МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Текст законопроекту "Про вибори..." (розділи I-V)

07/24/2001 | НеДохтор
<A Href="http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html">http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html</A>

<b>Про вибори народних депутатів України </b>
<b>Роздiл І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</b>

<b>Стаття 1</b>. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України

1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за пропорційною системою.

2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.

3. Депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партій (блоків) у загальнодержавному багатомандатному (далі - загальнодержавному) виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.

4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною.

Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

<b>Стаття 2</b>. Загальне виборче право

1. Право голосу на виборах депутатів (право обирати депутатів) мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є:

1) паспорт громадянина України;

2) свідоцтво про належність до громадянства України;

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

4) тимчасове посвідчення громадянина України;

5) дипломатичний паспорт;

6) службовий паспорт;

7) посвідчення особи моряка;

8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби.

3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як її члени у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім передбачених Конституцією України та цим Законом.

5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

6. Громадянин України, який проживає або знаходиться в період підготовки і проведення виборів за межами України на законних підставах, має право голосу на виборах депутатів.

<b>Стаття 3</b>. Рівне виборче право

1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.

<b>Стаття 4</b>. Пряме виборче право

Вибори депутатів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).

<b>Стаття 5</b>. Вільні вибори

1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будьяких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

<b>Стаття 6</b>. Таємне голосування

Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

<b>Стаття 7</b>. Особисте голосування

Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

<b>Стаття 8</b>. Право бути обраним

1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх пяти років.

2. Проживання в Україні в сенсі цього Закону означає проживання на території, яка включає: територію в межах державного кордону України; територію дипломатичних, консульських та інших офіційних представництв України в інших державах та міжнародних організаціях; морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України; територію полярних станцій України.

3. Не може бути включеним у виборчий список і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

<b>Стаття 9</b>. Право висування кандидатів у депутати

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років і мають право голосу, та реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.

<b>Стаття 10</b>. Виборчий процес

1. Виборчий процес - це здійснення субєктами, визначеними статтею 11 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

2) політичного плюралізму (багатопартійності);

3) гласності і відкритості виборчого процесу;

4) рівності прав партій (блоків) - субєктів виборчого процесу;

5) рівності всіх кандидатів у депутати;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

7) неупередженості до партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.

3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом.

4. Виборчий процес включає такі етапи:

1) утворення виборчих комісій;

2) складання списків виборців;

3) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків);

4) проведення передвиборної агітації;

5) голосування;

6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів.

5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

<b>Стаття 11</b>. Субєкти виборчого процесу

Субєктами виборчого процесу є:

1) громадяни України, які мають право голосу (далі - виборці);

2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";

3) кандидати у депутати, зареєстровані Центральною виборчою комісією;

4) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати;

5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом;

6) офіційні спостерігачі від партій (блоків) - субєктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій.

<b>Стаття 12</b>. Гласність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.

2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, які обмежують їх виборчі права, а також забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), з порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються іншим шляхом у пятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.

4. Засоби масової інформації зобовязані обєктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, повязані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині девятій статті 25 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобовязані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.

<b>Стаття 13</b>. Законодавство про вибори депутатів

Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

<b>Роздiл ІІ. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ </b>

<b>Стаття 14</b>. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

1. Вибори депутатів можуть бути черговими і позачерговими.

2. Чергові вибори депутатів проводяться у звязку з закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.

3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України.

<b>Стаття 15</b>. Строки проведення виборів

1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.

2. Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує за сто вісімдесят днів до дня виборів.

3. Позачергові вибори депутатів проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

4. Початок виборчого процесу позачергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує не пізніше наступного дня після опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї статті.

<b>Роздiл ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ </b>

<b>Стаття 16</b>. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи

1. Вибори депутатів проводяться по загальнодержавному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.

2. Для організаційного та інформаційного забезпечення проведення виборів депутатів територія загальнодержавного виборчого округу поділяється Центральною виборчою комісією на двісті двадцять пять територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців з урахуванням адміністративнотериторіального устрою України.

3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня проведення виборів.

4. Повідомлення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі публікується Центральною виборчою комісією у державних засобах масової інформації у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення.

<b>Стаття 17</b>. Виборчі дільниці

1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територіальний виборчий округ поділяється на виборчі дільниці.

2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу.

3. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.

4. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових формувань (частин). Виборчі дільниці на територіях військових формувань (частин) можуть утворюватися, як виняток, рішенням Центральної виборчої комісії за поданням відповідної територіальної виборчої комісії.

5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, утворюються Центральною виборчою комісією за поданням відповідно Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій.

6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.

7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. У виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за пять днів до дня виборів.

8. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на пятий день після дня прийняття цього рішення, а у виняткових випадках, зазначених у частині сьомій цієї статті, - не пізніш як за два дні до дня виборів.

<b>Роздiл ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ</b>

<b>Стаття 18</b>. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;

2) територіальної виборчої комісії - на територію територіального виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.

<b>Стаття 19</b>. Cтатус виборчих комісій

1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.

3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.

4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.

<b>Стаття 20</b>. Порядок утворення територіальної виборчої комісії

1. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сімдесят пять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями партій (блоків) - субєктів виборчого процесу.

2. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ.

3. Територіальна виборча комісія утворюється у кількості не менше десяти осіб. До складу комісії обовязково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однієї партії (блоку) - субєкта виборчого процесу.

4. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) - субєктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

5. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

6. Партії (блоки) не пізніш як за вісімдесят пять днів до дня виборів подають до Центральної виборчої комісії список кандидатур від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних - для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.

7. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками).

8. У разі, якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання від партій (блоків) щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії кандидатур від партій (блоків) становить менше десяти осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови в кількості десяти осіб, з урахуванням отриманих комісією подань партій (блоків).

9. Секретар територіальної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.

10. Рішення про утворення територіальної виборчої комісії підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на пятий день з дня її утворення.

<b>Стаття 21</b>. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку), крім випадків, передбачених частинами девятою - одинадцятою цієї статті.

2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають на території відповідного територіального виборчого округу.

3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує пятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині четвертій статті 20 цього Закону.

5. Районний, міський (міськрайонний) чи вищого рівня осередок (організація) партії (відповідні осередки (організації) партій, що входять до блоку) не пізніш як за пятдесят днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур від партії (блоку) - членів цієї партії (партії, що входить до блоку) або безпартійних для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного осередку (організації) партії (керівників осередків (організацій) партій, що входять до блоку) і скріплюється печаткою (печатками) партії (партій). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.

6. До складу дільничної виборчої комісії обовязково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однієї партії (блоку).

7. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками) в межах територіального виборчого округу.

8. У разі, якщо у встановлений частиною пятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше восьми осіб, дільнична виборча комісія утворюється з урахуванням подань партій (блоків) територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості восьми осіб.

9. Дільнична виборча комісія на судні, що в день виборів знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції у строк, передбачений частиною першою цієї статті.

10. Дільнична виборча комісія при представництві України за кордоном, у військовому формуванні (частині), дислокованому за межами України, утворюється Центральною виборчою комісією за поданням керівника представництва, командира військового формування (частини) у строк, передбачений частиною першою цієї статті.

11. У виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, дільничні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчих дільниць.

12. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.

13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або іншим шляхом не пізніш як на третій день з дня її утворення.

<b>Стаття 22</b>. Повноваження Центральної виборчої комісії

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:

1) приймає обовязкові для виборчих комісій розяснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційнометодичне забезпечення їх діяльності;

2) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

3) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України;

4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

5) припиняє рух коштів на рахунках територіальних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;

6) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;

7) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - субєктів виборчого процесу;

8) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення відповідних вибіркових перевірок установу банку, в якій відкрито відповідні рахунки;

9) забезпечує виготовлення бланків відкріплювального посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріплювальне посвідчення);

10) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям;

11) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

<b>Стаття 23</b>. Повноваження територіальної виборчої комісії

1. Повноваження територіальної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

2. Територіальна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у територіальному виборчому окрузі;

2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками);

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

4) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію на території виборчого округу;

5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;

6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

7) вирішує питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

8) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами звязку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;

9) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, організовує ці зустрічі;

10) передає дільничним виборчим комісіям бланки відкріплювальних посвідчень та виборчі бюлетені;

11) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;

12) встановлює підсумки голосування у територіальному виборчому окрузі;

13) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 70 цього Закону;

14) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у відповідному територіальному окрузі та приймає щодо них рішення;

15) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, повязаних з підготовкою і проведенням виборів;

16) веде облік офіційних спостерігачів, які зареєстровані у відповідному територіальному виборчому окрузі;

17) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

18) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

<b>Стаття 24</b>. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів;

2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеня;

7) організовує на виборчій дільниці голосування;

8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 68 цього Закону;

10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

<b>Стаття 25</b>. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.

2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю; у виняткових випадках, передбачених у частині сьомій статті 17 цього Закону, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після її утворення.

4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.

5. Засідання виборчої комісії скликається з обовязковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.

7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

8. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобовязана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобовязана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.

9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без запрошення комісії лише кандидати у депутати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) - субєктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - від однієї партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині девятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на виконання ними своїх обовязків, передбачених цим Законом.

11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обовязки секретаря, який визначається на засіданні).

12. Рішення виборчої комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії.

13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативноправових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину; рішення підписується головуючим на засіданні.

14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обовязковим для всіх субєктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.

16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

17. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

18. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.

<b>Стаття 26</b>. Статус члена виборчої комісії

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Статус члена територіальної чи дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.

3. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) або дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обовязків за основним місцем роботи.

4. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоровю чи майну у звязку з виконанням обовязків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Член виборчої комісії зобовязаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обовязки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

6. Член виборчої комісії має інші права та обовязки відповідно до цього та інших законів України.

7. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обовязків забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - субєктів виборчого процесу.

<b>Стаття 27</b>. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу

1. Повноваження територіальної або дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або за рішенням суду.

2. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.

3. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у звязку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його партією (блоком);

3) припиненням його громадянства України;

4) втратою партією (блоком), за поданням якої особа включена до складу виборчої комісії, статусу субєкта виборчого процесу;

5) вибуттям на період до дня виборів за межі територіального виборчого округу або населеного пункту, що тягне за собою неможливість виконувати обовязки члена комісії;

6) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обовязків;

8) реєстрацією його уповноваженою особою партії (блоку), довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи спостерігачем від партії (блоку);

9) порушенням ним законодавства України про вибори;

10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

11) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

12) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;

13) його смертю.

4. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у статтях 20 та 21 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено, у порядку, встановленому цим Законом.

5. Територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії відповідно до пункту 7 частини третьої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обовязковому розгляду у строки, зазначені у частині четвертій цієї статті.

6. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 2, 5, 7, 9, 11, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

<b>Стаття 28</b>. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі відповідно до частини третьої статті 26 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обовязків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи і вищим від розміру заробітної плати народного депутата України.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють), крім звільнених від виконання виробничих або службових обовязків за основним місцем роботи, в день виборів депутатів та в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Робота осіб, зазначених у частині вісімнадцятій статті 25 цього Закону, оплачується в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та затвердженого кошторису.

<b>Стаття 29</b>. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів

1. Виборці, партії (блоки), кандидати у депутати мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність субєктів, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, а виборчі комісії - субєктів, зазначених у частині другій цієї статті.

2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені до суду.

3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня або до суду.

4. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до районного (міського) суду за місцем розташування відповідної виборчої дільниці, а територіальної виборчої комісії та її членів - відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, Київського та Севастопольського міських судів.

5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України.

6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до відповідної виборчої комісії не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів.

7. Скарга, подана до виборчої комісії, повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, імя, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги;

3) суть порушеного питання;

4) зазначення вимог;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги;

6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати.

8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом пяти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а в день виборів чи у наступний за ним день невідкладно.

9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи - заявника) з відповідними розясненнями не пізніш як на наступний день від дня надходження скарги.

10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у пятиденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за пять днів до дня виборів, у день виборів чи в наступний за ним день, невідкладно.

11. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.

12. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобовязаний повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду.

13. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду.

14. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або

зобовязати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути відповідне питання.
15. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день виборів, таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.

<b>Роздiл V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ</b>

<b>Стаття 30</b>. Порядок складання списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України. Керівники цих органів зобовязані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.

2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частинах третій - пятій статті 17 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.

3. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових формувань (частин) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових формувань (частин), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових формувань (частин) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за сорок пять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військово-службовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години.

4. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів знаходяться у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових формувань (частин) не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

5. До списків виборців на виборчих дільницях, утворених при представництвах України за кордоном, включаються працівники цих представництв та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави на законних підставах, за їх письмовою заявою із зазначенням місця постійного проживання або поданням відкріплювального посвідчення, передбаченого частиною четвертою статті 31 цього Закону, а також поданням закордонного паспорта громадянина України або посвідчення особи моряка.

6. У виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у частині четвертій цієї статті закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових формувань (частин).

7. До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають (для дільниць, утворених відповідно до частини другої статті 17 цього Закону) або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці (для дільниць, утворених відповідно до частин третьої - пятої статті 17 цього Закону).

8. У списку виборців зазначаються прізвище, імя, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

<b>Стаття 31</b>. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним

1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій, третій, четвертій статті 30 цього Закону, після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за пятнадцять днів, а у виняткових випадках, передбачених у частині сьомій статті 17 цього Закону, не пізніш як за три дні до дня виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей.

2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право запросити у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складалися списки виборців.

3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. Виборець, який пізніше ніж за двадцять пять днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списків виборців, може звернутися до дільничної виборчої комісії із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія видає виборцю відкріплювальне посвідчення. У списку виборців при цьому зазначаються дата видачі та номер відкріплювального посвідчення, ставляться підписи виборця, який отримав посвідчення, та члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріплювальне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріплювального посвідчення воно повторно не видається.

5. Відкріплювальні посвідчення мають єдину на всій території України нумерацію і є документами суворої звітності. Форма відкріплювального посвідчення затверджується Центральною виборчою комісією.

6. Порядок виготовлення, передачі територіальним та дільничним виборчим комісіям, вилучення та погашення невикористаних відкріплювальних посвідчень встановлюється Центральною виборчою комісією. Бланки відкріплювальних посвідчень передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за двадцять пять днів до дня виборів, а у виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, - у день першого засідання комісії.

7. Виборець, який прибув до дня виборів включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини четвертої цієї статті був виключений із списку виборців, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців на підставі його заяви, документа, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону, та відкріплювального посвідчення, яке долучається до списку виборців.

8. Виборець, який вибув до дня виборів з населеного пункту, де він був включений до списку виборців, до отримання дільничною виборчою комісією бланків відкріплювальних посвідчень відповідно до частини шостої цієї статті, не пізніш як за пять днів до дня виборів може звернутися до дільничної виборчої комісії за місцем тимчасового перебування з письмовою заявою про його включення до списку виборців із зазначенням місця свого постійного проживання. На підставі заяви виборця та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія приймає рішення про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці.

9. Дільнична виборча комісія при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин четвертої - шостої статті 30 цього Закону та частини восьмої цієї статті, на підставі відомостей, наданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових формувань (частин), а також відомостей, зазначених у заяві виборця про включення його до списку виборців, повідомляє протягом двох днів територіальну виборчу комісію територіального виборчого округу, до якого належить виборча дільниця (у випадку, передбаченому частиною пятою статті 30 цього Закону, - Центральну виборчу комісію), про включення до списку виборців особи, яка не подала відкріплювальне посвідчення, та про місце її постійного проживання.

10. Територіальна виборча комісія (у випадку, передбаченому частиною пятою статті 30 цього Закону, - Центральна виборча комісія), яка отримала повідомлення, зазначене у частині девятій цієї статті, забезпечує невідкладну передачу цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем постійного проживання виборця, включеного без відкріплювального посвідчення до списку виборців в іншому місці. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення приймає рішення про виключення виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці. У списку виборців при цьому замість підпису виборця зазначається "вибув", а також вказуються номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де згідно з повідомленням виборець включений до списку виборців, зазначається дата прийняття рішення про виключення виборця із списку виборців на виборчій дільниці та ставиться підпис члена дільничної виборчої комісії, який вніс у список виборців ці відомості.

11. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії, але не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а напередодні дня виборів - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобовязана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у пятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів, - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування).

12. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.

-----------
див. продовження http://maidan.org.ua/n/lib/995927511
-----------
...

Відповіді

 • 2001.07.24 | НеДохтор

  Текст законопроекту "Про вибори..." (розділи VI-VII)

  <A Href="http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html">http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html</A>

  ... продовження
  ---------------

  <b>Роздiл VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ </b>

  <b>Стаття 32</b>. Фінансування виборів депутатів

  1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків) - субєктів виборчого процесу.

  2. Партія (блок) - субєкт виборчого процесу для фінансування своєї передвиборної агітації зобовязана утворити виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

  <b>Стаття 33</b>. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України

  1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків), публікацію в засобах масової інформації передвиборних програм партій (блоків), час мовлення на радіо і телебаченні, виготовлення підписних листів у порядку, встановленому цим Законом, здійснюються Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.

  2. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.

  3. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій.

  4. Територіальна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу, що затверджується Центральною виборчою комісією.

  5. Кошти Державного бюджету України, не використані територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів, повертаються на рахунок Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий строк після офіційного оприлюднення результатів виборів.

  6. Кошти Державного бюджету України, не використані виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів, не пізніш як на чотирнадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховуються Центральною виборчою комісією до Державного бюджету України.

  7. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування виборів депутатів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.

  <b>Стаття 34</b>. Виборчий фонд партії (блоку)

  1. Партія (блок) зобовязана відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж за вісімдесят пять днів до дня виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).

  2. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.

  3. Партія (блок) відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яка визначається Центральною виборчою комісією. Партія (блок) має право відкрити тільки один рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.

  4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду партії (блоку) здійснюється у безготівковій формі.

  5. Послуги установи банку, повязані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду партії (блоку), відсотки не нараховує і не сплачує.

  6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

  7. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий курєр" не пізніш як на пятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття рахунку виборчого фонду за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку).

  8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду партії (блоку) припиняється за день до дня виборів.

  9. Рахунок виборчого фонду партії (блоку) закривається установою банку на пятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

  <b>Стаття 35</b>. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку)

  1. Партія (блок) із числа своїх уповноважених осіб, зазначених у статті 55 цього Закону, призначає не більше двох розпорядників виборчого фонду, які мають виключне право на використання коштів виборчих фондів згідно із законами України.

  2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобовязані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду.

  3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду цієї партії (блоку).

  4. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) зобовязані не пізніш як на пятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт. Форма фінансового звіту встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за вісімдесят пять днів до дня виборів.

  <b>Стаття 36</b>. Формування виборчого фонду партії (блоку)

  1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб.

  2. Порядок здійснення вибіркового контролю за надходженням, обліком та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади з питань звязку не пізніше ніж за сто днів до дня виборів.

  3. Гранична сума витрат виборчого фонду партії (блоку) не може перевищувати ста пятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  4. Одноразовий добровільний внесок особи до виборчого фонду партії (блоку) не може перевищувати однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  5. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку):

  1) іноземним громадянам та особам без громадянства;

  2) фізичним особам - субєктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду;

  3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині пятій цієї статті).

  6. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням звязку за умови подання громадянином документа, передбаченого у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обовязково зазначаються прізвище, імя, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина.

  7. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням звязку на рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного банківського дня.

  8. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) мають право відмовитися від внеску фізичної особи, про що вони подають відповідні заяви та платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску.

  9. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною четвертою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядниками виборчого фонду партії (блоку), повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а у випадку неможливості такого повернення - до Державного бюджету України.

  10. Розпорядник виборчого фонду партії (блоку) зобовязаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України.

  11. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) здійснюється відповідно до частини другої цієї статті Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито відповідний рахунок.

  12. Кошти виборчих фондів, не використані партією (блоком), за рішенням вищого статутного органу партії (керівного органу блоку), прийнятим у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) у пятнадцятиденний строк з дня надходження відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у зазначений строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України на пятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

  <b>Стаття 37</b>. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів

  1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби звязку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів здійснюються територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до порядку, встановленого законом.

  <b>Роздiл VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ </b>

  <b>Стаття 38</b>. Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком)

  1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, з яких хоча б одна зареєстрована не пізніш як за рік до дня виборів.

  2. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій цієї статті, на підставі рішень зїзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою.

  3. Керівники або представники партій, які наділені зїздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.

  4. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:

  1) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;

  2) норми представництва на міжпартійному зїзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку;

  3) порядок проведення міжпартійного зїзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати;

  4) порядок прийняття рішень міжпартійним зїздом (зборами, конференцією);

  5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку.

  5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за пять днів до дня проведення міжпартійного зїзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів зїздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, копії їх чинних статутів, засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу.

  6. Висування кандидатів у депутати від партій (блоків) розпочинається за сто сімдесят днів і закінчується за сто двадцять днів до дня виборів.

  7. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати конституційного складу Верховної Ради України. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку).

  8. Партія (блок) може висувати кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина.

  9. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку.

  10. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її зїзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному зїзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку, у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто сімдесят днів до дня виборів. У зїзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів.

  11. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї (одного) партії (блоку).

  12. У протоколі зїзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного зїзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, імя, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), та підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на зїзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (партій, що входять до блоку).

  13. Про час і місце проведення зїзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного зїзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за пять днів до дня проведення зїзду (зборів, конференції). На такому зїзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.

  14. Про час і місце проведення зїзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати заздалегідь повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому зїзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.

  <b>Стаття 39</b>. Умови реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку)

  1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:

  1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що утворили виборчий блок) та скріпленої печаткою партії (партій, що утворили виборчий блок);

  2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та чинного статуту партії (партій, що входять до виборчого блоку), засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;

  3) витягу з протоколу зїзду (зборів, конференції) партій про утворення виборчого блоку;

  4) угоди про утворення виборчого блоку;

  5) витягу з протоколу зїзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного зїзду (зборів, конференції) партій, що утворили виборчий блок, про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною дванадцятою статті 38 цього Закону;

  6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;

  7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобовязанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у звязку з участю у виборах, а також із зобовязанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства, а також корпоративні права у порядку, встановленому законом;

  8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обовязково повинні містити: прізвище, імя, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сімї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

  9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;

  10) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сімї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;

  11) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з не менш як пятистами тисячами підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку), у тому числі не менше ніж по сімнадцять тисяч підписів виборців у кожному із двох третин регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, або документа про внесення грошової застави відповідно до статті 43 цього Закону;

  12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією.

  2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу, в порядку, передбаченому частиною пятою статті 38 цього Закону, повторно не подаються.

  <b>Стаття 40</b>. Збір підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку)

  1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, включених до виборчого списку, може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку), додаються документи, передбачені пунктами 2 - 6 частини першої статті 39 цього Закону, якщо вони не були подані раніше.

  2. Центральна виборча комісія у триденний строк з дня отримання заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, приймає рішення про затвердження форми підписного листа для цієї партії (блоку). Копія рішення разом із затвердженою формою підписного листа видається не пізніше наступного дня після прийняття рішення уповноваженому представнику партії (блоку).

  3. Підписні листи видаються Центральною виборчою комісією представнику партії (блоку), від якої (якого) висунуто кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у кількості, необхідній для збирання підписів виборців у кількості, зазначеній у пункті 11 частини першої статті 39 цього Закону, з урахуванням десятивідсоткового резерву. Підписні листи видаються у пятиденний строк з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про затвердження форми підписного листа для відповідної партії (блоку).

  4. Партія (блок) має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів друкарським способом, ксерокопіюванням або іншим способом з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа.

  5. Партія (блок) у будь-який момент до завершення строку реєстрації кандидатів у депутати може прийняти рішення про відмову від збирання підписів виборців і внести грошову заставу, передбачену статтею 43 цього Закону.

  <b>Стаття 41</b>. Підписний лист

  1. Підписний лист на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) повинен містити:

  1) повну назву політичної партії або назву виборчого блоку та повні назви партій, що входять до блоку;

  2) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, імя, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця проживання, за наявності - номер телефону);

  3) повну назву населеного пункту, в якому проводиться збір підписів, а також села, селища, міста, району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить цей населений пункт.

  2. Підписний лист повинен мати такі графи:

  1) порядковий номер виборця у підписному листі;

  2) прізвище, імя та по батькові виборця;

  3) рік народження виборця (для виборців, яким у рік виборів виповнюється вісімнадцять років, - число, місяць та рік народження);

  4) громадянство;

  5) адреса місця проживання виборця;

  6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу виборця, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону;

  7) дата проставлення підпису виборцем;

  8) особистий підпис виборця.

  <b>Стаття 42</b>. Порядок збирання та врахування підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку)

  1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за письмовим дорученням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному територіальному виборчому окрузі можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів мають право голосу.

  2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості про себе, передбачені пунктом 2 частини першої статті 41 цього Закону.

  3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоровя власноручно заповнити підписний лист на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця.

  4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень.

  5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис; виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення.

  6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку). Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку виборчого списку, а також перешкоджати виборцю у підтримці цих кандидатів.

  7. Забороняється збирати підписи на підприємствах, в установах та організаціях.

  8. В одному підписному листі враховуються підписи виборців лише одного населеного пункту.

  9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців.

  10. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати від партії (блоку) забороняється.

  11. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється.

  12. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників секретаріату Центральної виборчої комісії та спеціалістів, передбачених частиною вісімнадцятою статті 25 цього Закону.

  13. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), не враховуються підписи окремих виборців:

  1) у разі відсутності у підписному листі усіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), передбачених формою підписного листа;

  2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), порушено вимоги частин третьої, четвертої і пятої цієї статті;

  3) вчинені замість виборця іншою особою;

  4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу;

  5) які не є мешканцями населених пунктів, де проводився збір підписів;

  6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж виборчого списку партії (блоку).

  14. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), не враховуються підписні листи:

  1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу;

  2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;

  3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;

  4) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи;

  5) у яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в установах, організаціях;

  6) невстановленої форми;

  7) підроблені;

  8) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману.

  15. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) Центральна виборча комісія складає відповідний протокол, а про неврахування підписів у підписних листах та (або) підписних листів приймає відповідне рішення. Копію рішення Центральна виборча комісія у триденний строк з дня його прийняття видає представнику партії (блоку), і в цей же строк він може ознайомитися з відповідним протоколом.

  16. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають особи, зазначені у частині дванадцятій цієї статті.

  <b>Стаття 43</b>. Грошова застава

  1. Грошова застава вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати грошова застава у пятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).

  3. При скасуванні Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) на підставі статті 47 цього Закону грошова застава у пятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.

  4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.

  5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка (який) не взяла участь у розподілі депутатських мандатів, у пятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.

  <b>Стаття 44</b>. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сімї

  1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сімї за попередній рік заповнюється власноручно особою, включеною до виборчого списку партії (блоку), за формою, затвердженою Міністерством фінансів України.

  2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, перевіряється за зверненням Центральної виборчої комісії органами Державної податкової адміністрації України не пізніш як за тридцять днів до дня виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється Центральна виборча комісія.

  3. На вимогу представників партій (блоків) інформація щодо декларацій про майно і доходи кандидата у депутати та членів його сімї подається Центральною виборчою комісією для офіційного оприлюднення у засобах масової інформації.

  <b>Стаття 45</b>. Порядок реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку)

  1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 39 цього Закону.

  2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за сто десять днів до дня виборів.

  3. Представнику партії (блоку), який подав зазначені у статті 39 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів та кількості поданих підписних листів.

  4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається вилученою з виборчого списку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.

  5. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається.

  6. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.

  7. Центральна виборча комісія не пізніш як на пятнадцятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.

  8. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

  9. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у пятиденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюються в газетах "Голос України" та "Урядовий курєр".

  10. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидатів у депутати у разі:

  1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидатів у депутати;

  2) встановлення при перевірці підписних листів меншої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку), ніж передбачено пунктом 11 частини першої статті 39 цього Закону, якщо партія (блок) не внесла грошової застави;

  3) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 39 цього Закону;

  4) внесення до декларації про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сімї явно неправдивих відомостей.

  11. У разі, якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобовязана звернутися до суду з поданням щодо заборони діяльності партії (партій, що входять до блоку). Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) відкладається до рішення суду.

  12. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку).

  13. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 39 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців на підставі статті 42 цього Закону не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за девяносто пять днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за девяносто один день до дня виборів.


  14. Якщо жоден із кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), не зареєстрований Центральною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, партія (блок) втрачає статус субєкта виборчого процесу.

  <b>Стаття 46</b>. Зміни у складі виборчого блоку партій

  1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за тридцять пять днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається зїздом (зборами,

  конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу зїзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на зїзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів передаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.
  2. Вихід партії зі складу блоку, до якого входить більш ніж дві партії, не впливає на статус блоку як субєкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.

  3. У разі виходу партії зі складу блоку, до якого входить дві партії, правонаступником блоку - субєктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.

  4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за сто двадцять днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, у разі її відповідності вимогам частини першої статті 38 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом.

  5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше ніж за сто двадцять днів до дня виборів, партія, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус субєкта виборчого процесу.

  6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії.

  7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за тридцять пять днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються зїздами (зборами, конференціями) усіх партій, що входять до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів зїздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на зїзді (зборах, конференції) та завірені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії.

  8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за сто двадцять днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу розпущеного виборчого блоку, у разі її відповідності вимогам частини першої статті 38 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

  9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за сто двадцять днів до дня виборів, партії, що входили до складу розпущеного блоку, втрачають статус субєктів виборчого процесу.

  10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати. Грошова застава (у разі її внесення) перераховується до Державного бюджету України.

  <b>Стаття 47</b>. Скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати

  1. Центральна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:

  1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування;

  2) звернення партії (блоку) не пізніш як за пятнадцять днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);

  3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

  4) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

  5) включення кандидата у депутати більш ніж до одного виборчого списку;

  6) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих відповідно до цього Закону;

  7) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою;

  8) встановлення у судовому порядку, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;

  9) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, звязок, устаткування, приміщення, інші обєкти та ресурси за місцем роботи.

  2. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у разі:

  1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців партією (блоком), уповноваженою особою партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою;

  2) встановлення у судовому порядку, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є партія (блок) чи уповноважена особа партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;

  3) встановлення у судовому порядку, що партія (блок), крім коштів свого виборчого фонду, використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;

  4) витрати партією (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду партії (блоку).

  3. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом у депутати, партією (блоком) відповідна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.

  4. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата у депутати, партії (блоку) рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніш як на третій день з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) копію цього рішення у той же строк.

  5. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з виборчого списку.

  ----------------
  див. продовження http://maidan.org.ua/n/lib/995928178
  ----------------
  ...
 • 2001.07.24 | НеДохтор

  Текст законопроекту "Про вибори..." (розділи VIII-IX)

  <A Href="http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html">http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html</A>

  ... продовження
  ---------------

  <b>Роздiл VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ </b>

  <b>Стаття 48</b>. Строки проведення передвиборної агітації

  1. Передвиборна агітація розпочинається за девяносто днів до дня виборів. Центральна виборча комісія повідомляє в засобах масової інформації про початок передвиборної агітації за девяносто пять днів до дня виборів.

  2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої пятниці перед днем виборів.

  <b>Стаття 49</b>. Форми і засоби передвиборної агітації

  1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти.

  2. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у статті 48 цього Закону, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій) про дії кандидатів у депутати, повязані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України.

  3. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків).

  4. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов: надання партіям (блокам) та їх уповноваженим особам однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо і телебаченні.

  5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальні виборчі комісії зобовязані забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані Центральною виборчою комісією. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, зазначеному у частині першій статті 37 цього Закону.

  6. Партія (блок) має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

  7. Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію.

  <b>Стаття 50</b>. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

  1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів інформаційних плакатів партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, фотографії перших пяти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.

  2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст інформаційного плаката, підготовленого на основі матеріалів, зазначених у частині першій цієї статті.

  3. Виготовлені інформаційні плакати з розрахунку по десять примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються виборчим комісіям через представника партії (блоку).

  4. Партія (блок) на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

  5. Партія (блок) зобовязана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку), не пізніш як через сім днів після дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.

  6. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

  7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за девяносто днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

  <b>Стаття 51</b>. Загальний порядок використання засобів масової інформації

  1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

  2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтервю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про партію (блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

  3. Партія (блок) має право за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, користуватися державними загальнонаціональними каналами радіо і телебачення, газетами "Голос України" і "Урядовий курєр" для проведення передвиборної агітації на умовах, передбачених цим Законом.

  4. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду.

  5. Розцінки вартості за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за сто сімдесят днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розмір плати за комерційну рекламу і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу.

  6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, повязаного з виборами депутатів, зобовязані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.

  <b>Стаття 52</b>. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

  1. Усі телерадіоорганізації зобовязані не пізніше ніж за сто пятдесят днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу і надіслати ці розцінки Центральній виборчій комісії та територіальним виборчим комісіям (після їх утворення).

  2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між девятнадцятою і двадцять другою годинами.

  3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на період виборів депутатів з метою забезпечення регіональним державним телерадіоорганізаціям можливостей поширення їх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах.

  4. Порядок надання ефірного часу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією.

  5. Загальний час, що надається телерадіоорганізаціями партії (блоку) для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не може становити менше 40 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 40 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, по 20 хвилин на регіональних телеканалах у кожному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та по 30 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному регіоні.

  6. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідної партії (блоку) забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будьяку інформацію щодо цієї партії (блоку) та висунутих нею (ним) кандидатів у депутати.

  7. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією та визначеною нею територіальною виборчою комісією у кожному регіоні, зазначеному у частині другій статті 133 Конституції України, за участю відповідно представників або уповноважених осіб партій (блоків).

  8. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий курєр", місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації у пятиденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями, зазначеними у частині сьомій цієї статті.

  9. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними територіальними виборчими комісіями, зазначеними у частині сьомій цієї статті, і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.

  10. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку) і телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється.

  11. Телерадіоорганізації зобовязані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

  12. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій, зазначених у частині сьомій цієї статті, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення зобовязані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

  <b>Стаття 53</b>. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

  1. Партії (блоки) мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий курєр" передвиборні програми, подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків, а також інші агітаційні матеріали обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків.

  2. Черговість друкування передвиборних програм, а також інших агітаційних матеріалів, зазначених у частині першій цієї статті, за рахунок коштів Державного бюджету України встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників партій (блоків).

  3. Результати жеребкування оприлюднюються у газетах "Голос України" і "Урядовий курєр" у пятиденний строк після дня їх затвердження Центральною виборчою комісією.

  4. Партія (блок) має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.

  5. Агітаційні матеріали, зазначені у частині четвертій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку) та редакцією друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.

  6. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій зобовязані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

  <b>Стаття 54</b>. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

  1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

  1) особам, які не є громадянами України;

  2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;

  3) членам виборчих комісій під час виконання обовязку члена виборчих комісій.

  2. У військових формуваннях (частинах) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових формувань (частин) та установ кримінально-виконавчої системи окремими уповноваженими особами партій (блоків), кандидатами у депутати забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організуються відповідними територіальними виборчими комісіями разом з командирами військових формувань (частин) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обовязковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному виборчому окрузі.

  3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоровя населення, забороняється.

  4. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини десятої статті 52 і частини пятої статті 53 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів у депутати, партій (блоків), оцінювати їх передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної територіальної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена.

  5. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або окремий кандидат у депутати вважають явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня виборів, зобовязаний надати уповноваженій особі партії (блоку), кандидату в депутати, щодо якого поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні або радіо, або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом у депутати матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.

  6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.

  7. Центральна виборча комісія забезпечує в державних засобах масової інформації розяснення щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Текст розяснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" і "Урядовий курєр" на першій сторінці та транслюється телерадіоорганізаціями починаючи за тридцять днів до дня виборів.

  8. Регіональні державні та комунальні телерадіоорганізації не повинні перекривати своїми передачами передвиборні програми партій (блоків), що транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

  9. Центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення та радіомовлення разом з підпорядкованими йому державними телерадіоорганізаціями зобовязаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми однієї партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

  10. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.

  11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

  12. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.

  13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх пятнадцяти днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) та кандидатів у депутати.

  14. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів та повідомлень про перебіг виборчого процесу на памятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.

  15. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, в установах, організаціях, військових формуваннях (частинах), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, повязаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, звязок, устаткування, приміщення, інші обєкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

  16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

  17. Передвиборна агітація припиняється з 24 години останньої пятниці, що передує дню виборів. Проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) чи кандидатів у депутати) з цього часу забороняються. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої пятниці, що передує дню виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  18. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення.

  19. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку на ведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

  20. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень вимог частин третьої, шостої, дванадцятої - сімнадцятої цієї статті виборчі комісії негайно надсилають ці заяви і скарги до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.

  <b>Роздiл ІX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ </b>

  <b>Стаття 55</b>. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому процесі

  1. Партія (блок) має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).

  2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку) член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

  3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку) та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) зазначаються прізвище, імя, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.

  4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), чи втрати партією (блоком) статусу субєкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

  5. Партія (блок) може мати до пяти уповноважених осіб на рівні загальнодержавного виборчого округу та по одній уповноваженій особі у кожному територіальному виборчому окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) не може бути кандидатом у депутати і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обовязковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).

  6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, імя, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.

  7. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу субєкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

  8. Представник, уповноважена особа партії (блоку) з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обовязків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

  9. Представник, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

  10. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті.

  11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини девятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).

  12. Посвідчення представника чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої комісії.

  13. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу:

  1) має право бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, повязаних з виборами депутатів, та брати участь в їх обговоренні;

  2) має право знайомитися зі змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень;

  3) має право невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;

  4) має інші права, передбачені цим Законом.

  14. Уповноважена особа партії (блоку):

  1) сприяє партії (блоку) у її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;

  2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими субєктами виборчого процесу на території відповідного округу;

  3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу;

  4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною девятою статті 25 цього Закону;

  5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії;

  6) має інші права, передбачені цим Законом.

  <b>Стаття 56</b>. Гарантії діяльності кандидатів у депутати

  1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обовязків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

  2. Кандидат у депутати під час передвиборної агітації не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобовязаних.

  <b>Стаття 57</b>. Офіційні спостерігачі

  1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - субєктів виборчого процесу та від іноземних держав і міжнародних організацій.

  2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

  3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України про вибори депутатів. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

  <b>Стаття 58</b>. Офіційні спостерігачі від партій (блоків)

  1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку) - субєкта виборчого процесу може бути громадянин України, який має право голосу.

  2. Офіційний спостерігач від партії (блоку) реєструється територіальною виборчою комісією за поданням керівних органів республіканських в Автономній Республіці Крим, обласних, міських у містах Києві та Севастополі організацій партій (партій, що входять до виборчого блоку).

  3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від партії (блоку) зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку).

  4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом керівника республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської в містах Києві та Севастополі організації партії (партій, що входять до блоку) вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за пять днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів приймається головою відповідної територіальної виборчої комісії, а в його відсутність - заступником голови у триденний строк з дня внесення подання. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої і третьої цієї статті.

  5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

  6. Офіційний спостерігач від партії (блоку):

  1) має право перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;

  2) має право робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;

  3) має право бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;

  4) має право бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною девятою статті 25 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;

  5) має право звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

  6) має право скласти акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 29 цього Закону;

  7) має інші права, передбачені цим Законом.

  7. Офіційний спостерігач від партії (блоку) не має права:

  1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

  2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

  3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

  8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях дільничної виборчої комісії.

  9. Керівний орган республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міських у містах Києві та Севастополі організацій партій (партій, що входять до виборчого блоку) має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.

  10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку).

  <b>Стаття 59</b>. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

  1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять днів до дня виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.

  2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніш як за пятнадцять днів до дня виборів Центральною виборчою комісією.

  3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.

  4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території загальнодержавного виборчого округу.

  5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:

  1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях територіальних виборчих комісій;

  2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;

  3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування територіальними виборчими комісіями;

  4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;

  5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити пресконференції з додержанням вимог законодавства України;

  6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.

  6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

  7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.

  8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.

  9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не повязаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.

  ----------
  див. продовження http://maidan.org.ua/n/lib/995928584
  ----------
  ...
 • 2001.07.24 | НеДохтор

  Текст законопроекту "Про вибори..." (розділи X-XI)

  <A Href="http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html"><A Href="http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html">http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html</A></A>

  ... продовження
  -------------

  <b>Роздiл X. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ </b>

  <b>Стаття 60</b>. Виборчий бюлетень

  1. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

  2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

  3. Виборчий бюлетень повинен містити: назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу, позначені місця для номера виборчої дільниці, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії.

  4. У виборчому бюлетені повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку) з обовязковим переліком партій, що входять до блоку, а також із зазначенням прізвища, імені, по батькові перших пяти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після завершення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за тридцять три дні до дня виборів.

  5. У виборчому бюлетені після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України

  від жодної партії (блоку)" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.
  6. Виборчий бюлетень повинен містити розяснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.

  7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу, позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

  <b>Стаття 61</b>. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

  1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за десять днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами.

  2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.

  3. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача.

  4. Виборчі бюлетені друкуються на однаковому папері за формою та текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за розміром і кольором.

  5. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

  6. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України виборчі бюлетені можуть бути виготовлені як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією.

  7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрук виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням Центральної виборчої комісії вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.

  <b>Стаття 62</b>. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям

  1. Територіальна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про прийняття виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами територіальної виборчої комісії та представниками Центральної виборчої комісії, присутніми при передачі виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення.

  2. Територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків).

  3. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальною виборчою комісією складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:

  1) номер територіального виборчого округу;

  2) номер виборчої дільниці;

  3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу;

  4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів;

  5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що прийняли виборчі бюлетені.

  4. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені.

  5. Дільничним виборчим комісіям, утвореним при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, виборчі бюлетені передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

  6. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.

  7. Кожен член територіальної виборчої комісії, уповноважена особа партії (блоку) має право отримати копії протоколів про прийняття виборчих бюлетенів від Центральної виборчої комісії та про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу для партії (блоку), яку (який) вони представляють.

  8. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.

  9. Члени дільничної виборчої комісії у день отримання комісією виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії на засіданні комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талона - номер виборчої дільниці.

  10. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.

  <b>Стаття 63</b>. Приміщення для голосування

  1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів.

  2. Виборчі скриньки встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.

  3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

  4. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що розяснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії (блоку) та інформаційні плакати партій (блоків), які розміщуються в порядку розташування партій (блоків) у виборчому бюлетені.

  <b>Стаття 64</b>. Організація і порядок голосування

  1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години.

  2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за десять днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону - напередодні дня виборів.

  3. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничну виборчу комісію.

  4. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

  5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

  6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їх підписи скріплюються печаткою комісії.

  7. Виборчий бюлетень видається виборцю членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови предявлення виборцем передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону документа, що посвідчує його особу. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.

  8. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю з відкріплювальним посвідченням у день виборів, включається до списку виборців у порядку, встановленому частиною сьомою статті 31 цього Закону. Виборчий бюлетень виборцю видається у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.

  9. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.

  10. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів.

  11. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

  12. У виборчому бюлетені виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної партії (блоку)".

  13. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів.

  14. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування.

  15. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.

  16. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

  17. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців.

  <b>Стаття 65</b>. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування

  1. Виборець, який за станом здоровя не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування. Положення цієї частини не поширюються на виборчі дільниці, які утворені при представництвах України за кордоном.

  2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, імя, по батькові та адреса місця проживання виборця.

  3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення терміну подання таких заяв робить витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує вдома".

  4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків).

  5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.

  6. Голова дільничної виборчої комісії зобовязаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються у необхідній кількості виборчі бюлетені, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана скринька для голосування, в яку опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, уповноваженими особами партій (блоків) та офіційними спостерігачами від партій (блоків), їх підписи скріплюються печаткою комісії.

  7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.

  8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі зі списку виборців. Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого виборчий бюлетень видається виборцю.

  9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував вдома", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.

  10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невідємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.

  <b>Стаття 66</b>. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

  1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

  2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

  3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті.

  4. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії.

  5. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

  6. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість цих бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня та запаковуються разом з бюлетенями, зазначеними у частині пятнадцятій статті 64 цього Закону, в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців.

  8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість цих талонів оголошується.

  9. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині сьомій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".

  10. У разі невідповідності кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партії (блоку), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

  11. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, передбачений частиною третьою статті 65 цього Закону, відкріплювальні посвідчення, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  12. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  13. Перед відкриттям скриньок для голосування дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.

  14. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.

  15. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партії (блоку), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.

  16. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

  17. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці.

  18. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів.

  19. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.

  20. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  21. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  22. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин вісімнадцятої і девятнадцятої цієї статті, встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

  23. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх".

  24. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

  25. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких:

  1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

  2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав;

  3) зроблено більш як одну позначку проти назв партій (блоків) чи проти назви партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної партії (блоку)";

  4) не поставлено жодної позначки;

  5) не відірвано контрольні талони;

  6) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

  26. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.

  27. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються, їх кількість оголошується і заноситься до протоколу. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  28. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчого списку, від жодної партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

  29. Дільнична виборча комісія зобовязана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партії (блоку), офіційні спостерігачі від партії (блоку). Підписи скріплюються печаткою комісії.

  30. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці виборчі бюлетені з голосами, поданими за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються назва партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку)", номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  <b>Стаття 67</b>. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців

  1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

  2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:

  1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

  2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

  3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

  4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

  5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

  6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

  7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);

  8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).

  3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

  4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник цього протоколу мають право підписати уповноважені особи партій (блоків) та офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців.

  5. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

  6. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений".

  7. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності і протокол з поміткою "Уточнений" запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Протоколи", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник цього протоколу зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам дільничної виборчої комісії.

  8. Уповноваженим особам партій (блоків) та офіційним спостерігачам від партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видається копія протоколу, засвідчена головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплена печаткою комісії, з розрахунку по одній копії для кожної партії (блоку).

  9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно доставляються до територіальної виборчої комісії.

  <b>Стаття 68</b>. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

  1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності лише таких обставин:

  1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною тринадцятою статті 64 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більш ніж один раз) у кількості, що перевищує 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

  2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш ніж на 10 відсотків кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені відповідно до підписів у списках виборців та контрольних талонів;

  3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 10 відсотків загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

  2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

  3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 6 частини другої статті 67 цього Закону, а на місці інших відомостей ставиться прочерк. Протокол складається дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 67 цього Закону.

  4. Виборчі бюлетені запаковуються в пакети. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

  5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

  <b>Стаття 69</b>. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії

  1. Транспортування документів, зазначених у частині девятій статті 67 цього Закону, здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

  2. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.

  3. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після підписання протоколу членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів звязку до відповідної територіальної виборчої комісії з обовязковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, інших документів, зазначених у частині девятій статті 67 цього Закону.

  4. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, утвореній при представництві України за кордоном, у військовому формуванні (частині), що дислокується за межами України, після підписання протоколу членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів звязку до Центральної виборчої комісії з обовязковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці через відповідні центральні органи виконавчої влади в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші документи, зазначені у частині девятій статті 67 цього Закону.

  <b>Стаття 70</b>. Встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі

  1. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій, зазначені у частині девятій статті 67 цього Закону, приймаються і розглядаються на засіданні територіальної виборчої комісії.

  2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту першого надходження протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів дільничної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі. У цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій.

  3. У разі відповідності протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці вимогам цього Закону занесені до нього відомості оголошуються.

  4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобовязати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини шостої статті 67 цього Закону. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією перший та другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.

  5. Дільнична виборча комісія зобовязана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Протокол з поміткою "Уточнений" транспортується і передається територіальній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 69 цього Закону.

  6. За наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами партії (блоку) та офіційними спостерігачами від партій (блоків) про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.

  7. У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених у частині першій статті 69 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпаковування запакованих документів зобовязана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

  8. Протоколи та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.

  9. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється територіальною виборчою комісією з обовязковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку територіальною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії і можуть бути присутніми уповноважені особи партій (блоків) та офіційні спостерігачі від партій (блоків).

  10. Територіальна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

  11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право підписати уповноважені особи партій (блоків) та офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців.

  12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 68 цього Закону, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 6 частини другої статті 67 цього Закону.

  13. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці разом з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, голосування на якій визнано недійсним, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додається до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі, другий - зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.

  14. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі цих протоколів та повідомлень про зміст протоколів дільничної виборчої комісії, переданих за допомогою технічних засобів звязку з виборчих дільниць, утворених на суднах, що знаходяться у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, та на полярних станціях України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, встановлює:

  1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

  2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

  3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

  4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

  5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

  6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

  7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку);

  8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).

  15. Відомості про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі цифрами і прописом заносяться до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в

  територіальному виборчому окрузі.
  16. Протокол про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

  17. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

  18. Протокол про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати уповноважені особи партій (блоків) та офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при встановленні підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".

  19. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки, помилки у цифрах), разом з протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії.

  20. Уповноваженим особам партій (блоків) та офіційним спостерігачам від партій (блоків) на їх прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку).

  <b>Стаття 71</b>. Встановлення результатів виборів депутатів

  1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в територіальних виборчих округах та протоколів дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, не пізніш як на пятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

  1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

  2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

  3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

  4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

  5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

  6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

  7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

  8) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);

  9) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати кожної партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

  10) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчого списку жодної партії (блоку).

  2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

  3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), який отримав менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.

  4. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами пятою - сьомою цієї статті.

  5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів.

  6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими.

  7. Партії (блоки), кандидати у депутати від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість голосів виборців.

  8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).

  9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків), та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів зазначає:

  1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків);

  2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів.

  10. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів Центральної виборчої комісії, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів Центральною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у Центральній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні виборчої комісії. На прохання представників партій (блоків) їм видаються копії протоколу.

  <b>Стаття 72</b>. Офіційне оприлюднення результатів виборів

  1. Центральна виборча комісія не пізніш як на пятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий курєр". Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності та назви партії (блоку), від якої (якого) обрано депутата.

  2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.

  <b>Стаття 73</b>. Реєстрація обраних депутатів

  1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобовязана подати до Центральної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного опублікування документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.

  2. У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.

  3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраного депутата.

  4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку).

  5. Особі, зареєстрованій депутатом, Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка.

  6. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення ним присяги народного депутата України.

  <b>Стаття 74</b>. Посвідчення народного депутата України

  Після складення депутатом присяги народного депутата України Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день видає йому посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка.

  <b>Стаття 75</b>. Заміщення депутатів, які вибули

  1. У разі коли народний депутат України достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням Центральної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

  2. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї статті, та видання їй тимчасового посвідчення народного депутата України здійснюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 73 цього Закону.

  3. Партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її (його) виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, не обраного депутатом згідно з частиною восьмою статті 71 цього Закону, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії (угоди про утворення блоку) зїздом (зборами, конференцією) партії чи міжпартійним зїздом (зборами, конференцією) партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу зїзду (зборів, конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником партії (керівниками партій, що входили до блоку на день виборів) та скріплене печаткою партії (печатками відповідних партій), протягом пяти днів з дня прийняття рішення передається до Центральної виборчої комісії. На підставі цих документів Центральна виборча комісія протягом семи днів приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії (блоку).

  <b>Роздiл XІ. ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ </b>

  <b>Стаття 76</b>. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів депутатів

  1. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються територіальні виборчі округи, утворені для проведення останніх виборів депутатів або останніх виборів Президента України, якщо вони проводилися пізніше.

  2. Виборчі дільниці для проведення позачергових виборів утворюються не пізніш як за девятнадцять днів до дня виборів, а у виняткових випадках, що визначаються Центральною виборчою комісією, - не пізніш як за пять днів до дня виборів у порядку, встановленому статтею 17 цього Закону.

  3. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за двадцять днів до дня виборів за поданнями партій (блоків) - субєктів виборчого процесу, що вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів у порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.

  4. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, - одночасно з утворенням виборчих дільниць, за поданнями районних, міських осередків чи вищого рівня організації партій (блоків) - субєктів виборчого процесу, що вносяться до територіальної виборчої комісії не пізніш як за пятнадцять днів до дня виборів у порядку, встановленому статтею 21 цього Закону.

  5. Висування кандидатів у депутати партією (блоком) починається на наступний день після оголошення про початок виборчого процесу і закінчується за сорок днів до дня виборів.

  6. Збирання підписів виборців на підтримку виборчого списку від партії (блоку) проводиться у порядку, встановленому статтею 40 цього Закону. Форма підписного листа для відповідної партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на наступний день з дня отримання заяви партії (блоку) про намір збирати підписи виборців та доданих до неї відповідних документів. Кількість підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку), необхідних для реєстрації кандидатів у депутати, включених до цього списку, зменшується удвічі порівняно з кількістю підписів, зазначеною у пункті 11 частини першої статті 39 цього Закону.

  7. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати від партій (блоків) закінчується за тридцять днів до дня виборів. Реєстрація кандидатів у депутати від партій (блоків) закінчується за двадцять пять днів до дня виборів.

  8. Передвиборна агітація розпочинається за двадцять чотири дні до дня виборів.

  9. Інформаційні плакати партій (блоків), зазначені у статті 50 цього Закону, виготовляються не пізніш як за пятнадцять днів до дня виборів.

  10. Списки виборців по виборчій дільниці складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органами (посадовими особами), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі списків виборців для останнього голосування на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, всеукраїнському чи місцевому референдумі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені органи уточнюють ці списки та передають їх дільничним виборчим комісіям не пізніш як за десять днів до дня виборів.

  11. Списки виборців на виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів знаходяться у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, складаються у порядку, передбаченому частиною четвертою с
 • 2001.07.24 | НеДохтор

  Текст законопроекту "Про вибори..." (розділи XII-XIII)


  http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html

  ... продовження
  -----------------------

  <b>Роздiл XІІ.</b> ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  <b>Стаття 77</b>. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів

  1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо:

  1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи іншим способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним;

  2) використовує своє посадове або службове становище з метою бути обраним депутатом;

  3) вчасно не склала списки виборців чи не уточнила відомості, що повинні містити ці списки;

  4) порушує право громадянина на ознайомлення зі списком виборців;

  5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у депутати або здійснює інші дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати;

  6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує встановлені правила ведення передвиборної агітації;

  7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування виборчого процесу;

  8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, повязану з виконанням ними своїх повноважень;

  9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях;

  10) порушує таємницю голосування;

  11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;

  12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих бюлетенів: видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, видає виборчі бюлетені громадянам, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видає громадянам заповнені виборчі бюлетені;

  13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім випадків, передбачених цим Законом;

  14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і видала явно неправдиві документи, здійснила явно неправильний підрахунок голосів виборців або неправильно встановила результати виборів.

  2. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства України про вибори депутатів.

  <b>Стаття 78</b>. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

  1. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів передає виборчу та іншу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, а територіальні виборчі комісії - до відповідних місцевих державних архівних установ.

  2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління архівною справою.

  3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільничних і територіальних виборчих комісій зобовязані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавались на період виборчого процесу.

  4. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування в територіальних виборчих округах та про результати виборів депутатів, виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах протягом трьох років з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищуються в установленому порядку.

  5. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів у порядку, встановленому законодавством України.

  <b>Роздiл XІІІ</b>. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

  3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону:

  підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

  забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

  4. Визнати такими, що втратили чинність:

  Закон України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 43, ст.280; 1998 р., N 5, ст.16, ст.18, ст.19, N 10, ст.38, N 14, ст.62; 2000 р., N 30, ст.234);

  Постанову Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст.30).

  Голова Верховної Ради

  України І.ПЛЮЩ

  м. К и ї в

  22 березня 2001 року

  (19.04.2001)
 • 2001.07.24 | НеДохтор

  Re: Пропозиції президента до законопроекту "Про вибори..."


  http://zakon.gov.ua/data/ZP/html/2182-2_2001-04-19_5.html
  ------------

  <b>ПРОПОЗИЦІЇ </b>

  <b>до Закону України "Про вибори народних депутатів України" </b>

  Верховна Рада України 22 березня 2001 року всупереч вмотивованій пропозиції Президента України стосовно відхилення Закону України "Про вибори народних депутатів України", знову прийняла цей Закон, концептуальні засади та численні норми якого суперечать Конституції та законам України, суттєво обмежують конституційні права громадян. Тому і цей Закон не може бути підписаний.

  <b>Основні зауваження зводяться до такого. </b>

  Конституцією України встановлено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (стаття 5). Ці конституційні норми реалізуються громадянами, зокрема через їх конституційне право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 38). Саме вільно, а не через фактичне примушування до вступу до однієї з наявних політичних партій, створення своєї партії, чи проголошення про свою підтримку однієї з партій.

  При цьому вибори до органів державної влади, а отже й вибори народних депутатів України, мають відбуватися на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Цього також вимагає Основний Закон держави (статті 71 та 76).

  Усупереч цьому, а також статті 64 Конституції України Законом, який удруге надійшов на підпис, обмежуються конституційні права громадян. Передбачається, що більшість найважливіших питань у процесі виборів народних депутатів України вирішуватиме не народ, а партії, їх осередки або їх керівники чи представники. Зокрема, саме їм надається право формувати списки кандидатів у народні депутати України, визначати черговість кандидатів у таких списках, виключати зі списків осіб, які з різних причин, можливо, виконавши певну роль на окремому етапі виборчої кампанії, перестануть бути потрібними для партії (стаття 38, пункт 2 частини першої статті 47, частина третя статті 75 Закону).

  Такі широкі права пропонується надати партіям у той час, коли їх членами є лише незначна кількість виборців (за різними даними - від 2 до 3 відсотків) і тому вони не представляють весь Український народ.

  Процедура виборів, передбачена Законом, позбавляє переважну більшість народу права здійснювати владу безпосередньо, як установлено статтею 5 Конституції України, шляхом обрання свого представника до Верховної Ради України, і фактично надає лише можливість проголосувати за одну з політичних партій.

  Таким чином, практично вирішувати, хто реально стане членом єдиного органу законодавчої влади в Україні, буде не народ, а невелика група людей, обєднаних певними політичними поглядами. Реалізація такого підходу призведе до підміни реального народовладдя владою лише носіїв певних ідеологій, причому претендент на включення до списку кандидатів до єдиного органу законодавчої влади в державі від відповідної партії повинен поділяти ідеологію партії, що є порушенням, окрім вищезазначених норм Конституції України, ще й статті 15 Конституції України, за якою жодна ідеологія не може визнаватися державою як обовязкова.

  При цьому Закон майже повністю усуває від участі у виборчому процесі не тільки громадян, які мають право голосу і повинні бути реально основним субєктом цього процесу, а й інші суспільні сили, залишаючи його учасниками лише партії. Всупереч вимогам статей 21 та 22 Конституції України, відповідно до яких права і свободи людини і громадянина є непорушними і при прийнятті нових законів не допускається звуження їх змісту та обсягу, тільки органам партій та їх місцевим осередкам надається виключне право не лише формувати виборчі списки кандидатів у народні депутати, а й визначати осіб, які входитимуть до складу виборчих комісій (статті 20, 21 Закону).

  Таким чином інші субєкти, зокрема органи місцевого самоврядування, громадські організації, які щоденно працюють з широким загалом громадян, а також збори виборців, позбавляються наявного у них за чинним Законом права висувати до складу Верховної Ради України найбільш авторитетних, кваліфікованих та неупереджених осіб, які б могли насправді професійно займатися підготовкою та прийняттям законів, реально представляти інтереси регіонів у парламенті, постійно підтримувати звязок з ними. За Законом такі субєкти позбавлені навіть права вносити кандидатури до складу виборчих комісій.

  Наголошую й на тому, що Закон зберігає за партіями виключне право делегувати представника до Центральної виборчої комісії (стаття 55). Такому представникові надаються майже всі права члена Комісії, за винятком хіба що права брати участь у прийнятті рішень.

  Крім того, слід узяти до уваги, що за Законом партії можуть визначити ще й по пять своїх уповноважених по загальнодержавному виборчому округу, по одній уповноваженій особі на кожний територіальний виборчий округ (стаття 55), а також необмежену кількість офіційних спостерігачів (стаття 58).

  За таких умов громадяни, які не належать до жодної політичної партії, а також неполітичні обєднання громадян, інші субєкти фактично повністю позбавляються можливості брати участь у виборчому процесі, зокрема в роботі виборчих комісій, здійснювати громадський контроль за додержанням законності під час проведення виборів народних депутатів України.

  Організовувати проведення виборів на місцях, підбивати підсумки голосування за Законом мають виборчі комісії, сформовані виключно за принципом партійного, а не народного представництва. Цей підхід у деяких положеннях Закону доведено майже до абсурду та нереальності додержання певних норм. Зокрема, за наявності у державі більше 100 партій, переважно у вигляді "столичних політичних клубів", кількість членів яких є вкрай обмеженою, а також за відсутності у більшості партій осередків на місцях Законом встановлена вимога, за якою у виборчих комісіях, включаючи дільничні виборчі комісії у сільській місцевості, має бути до двох представників від кожної партії та блоку партій, які беруть участь у виборах (статті 20, 21 Закону).

  Таким чином, прямі вибори народних депутатів до єдиного органу законодавчої влади в Україні, які мають здійснюватися відповідно до Конституції України як демократична загальнонародна акція, Законом, що розглядається, фактично передбачається перетворити у партійний захід, формальне голосування за сформовані партіями списки кандидатів у народні депутати України. Це суперечить статті 36 Основного Закону України, за якою політичні партії мають сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян та брати участь у виборах, а не монополізувати проведення виборів. За Законом саме партії, які найбільше заінтересовані у результатах виборів, фактично самі проводять ці вибори й самі ж здійснюють контроль за додержанням при цьому вимог виборчого законодавства.

  Відповідно до статті 24, а також статей 36 та 64, про які вже йшлося, Конституції України громадяни є рівними перед законом та мають рівні конституційні права і свободи, які не можуть бути обмежені, зокрема за ознаками політичних переконань, крім випадків, передбачених Конституцією України. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке обєднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

  Прийнятий же Закон запроваджує таку систему виборів, яка суттєво обмежує права громадян, які не є членами партій. Адже в разі введення Закону в дію вони не зможуть реалізувати своє виборче право навіть на рівні, передбаченому чинним Законом України "Про вибори народних депутатів України".

  При цьому слід також ураховувати, що Конституцією України, а також відповідно до неї законами України встановлено обмеження щодо членства у політичних партіях певних категорій осіб. До таких осіб, зокрема, належать судді Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Центральної виборчої комісії, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, працівники прокуратури та міліції, співробітники Служби безпеки України, а також військовослужбовці Збройних Сил, Прикордонних військ, військ Цивільної оборони, Управління державної охорони України тощо. Таким чином, Законом, що надійшов на підпис, зазначених осіб усупереч Конституції України позбавлено ще й можливості висувати кандидатів у народні депутати України.

  Не можна не звернути увагу й на той факт, що без урахування статті 1 Конституції України, за якими Україна є демократичною державою, однією з найважливіших функцій якої є захист інформаційної безпеки, Законом створюється можливість для утвердження закритості діяльності партій від суспільства, що особливо неприпустимо у процесі формування органів державної влади. Партії, яким Законом надано право приймати рішення із вкрай важливих питань, не зобовязані надавати інформацію про свою діяльність у виборчому процесі, в тому числі засобам масової інформації. Цей обовязок покладається Законом лише на виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також на посадових та службових осіб цих органів (стаття 12 Закону).

  У статті 2 Закону закладається можливість установлення у подальшому привілеїв чи обмежень виборчих прав громадян не лише Конституцією України, а й законом. Це суперечить статті 64 Основного Закону України, якою передбачено, що конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених Конституцією України.

  Незважаючи на те, що Законом запроваджується проведення виборів за пропорційною системою з голосуванням за виборчі списки партій (блоків), нічим не повязані з конкретними територіями, його статтею 16 пропонується штучно поділити державу на 225 територіальних виборчих округів, які жодного відношення до виборів за обраною системою, кількості народних депутатів України, які обираються до парламенту, а також до визначеної статтею 133 Конституції України системи адміністративно-територіального устрою держави не мають.

  Статтею 17 Закону встановлюється, що виборчі дільниці мають утворюватися за поданням лише органів місцевого самоврядування. Це не узгоджується зі статтею 140 Конституції України, відповідно до якої місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. Вибори ж парламенту не належать до питань місцевого значення. Таким чином, органи державної влади Законом безпідставно усуваються від забезпечення вирішення відповідних питань виборчого процесу, принижується загальнодержавне значення виборів до єдиного органу законодавчої влади.

  Законом, що надійшов на підпис, Центральній виборчій комісії надаються деякі повноваження, не властиві органу, який лише забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнських референдумів. Передбачається, зокрема, що зазначена Комісія має здійснювати ще й контроль за виконанням обраним народним депутатом України вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та фактично позбавляти обрану особу депутатського мандата (стаття 73).

  Відповідно до частини другої статті 29 Закону до суду можуть бути оскаржені лише рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб. Таким чином, не враховано, що рішення партій, їх органів та посадових осіб також можуть бути оскаржені до суду, як передбачено статтями 55 та 124 Конституції України, за якими права і свободи людини і громадянина захищаються судами, а юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

  Законом (частина восьма статті 31) передбачено можливість включення до списку виборців за рішенням дільничної виборчої комісії осіб, які прибули на територію виборчої дільниці після складання списків і не мають відкріплювального посвідчення. Така норма Закону створює можливості для зловживань та інших порушень законодавства.

  Не відповідає статтям 5 та 24 Конституції України і зміна у Законі чинного порядку реєстрації кандидатів у депутати в частині збирання підписів виборців на підтримку виборчого списку партії та внесення грошової застави (пункт 11 частини першої статті 39, статті 40 та 43 Закону). Партіям надається право одразу чи на будь-якому етапі підготовки до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, відмовитися від збирання таких підписів і внести грошову заставу, розмір якої пропонується збільшити Законом у тридцять разів. Таким чином, механізми здійснення народовладдя ставиться в пряму залежність від фінансових можливостей партій та їх спонсорів.

  Відповідно до частини першої статті 53 Закону передбачається без будь-яких економічних обгрунтувань та розрахунків удвічі збільшити обсяг агітаційних матеріалів, які мають виготовлятися за рахунок державних коштів, ніж то встановлено чинним Законом України "Про вибори народних депутатів України", що призведе до значного збільшення видатків з Державного бюджету України.

  Не можна вважати демократичним та таким, що відповідає вимогам Конституції України, зокрема її статті 5, і передбачений Законом порядок визначення результатів виборів. Для обрання до складу Верховної Ради України Законом не вимагається участь у виборах більшості виборців. Навіть якщо у виборах візьме участь незначна кількість виборців, вибори вважатимуться такими, що відбулися. Однак сформована за результатами таких виборів Верховна Рада України не буде виразником інтересів усього Українського народу.

  Під час підготовки та прийняття цього Закону мала бути врахована й думка громадськості щодо неприпустимості запровадження в Україні пропорційної системи виборів народних депутатів України, а також депутатів місцевих рад. На імя глави держави на ійшло більше двохсот звернень обласних, районних, міських, сільських та селищних рад, а також понад чотириста звернень народних депутатів України, зборів депутатів місцевих рад, трудових колективів, виборців із більшості регіонів України, які категор чно заперечують проти прийняття виборчого закону, яким обмежувалося б право народу здійснювати владу безпосередньо. У звязку з повторним ухваленням Верховною Радою України виборчого закону за пропорційною системою такі звернення знову почали масово адходити на адресу Президента України.

  Таким чином, приймаючи повторно Закон "Про вибори народних депутатів України", парламент не врахував вимоги щонайменше 16 статей Конституції України, реалії політичної та соціальної обстановки в державі, позицію переважної більшості громадян, гр мадських організацій, органів місцевого самоврядування, які вимушені буквально вимагати від глави держави знову застосувати право вето.

  Ураховуючи викладене, вдруге пропоную відхилити Закон України "Про вибори народних депутатів України" як такий, що суперечить Конституції і законам України та обмежує конституційні права громадян.

  Л.КУЧМА


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua