  15. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на третій день з дня їх прийняття.».

  9. У пункті 11 частини другої статті 25 слова «відкріпних посвідчень» виключити.

  10. У статті 26:

  у пункті 10 частини першої слова «та відкріпних посвідчень» виключити;

  у частині другій слово «оприлюднення» замінити словом «оголошення»;

  11. У частині другій статті 27 слово «оприлюднення» замінити словом «оголошення».

  12. У статті 28:

  друге речення частини одинадцятої виключити;

  частину тринадцяту викласти у такій редакції:

  «13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. В день голосування та при підрахунку голосів, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії.».

  13. У частині дев’ятій статті 30 слова «не менше двох третин членів комісії від її складу» замінити словами «не менше двох третин від присутніх членів комісії».

  14. Статтю 31 викласти в такій редакції:

  «Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць
  1. Для підготовки та проведення голосування після утворення виборчих дільниць органи ведення Державного реєстру виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, на основі відомостей Державного реєстру виборців складають попередній список виборців.
  2. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на паперовому носії. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців, підпис якого засвідчується печаткою цього органу.
  3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
  4. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця, яка визначається відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців». Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Виборці включаються до списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
  5. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі «Примітки».
  6. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передає попередні списки виборців у двох примірниках на паперових носіях відповідним територіальним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною восьмою статті 35 цього Закону. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший – в територіальній виборчій комісії.
  7. Якщо територіальна виборча комісія за тридцять днів до дня виборів не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до суду бездіяльність органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом.
  8. Територіальна виборча комісія не пізніш як за двадцять днів до дня виборів передає один примірник попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості – заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною восьмою статті 35 цього Закону, в двох примірниках.
  9. Не пізніш як за 30 днів до початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних державного реєстру виборців фракціям, кандидатам на пост Президента України, а також сільським, селищним, міським головам, головам районних у містах рад з метою здійснення публічного контролю (громадського та політичного) за актуальністю, точністю і повнотою складання загальних списків виборців у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.».

  15. Статтю 32 викласти в такій редакції:

  «Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців
  1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
  2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.
  3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи територіальної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, в тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
  4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або територіальної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 104 цього Закону (без зазначення суб’єкта оскарження), невідкладно розглядається відповідною виборчою комісією або відповідним органом ведення Державного реєстру виборців, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом.
  5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана в будь-який час до закінчення голосування.
  6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцем знаходження виборчої дільниці в будь-який час до закінчення голосування.
  7. У разі необхідності суд при розгляді скарги може звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.
  8. Виборча комісія, яка виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців.
  9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому законом, а в день виборів - невідкладно.
  10. Про результати розгляду скарг громадян орган ведення Реєстру повідомляє відповідні територіальну та дільничну виборчі комісії.».

  16. Статтю 33 виключити.

  17. Статтю 34 викласти в такій редакції:

  «Стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
  1. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою Центральної виборчою комісією, подають відомості органи, заклади, установи, передбачені частинами другою – сьомою цієї статті.
  2. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості:
  1) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться 18 років;
  2) про осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
  3) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  4) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
  5) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
  6) про осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості.
  3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відомості:
  1) про виборців, які проживали на відповідній території та померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть);
  2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.
  4. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості:
  1) про виборців – військовослужбовців строкової служби, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
  2) про інших виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);
  3) про виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
  5. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості:
  1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;
  2) про осіб, щодо яких після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.
  6. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає відомості:
  1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  2) про виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з цих установ.
  7. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості:
  1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстровані за юридичною адресою закладу;
  2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
  8. Відомості, передбачені частинами другою – сьомою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою, та в електронному вигляді.
  9. Територіальна виборча комісія одночасно із включенням громадян України до складу дільничних виборчих комісій приймає рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які включені до списків виборців за своєю виборчою адресою на інших виборчих дільницях. Таке рішення надається відповідній дільничній виборчій комісії. Тим же рішенням територіальна виборча комісія повідомляє органи Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані члени дільничної виборчої комісії були включені до списків виборців, про включення їх до відповідного списку виборців у цьому виборчому окрузі.
  Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
  Про зміни у складі виборчої комісії територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідні органи Державного реєстру виборців.
  10. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду скарг громадян, перевірок звернень виборчих комісій, рішень судів, а також на підставі подань, передбачених частинами другою – сьомою цієї статті, та повідомлень територіальних виборчих комісій щодо включення громадян України до списку виборців на іншій дільниці відповідно до частини дев’ятої цієї статті уточнює попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці і виготовляє уточнений список виборців.
  11. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до вимог частин другої – п’ятої статті 39 цього Закону, містить графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня, та передаються територіальним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів у порядку, передбаченому частиною шостою статті 39 цього Закону.
  12. Територіальна виборча комісія невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня виборів, передає уточнені списки виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям в порядку, встановленому частиною восьмою статті 39 цього Закону.».

  18. Статтю 35 викласти в такій редакції:

  «Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці
  1. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії.
  2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:
  1) рішення суду, прийнятого відповідно до частини шостої статті 40 цього Закону;
  2) рішення територіальної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев’ятої статті 41 цього Закону;
  3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці;
  4) рішення дільничної виборчої комісії.
  3. При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.
  4. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносить до уточненого списку виборців зміни невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у частині другій цієї статті не пізніше ніж за два дні до дня виборів, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом.
  5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі «Примітка» зазначаються дата і номер рішення територіальної або дільничної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.
  6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом «Виключено» та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітка». При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначається дата і номер рішення територіальної або дільничної виборчої комісії, дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбаченого частиною дев’ятою статті 41 цього Закону.
  7. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення суду дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
  У разі виявлення кратного включення цього виборця на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію.
  8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців – неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітка».
  Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування включають до уточненого списку виборців осіб, які зареєстровані на території даної виборчої дільниці, за умови надання ними документів, що посвідчують особу, у відповідності до частини другої статті 2 цього Закону.».

  19. Статтю 36 викласти в такій редакції:

  «Стаття 36. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
  1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині другій статті 39 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці.
  2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не пізніш як за сім днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині другій статті 39 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.
  3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність вказаних відомостей дільничній виборчій комісії не пізніш як за шістнадцять днів, а керівник стаціонарного лікувального закладу – не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів.
  4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
  5. Громадянин має право звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 40 цього Закону.
  6. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної виборчої комісії за формою, визначеною статтею 104 цього Закону (без зазначення суб’єкта оскарження), яка розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності суб’єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії суб’єкта звернення із скаргою повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.
  7. Скарга, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб’єкту звернення зі скаргою у день його прийняття. Скарга, подана до виборчої комісії після зазначених строків, не розглядається.
  8. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, передбаченому частиною шостою статті 40 цього Закону.
  9. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до списку виборців відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців.
  Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.
  10. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Про включення виборця до списку виборців невідкладно повідомляється відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою цього виборця.
  11. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною п’ятою статті 84 цього Закону. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
  12. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої статті 21 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання цих виборців. Виборча комісія дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку виборців за допомогою технічних засобів зв'язку.
  13. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця про його включення до списку виборців або виключення із списку виборців.
  14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної виборчої комісії, передбаченого частиною восьмою статті 40 цього Закону, у порядку, встановленому статтею 41 цього Закону.».

  20. Доповнити новою статтею 36-1 такого змісту:

  «Стаття 36-1. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях
  1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої статті 39 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два до дня виборів. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
  2. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості:
  1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років;
  2) про осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
  3) про осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
  4) про громадян України – виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
  5) про громадян України – виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
  6) про громадян України – виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
  3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
  4. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 40 цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення виборця до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування, надсилається виборцю виборчою комісією закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.
  5. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильностей у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно частинами четвертою – п'ятою статті 40 цього Закону.
  6. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
  7. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини п’ятої цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній виборчій дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про їх виборчі адреси.
  8. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з частиною шостою цієї статті, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих дільницях щодо цих виборців.
  9. Уточнені списки виборців передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.
  10. Внесення змін до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем цієї виборчої комісії.
  11. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев’ятої статті 41 цього Закону.
  12. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у частині дев’ятій статті 41 цього Закону.».

  21. Частину другу статті 39 викласти в такій редакції:

  «2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів Президента України під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.».

  22. У частині п’ятій статті 41 слова «сто десять днів» замінити словами «вісімдесят три дні».

  23. У статті 43:

  частину другу виключити;

  частину третю викласти в такій редакції:

  «3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата, які перераховуються на накопичувальний рахунок.»;

  у частині десятій слова «сто десять днів» замінити словами «вісімдесят три дні».

  24. Частину першу статті 44 викласти в такій редакції:

  «1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями (блоками) та самовисування розпочинається за вісімдесят дев’ять днів і закінчується за сімдесят один день до дня виборів.».

  25. У статті 46:

  у частині першій слово «шістдесят» замінити словами «сорок п’ять»;

  у частині другій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість»;

  у частині шостій, сьомій, десятій і одинадцятій слова «дев’яносто п’ять» замінити словами «шістдесят вісім»;

  у частині дев’ятій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість».

  26. Статтю 49 викласти у такій редакції:

  «Стаття 49. Грошова застава

  1. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі п'ятисот тисяч гривень.
  2. Грошова застава внесена партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України не повертається і перераховується до Державного бюджету України.».

  27. У статті 51:

  у частині п’ятій слово «дев’яносто» замінити словами «шістдесят вісім»;

  у частині десятій слова «вісімдесят п’ять» замінити словами «шістдесят чотири».

  28. У частині четвертій статті 52 слова «вісімдесят вісім» замінити словами «шістдесят шість».

  29. Статті 53-55 виключити.

  30. Статтю 56 викласти в такій редакції:

  «Стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
  1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:
  1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за п'ять днів до дня виборів або дня повторного голосування, з письмовою заявою про відмову від балотування;
  2) виникнення обставин, передбачених частинами п'ятою та дванадцятою статті 46 цього Закону;
  3) припинення громадянства України кандидата;
  4) вибуття кандидата на пост Президента України за межі України для постійного проживання;
  5) визнання кандидата на пост Президента України недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
  2. Рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України оприлюднюється в державних засобах масової інформації.
  3. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, у разі:
  1) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом на пост Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії (блоку), яка висунула кандидата, а також на прохання кандидата або за дорученням кандидата або партії (блоку), яка його висунула, - іншою особою;
  2) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат на пост Президента України, посадова особа партії (однієї з партій, що входить до блоку), яка висунула кандидата;
  3) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;
  4) якщо кандидат на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;
  5) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності поданих відповідно до цього Закону відомостей про кандидата, свідомо спотворених з метою ввести в оману виборців;
  6) у разі проведення кандидатом на пост Президента України партією (блоком), яка висунула кандидата на пост Президента України, прямої чи опосередкованої передвиборної агітації поза строками, встановленими статтею 57 цього Закону;
  7) порушення інших вимог цього Закону.
  4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України чи партії (блоку) оприлюднюється в державних засобах масової інформації.
  5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України чи про оголошення кандидату або партії (блоку) попередження у присутності кандидата на пост Президента України або уповноваженого представника партії (блоку), яка висунула цього кандидата. Про час розгляду цього питання зазначені особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності вказаних осіб без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за три дні до дня виборів чи дня повторного голосування - незалежно від причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності зазначених осіб.
  6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія вносить подання до суду щодо притягнення кандидата чи іншої особи, яка допустила таке порушення, до кримінальної чи адміністративної відповідальності.
  7. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, рішення про скасування реєстрації кандидата або про оголошення йому попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає кандидату на пост Президента України або представнику партії (блоку), яка його висунула, копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийнято напередодні дня виборів чи дня повторного голосування, копія цього рішення видається зазначеним у цій частині особам невідкладно.
  8. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування. Це рішення оприлюднюється в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня виборів.».

  31. У статті 59:

  у частині першій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість»;

  у частині четвертій слова «тридцять днів» замінити словами «двадцять два дні»;

  у частині восьмій слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто»;

  32. У частині шостій статті 60 слова «сто тридцять» замінити словами «дев’яносто сім».

  33. У частині першій статті 61 слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто».

  34. У частині сьомій статті 64 слово «тридцять» замінити словами «двадцять два».

  35. У частині першій статті 70 слово «десять» замінити словом «сім».

  36. У статті 71:

  у частині першій цифри та слово «30 днів» замінити цифрами та словом «22 дні»;

  доповнити новими частинами такого змісту:

  «7. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.
  8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків) та кандидатів у Президенти України, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.».

  37. У частині першій статті 72 слово «десять» замінити словом «сім».

  38. Частини шосту - дев’яту статті 75 виключити.

  39. Частину другу статті 76 виключити.

  40. У статті 79:

  частину четверту викласти у такій редакції:

  «4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
  Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;

  після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

  «9. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.».
  У зв’язку з цим, частину дев’яту вважати відповідно частиною десятою.

  41. У статті 82:

  частину другу викласти в такій редакції:

  «2. Засідання територіальної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим комісією рішенням.
  У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
  Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;

  частину тринадцяту викласти в такій редакції:

  «13. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складаються територіальною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
  Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.».

  42. У статті 83:

  у частині першій слово «встановлює» замінити словами «зобов’язана встановити»;

  частину п’яту викласти в такій редакції:

  «5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії . Зазначений протокол засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
  Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
  У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.»;

  доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

  «8. Територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів, в незалежності від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу забороняється. Протокол про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу невідкладно після підписання транспортується до Центральної виборчої комісії.».

  43. У статті 84:

  частину першу викласти в такій редакції:

  «1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів встановлює результати голосування у день виборів Президента України, про що складає протокол.
  Центральна виборча комісія може продовжити не більше як на один день вказаний термін, у випадку необхідності надання територіальній виборчій комісії часу для подання протоколу з позначкою „Уточнений”.
  У разі неподання до Центральної виборчої ко


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua