МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Заява групи громадських організацій: Українська атомна енергетика загрожує безпецi Європи

09/03/2003 | DevRand

*****************************************
ЗАЯВА
2 вересня 2003 року
Всеукраїнської громадської органiзацiї "Громадський контроль"
Української екологiчної асоцiацiї "Зелений Свiт"
Громадського комiтету нацiональної безпеки України
Експертiв Нацiональної комiсiї з радiацiйного захисту населення
Верховної Ради України
Президiї Хмельницької обласної ради Українського товариства охорони
природи
Українське товариство стiйкого розвитку
*********************
Українська атомна енергетика загрожує безпецi Європи
*********************
Українська атомна енергетика спрацьовує свiй ресурс. На сьогоднi вже
56% обладнання на 13 дiючих в Українi атомних енергоблоках потребує або
ремонту, або замiни. Бiльшiсть цього обладнання вiдповiдає за
безпечнiсть експлуатацiї АЕС. У той же час в Українi катастрофiчно не вистачає
коштiв на реконструкцiю, модернiзацiю i пiдтримання безпеки атомних
електростанцiй.
Комплексна програма модернiзацiї i пiдвищення безпеки енергоблокiв
атомних станцiй в Українi не виконується, у зв'язку з чим 15 серпня 2003
року Печерський районний суд мiста Києва визнав неправомiрною
бездiяльнiсть Уряду у сферi забезпечення ядерної безпеки в Українi. Офiцiйно судом
визнано, що стан атомної енергетики загрожує безпечному проживанню i
здоров'ю людей, навколишньому середовищу та екологiчнiй безпецi.
Атомнi електростанцiї експлуатуються незаконно. Одинадцять з iснуючих
тринадцяти енергоблокiв на українських АЕС дiють з порушеннями
законодавства - без обов'язкових лiцензiй на експлуатацiю.
Окрiм цього в Українi добудовуються два застарiлi реактори радянського
зразку ВВЕР-1000 на Хмельницькiй та Рiвненськiй АЕС, на яких
забезпечити рiвень безпеки, вiдповiдний європейському, неможливо навiть
гiпотетично.
Українська атомна енергетика наблизилася до катастрофiчного стану, який
загрожує життю i здоров'ю людини не лише в Українi, але i в усiй Європi
та Свiтi.
Особливо непокоїть намагання України самостiйно добудувати другий
енергоблок Хмельницької та четвертий енергоблок Рiвненської АЕС
(ХАЕС-2/РАЕС-4) без залучення європейського iнвестора. Україна остаточно
вiдмовилася вiд європейських коштiв на добудову. Про це заявив 23 серпня 2003
року вiце-прем'єр-мiнiстр України Вiталiй Гайдук.
Добудова ХАЕС-2 i РАЕС-4 триває з 1993 року. З того часу було виявлено,
що для гарантування безпеки на цих енергоблоках необхiдно здiйснити
велику кiлькiсть заходiв щодо модернiзацiї проектiв 60-70-х рокiв. Було
розроблено вiдповiдну програму пiдвищення рiвня безпеки на блоках
ХАЕС-2/РАЕС-4 i доведення їх до європейських стандартiв.
Модернiзацiя ХАЕС-2/РАЕС-4 i їх добудова мала фiнансуватися за рахунок
європейських кредитiв на загальну суму в 1,46 млрд. дол. США. Але 30
листопада 2001 року Уряд i Президент України несподiвано вiдмовилися вiд
отримання кредитiв вiд Європейського банку реконструкцiї та розвитку,
так само як i вiд iнших європейських структур, категорично засудили
умови надання кредитiв i запросили Росiю взяти участь в добудовi
небезпечних ХАЕС-2/РАЕС-4 "на будь-яких умовах".
Таким чином добудова АЕС в Українi на сьогоднi триває за рахунок
внутрiшнього українського фiнансування, при чому не дотримується нацiональне
законодавство щодо державних експертиз, допускається порушення прав
людей на безпечне для життя i здоров'я довкiлля, а заходи щодо
модернiзацiї i пiдвищення безпеки здiйснюються в недостатнiх обсягах. Немає жодної
можливостi здiйснювати громадський контроль за добудовою енергоблокiв.
Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що європейськi спецiалiсти не
беруть участi в будiвництвi та не забезпечать майбутню безпеку
ХАЕС-2/РАЕС-4, а в самiй Українi бракує коштiв навiть на добудову АЕС, не
говорячи вже про їх модернiзацiю i пiдвищення безпеки, створено загрозу
того, що вже наступного 2004 року будуть запущенi два застарiлi i
небезпечнi енергоблоки ХАЕС-2 i РАЕС-4, сконструйованi ще в 60-70 роки
минулого столiття.
Добудова ХАЕС-2/РАЕС-4 власними силами України є безвiдповiдальною i не
гарантує мiнiмально безпечної майбутньої експлуатацiї енергоблокiв. Це
призведе до зниження рiвня ядерної та радiацiйної безпеки в Українi, що
не виключає негативних наслiдкiв для сусiднiх з Україною держав та
всiєї Європи.
Ми, що нижче пiдписалися, усвiдомлюючи всю мiру вiдповiдальностi за
свою позицiю, категорично протестуємо проти безвiдповiдальної i
непродуманої полiтики державної влади України у сферi атомної енергетики i
забезпечення ядерної i радiацiйної безпеки.
Ми вимагаємо вiд Української держави:
1. Негайно приступити до виконання "Комплексної програми модернiзацiї i
пiдвищення безпеки енергоблокiв атомних станцiй";
2. Припинити добудову небезпечних i застарiлих енергоблокiв ?2 на
Хмельницькiй i ?4 на Рiвненськiй АЕС;
3. Спрямувати кошти, призначенi для добудови ХАЕС-2/РАЕС-4, на повну
модернiзацiю, реконструкцiю i пiдвищення безпеки дiючих 13 енергоблокiв
на українських АЕС.
Голова Всеукраїнської громадської
органiзацiї "Громадський контроль" /пiдпис/
Василь Волга
Голова Української екологiчної
Асоцiацiї "Зелений Свiт" /пiдпис/
Юрiй Самойленко
Координатор Громадського комiтету
Нацiональної безпеки України /пiдпис/
Олексiй Толкачов
Експерт Нацiональної комiсiї
радiацiйного захисту населення
Верховної Ради України,
Кандидат бiологiчних наук /пiдпис/
Наталiя Преображенська
Експерт Нацiональної комiсiї
радiацiйного захисту населення
Верховної Ради України /пiдпис/ Володимир
Усатенко
Заст. голови Президiї Хмельницької
обласної ради Українського
товариства охорони природи /пiдпис/ Юрiй
Резнiков,
Виконавчий директор Українського
товариства стiйкого розвитку /пiдпис/ Юрiй
Тищенко
Професор, доктор технiчних наук,
заслужений дiяч науки України /пiдпис/ Володимир
Христич
Президент Мiжнародного Центру
Сталого розвитку та нових технологiй
ЕКОСТАР,
зав. вiддiлом Iнституту проблем природокористування
та екологiї НАН України
кандидат технiчних наук, доктор фiлософiї /пiдпис/ Вiктор
Хазан


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua