МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Заява Мiжнародної Амнiстiї з приводу Мiжнародного Кримiнального Суду

02/09/2007 | Людмила
8 лютого 2007 року

Заява Мiжнародної Амнiстiї в Українi за результатами зустрiчi Голови Верховної Ради України з Президентом Мiжнародного Кримiнального Суду

8 лютого з офiцiйним вiзитом в Українi перебував Президент Мiжнародного Кримiнального Суду Фiлiп Кiрш. З ним зустрiлися Голова Верховної Ради Олександр Мороз та Прем‘eр-мiнiстр України Вiктор Янукович.

Мiжнародна Амнiстiя в Українi вiтаe заяву О.Мороза про те, що український парламент налаштований на тiсну спiвпрацю з Мiжнародним Кримiнальним Судом, а також те, що Україна у жовтнi минулого року визнала на законодавчому рiвнi привiлеї й iмунiтет суддiв Мiжнародного Кримiнального Суду.

Мiж тим, Мiжнародна Амнiстiя занепокоeна тим, що Україна надто повiльно працюe над ратифiкацieю Римського Статуту Мiжнародного Кримiнального Суду, що робить не можливою спiвпрацю України з Судом. Верховна Рада протягом чотирьох рокiв так i не спромоглася проголосувати за внесення вiдповiдних змiн до Конституцiї України.

Починаючи з 2002 року Мiнiстерство закордонних справ та Мiнiстерство юстицiї - за дорученням рiзних президентiв України, неодноразово готували законопроекти про внесення змiн до Конституцiї, якi б дозволили Українi спiвпрацювати з Судом. Але й у 2003, й у 2005 роцi цi законопроекти таeмничо зникали, пiсля чого розпочиналася розробка нових законопроектiв. За наявної iнформацiї, останнiй варiант законопроекту щодо внесення змiн до Конституцiї України був готовий у жовтнi-листопадi 2006 року та мав би зараз знаходитися на розглядi
Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв.

Проте, пiд час зустрiчi з паном Фiлiпом Кiршем пан О.Мороз жодним словом не обмовився анi про iснування подiбного законопроекту, анi про те, чи цей останнiй варiант законопроекту буде винесений на розгляд Верховної Ради, анi про те, коли нарештi розпочнеться процедура внесення вiдповiдних змiн до Конституцiї України.

Мiжнародний Кримiнальний Суд фактично став дiтищем неурядових правозахисних органiзацiй цiлого свiту, якi багато рокiв домагалися прийняття угоди i створення iнституцiї, яка б давала реальний шанс протистояти безкарностi осiб, надiлених владою, тих, хто у рiзних країнах свiту чинить геноцид, скоюe злочини проти людства та вiйськовi злочини, прикриваючись нацiональними законодавчими нормами. Саме це – боротьба з безкарнiстю - e головним завданням Мiжнародного Кримiнального Суду, але аж нiяк не «боротьба з такими негативними
явищами, як тероризм, обiг наркотичних речовин» чи «захист миротворцiв».

Мiжнародна Амнiстiя в Українi висловлюe рiшучий протест з приводу того, що зустрiчi пана Фiлiпа Кiрша зi Спiкером парламенту та Прем’eр-мiнiстром України були органiзованi кулуарно, без залучення громадськостi, особливо неурядових органiзацiй, якi багато рокiв спiвпрацюють з Мiжнародною Коалiцieю за Мiжнародний Кримiнальний Суд, i взагалi без вiдповiдного роз’яснення журналiстам, депутатам парламенту, громадським органiзацiям важливостi цього питання для України.

Ми закликаeмо Уряд та Парламент України ретельнiше ставитися до своїх
обов’язкiв щодо формування громадянського суспiльства в Українi та виносити на широке громадське обговорення такi значущi для України проблеми, як приeднання до Мiжнародного Кримiнального Суду.
Жодна угода, спрямована на захист прав людини не працюватиме, якщо до цього процесу не будуть долученi правозахисники та люди, на захист яких ця угода приймалася.

Додатковi коментарi: 8 (044) 561-77-04, 8 067 673-40-45 e-mail:
office@amnesty.org.ua
Довiдкова iнформацiя:

Мiжнародний Кримiнальний Суд
Мiжнародний Кримiнальний Суд e постiйнодiючим судом, до компетенцiї якого входить притягнення до вiдповiдальностi осiб, що скоїли серйознi порушення мiжнародного гуманiтарного права, а саме: вiйськовi злочини, злочини проти людства та геноцид. На вiдмiну вiд Мiжнародного Суду в Гаазi, чия юрисдикцiя поширюeться тiльки на держави, Мiжнародний Кримiнальний Суд зможе судити окремих осiб. МКС створено на основi Римського Статуту, прийнятого 17 липня 1998 року в Римi на Дипломатичнiй Конференцiї Повноважних Представникiв ООН.

Країни-учасницi цих переговорiв досягли важливої згоди:
вiдмовилися вiд принципу пiдтвердження (додаткової згоди) держави, яка ранiше приeдналася до угоди, на проведення процесу в Мiжнародному Кримiнальному Судi;
обмежили також ймовiрнiсть полiтичного втручання з боку постiйних членiв Ради Безпеки;
надали Прокурору Мiжнародного Кримiнального Суду право самостiйно iнiцiювати розслiдування; домовилися, що Мiжнародному Кримiнальному Судовi будуть наданi повноваження розслiдувати вiйськовi злочини, скоeнi як пiд час мiжнародних, так i внутрiшнiх конфлiктiв.

Сьогоднi у свiтi, за пiдтримки мiжнародних правозахисних органiзацiй,
розгорнута широка кампанiя за ратифiкацiю Статуту.
Мiжнародний Кримiнальний Суд дie з 1 липня 2002 року пiсля того, як 11 квiтня 2002 року понад 60 держав на спецiальнiй церемонiї у штаб-квартирi ООН пiдписали i ратифiкували Римський Статут. У 2003 роцi вiдбулися вибори i затвердження 18 суддiв i Прокурора Мiжнародного Кримiнального Суду. Нинi його пiдписали 139 i ратифiкували 104 держави. Мiжнародна Коалiцiя на пiдтримку МКС
та уряди, якi її пiдтримують, вважають, що для того, аби юрисдикцiя Суду була по-справжньому унiверсальною, необхiдна пiдтримка громадських органiзацiй i урядiв усього свiту.

Пiсля 2003 року, проаналiзувавши iнформацiю, яка поступила до Прокурора Суду з усiх країн свiту, вiн, за згодою урядiв, вiдкрив декiлька проваджень по наступних країнах - Угандi та Демократичнiй Республiцi Конго, а Рада Безпеки ООН надала йому повноваження вiдкрити провадження по Дарфуру (Пiвнiчний Судан). У 2005 роцi Прокурором Суду були виданi першi ордери на арешт пiдозрюваних у злочинах, якi пiдпадають пiд юрисдикцiю Суду, в Угандi та Конго, а влiтку 2006 року вiдбулися першi арешти. 29 сiчня 2007 року Судом були пiдтвердженi звинувачення проти Томаса Лубанги (ДРК) щодо використання дiтей-солдатiв пiд час збройних конфлiктiв, i у 2007 роцi вiдбудеться перший процес.

Коалiцiя Коалiцiя за Мiжнародний Кримiнальний Суд - це велика неформальна мережа з бiльш як 2000 неурядових органiзацiй, якi виступають за створення постiйнодiючого Мiжнародного Кримiнального Суду. Основною метою цieї Коалiцiї e поширення iнформацiї про перебiг кампанiї за створення МКС та пошук пiдтримки серед широких суспiльних кiл, рiзноманiтних неурядових органiзацiй:
правозахисних, мiжнародно-правових, юридичних, гуманiтарних, релiгiйних, жiночих органiзацiй i парламентських об'eднань.

Коалiцiя проводить Глобальну Ратифiкацiйну Кампанiю, яка ставить за мету домогтися унiверсальностi ратифiкацiї Римського Статуту.

Мiжнародний секретарiат Коалiцiї розташований у Нью-Йорку у примiщеннi Свiтового Руху Федералiстiв, навпроти штаб-квартири ООН. Мiжнародна Амнiстiя разом з Human Rights Watch та iншими вiдомими мiжнародними правозахисними органiзацiями входить до Виконавчого Комiтету Коалiцiї.

Пiднесiть свiй голос на захист прав людини!
_________________________
Amnesty International \
Ukrainian Association \
Tel. +38-044-561-77-04 \
Tel.mob. +38-067-249-83-79 \
Fax + 38 044 484-16-34 \
P Box 60, Kyiv-15, 01015 \________________________________
www.amnesty.org.ua

Відповіді

 • 2007.03.24 | guest

  Чернышев Сергей Александрович \ безработный \


  Господину ДЖОНУ ХЕРБСТУ
  • Чрезвычайному и полномочному послу Соединенных Штатов
  • АМЕРИКИ
  • Посольство Соединенных Штатов АМЕРИКИ в Украине
  • Ул . Юрия Коцюбинского ,10
  Г. КИЕВ - 1 Украина 01001
  \ для должной передачи данного искового заявления в
  соответствии с нормами уголовного права Соединенных
  Штатов АМЕРИКИ … /  Роберт С. МЕЛЛЕР 111
  Государственный прокурор Соединенных Штатов АМЕРИКИ

  ОКРУЖНОЙ СУД Соединенных Штатов Америки ,
  ОКРУГ СЕВЕРНОЙ КАЛИФОРНИИ ,
  Отделение в Сан – Франциско
  Соединенные Штаты Америки


  ИСТЕЦ: Соединенные Штаты АМЕРИКИ

  ОТВЕТЧИК : Павел Иванович ЛАЗАРЕНКО
  Инкриминируется; Сговор с целью отмывания денег \ статья
  18 Кодекса США: часть 1956 \ п \ ; отмывание денег . \ статья 18 Кодекса США, часть 1956 \ а \ 2 \ ; перевозка украденных ценностей \ статья 18 кодекса США , часть 2314 \ и другие статьи законов США….
  И многие другие соучастники, проходящие по делу……

  Кевин В..Райян , представитель прокуратуры
  Соединенных Штатов Америки
  Росс. В. Надель , руководитель отдела уголовного розыска
  Марта Боерщ , Джонатан Р. Хауден , Питер Аксельрод – помощники прокурора
  Галлие А. Митчелл , адвокат министерства юстиции
  Соединенных Штатов Америки

  ИСТЕЦ:
  От Чернышева Сергея Александровича
  Улица МАНЮШКО 18 квартира 112
  Г. Харьков -105 Украина - 61105

  KEVIN V . RYAN \ CSBN 118321 \
  Unaited Stetes Attomey

  ROSS W . NADEL \CSBN 87940 \
  Chef , Cuiminal Division

  MARTA BOERSCH \ CSBN 126569 \
  JONATHAN R/ HOWDEN \CSBN 97022 \
  PETER AXELROD \ CSBN 190843 \
  Assistant United States Attomeys

  HALLIE A. MITCHELL \ SCBN 210020 \
  Trial Attomey , U. S . department of Justice
  450 Gjlden Gate ‘ Avenue , Box 36055
  San Francisco , California 94102
  Telephone ; \ 415 \ 436-7200

  Attomeys for Plaintiff


  UNITED STATES DISTRICT COURT
  NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
  SAN FRANCISCO DIVISION


  UNITED STATES OF AMERICA , \ No. CR 00-0284 MJJ
  \
  Plaintiff, \ SUPPLEMENTAL MOTION IN LIMINE
  \ TO ADMIT STATEMENTS OF YULIA
  V. \ TYMOSHENKO AS CO-CONSPIRATOR
  \ STATEMENTS
  PAVEL LAZARENCO \ ----------------------
  \
  Defendant. \
  ------------------------------------------------------------------ \  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
  о возмещении материального, морального и неполученной выгоды ущерба , вреда от преступления

  В производстве компетентных следственных органов Соединенных Штатов Америки - ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ, ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЗВЕДОВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕНННОЙ ПРОКУРАТУРЫ и СУДА , а также во многих других органах и службах.. в обязанности которых входит обязательная обязанность пресекать и осуществлять должное уголовное расследование всех созданных условий , способствующих этим преступлениям и осуществленных уголовно наказуемых деяниям , фактов , событий и обстоятельств дела .
  -- в Федеральной Прокуратуре и многих других компетентных органах Швейцарской Конфедерации…
  -- в Государственной Прокуратуре Соединенных Штатов АМЕРИКИ ,Районный Суд Северной Калифорнии ,Суде6ный округ Сан-Франциско.....по ОБВИНЕНИЮ экс-премьера министра Украины - Павла Ивановича ЛАЗАРЕНКО и его соучастников.... Петра Николаевича Кириченко .... и многих других соучастников ...сообщников виновных в создание условий и совершивших все эти уголовно наказуемые преступления, которые определяться в ходе этих следствий и расследований. обстоятельств дела ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ;
  -- по обвинению в тайном сговоре ;
  --семи исков -- отмывании денег ;
  --двадцати трех исков транспортировки краденной собственности и многие другие обвинения...\ суть обвинений будет уточнена после должного уголовного расследования и признания меня по нормам уголовного права .... потерпевшим, с вытекающими для жертвы от преступления .. следствиями...\.А также по сообщению зам. Генерального прокурора Украины Николая Обиходы по обвинению П.И.ЛАЗАРЕНКО в организованном по крайней мере трех заказных убийств в том числе - народного депутата Евгения Щербаня
  Основываясь и руководствуясь статьей 5 Конституции Украины ."..... Носителем
  суверенитета и единственным источником власти в Украине ЯВЛЯЕТСЯ
  НАРОД. Народ осуществляет власть непосредственно...
  Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
  Никто не может узурпировать государственную власть .'
  Статья 1 Конституции Украины ' Украина есть ... демократическое, социальное, правовое государство.'
  Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей.....
  проявляя заботу об обеспечении прав свобод человека и достойных условиях его жизни....
  стремясь развить и укрепить демократическое, социальное, правовое государство....'
  Статья 3 Конституции Украины ' Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство,.... и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статьи 8 , 9 ………
  Права и свободы человека и их гарантии ОПРЕДЕЛЯЮТ СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА .ГОСУДАРСТВО ОТВЕЧАЕТ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА.'
  Статья 13 Конституции Украины ' Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы , находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной \ морской \ экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа ....'
  Статья 14 Конституции Украины ' Земля является основным национальным богатством, находящимся под особый охраной государства. 'и другие статьи Конституции Украины…
  Право собственности на землю гарантируется..... статья 1 Закона Украины 'О СОБСТВЕННОСТИ '....,где ясно объяснено и обоснованно закрепленное право за каждым гражданином Украины - право СОБСТВЕННОСТИ - на НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО Украины.... А поэтому так как ' Стоит напомнить, что новейшая история практически всех пост советских государств началась с передела ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ. И одна из главных .\ реальных, а не декларативных \ функций власти заключается как раз в обеспечении '" Д О Л И " старой номенклатуры в этом переделе. Павел Иванович ЛАЗАРЕНКО ОКАЗАЛСЯ " талантливейшим учеником среди активной части советских функционеров, вдруг получивших " вольную " от КПСС И после того ,как в 1996 -м был " порван донецкий клан " " "хозяину " не пришлось встретить противовеса ; государство бездействовало, киевский клан и другие региональные " элиты " молчали, а политические партии были \ и по большему счету являются таковыми и сейчас \ слабы и патологически " ПРАГМАТИЧНЫ "........А поэтому при созданных условиях осуществить преступные деяния ..... и в частности ,ФАКТА грабежа СОБСТВЕННОСТИ НАРОДА - НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА Украины... было очень легко ,что было и осуществлено на практике ... все это подтверждается компетентными органами ; Соединенных Штатов АМЕРИКИ , Швейцарской Конфедерации, Королевства Бельгия , Федеративной Республики Германия , Французской Республики , Итальянской Республики .. и многих других стран мира, а следовательно имеет место создание в Украине, в правовом поле такой законодательной базы....... , которая способствовала выполнению этим организованным бандам...... осуществить их преступных деяний ,намерения и задачи . ГРАБЕЖ , ВОРОВСТВА ….. НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА Украины. А поэтому было осуществлено в такой форме и способом , методом ГРАБЕЖ,ВОРОВСТВО.... собственности народа Украины - это НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВАП Украины , которое по Конституции Украины есть СОБСТВЕННОСТЬЮ НАРАДА Украины . А значит имеет место создание условий для совершения преступлений и исполнение на практике данных преступных деяний... в такой форме и способом осуществленную в отношении каждого гражданина Украины ,а значит и меня конкретно , грабежа 1./50 миллионной части моей собственности находящейся в общенациональной собственности Украины

  2. Отмечаю тот факт, что меня необходимо признать ПОТЕРПЕВШИМ , как этого требуют признать нормы УГОЛОВНОГО ПРАВА, и это следует из того , что как это уже всем известно и этот факт не требует дополнительных доказательств, что власть в Украине УЗУРПИРОВАНА МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМИ... их по иному называют ОЛИГАРХАМИ ..... и прочие, которые были в основном образованы еще в бывшем СССР :днепропетровская, донецкая, киевская, харьковская и многие другие образования. А также сейчас вновь образованные сообщества ,образующие руководство страны Украины. Данные факты подтверждаются вещественными доказательствами и конкретными фактами и показаниями....,находящиеся в секретных службах, в частности " ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ " Соединенных Штатов АМЕРИКИ , которую возглавляет бывший директор ФБР США господин Уильям УЭБСТЕР. В одном из докладов было ясно и аргументировано показано и документировано, что ;" Организованные преступные синдикаты пропитавшие бывший Советский Союз, создавая серьезную угрозу национальной безопасности соединенных Штатов Америки. Это должно быть признано президентом и отражено в американской политике по отношению к России и Украине ....'
  " .... Игнорируя происходящее, мы оставляем Россию и Украину на грани превращения в КРИМИНАЛЬНУЮ ОЛИГАРХИЮ, контролируемую темными дельцами, коррупционными чиновниками и откровенно преступниками . Российские криминальные синдикаты координируют свою незаконную активность с коррупциоными чиновниками и бизнесменами, манипулируя экономикой и организуя массированный экспорт капитала .Более 8 тысяч организованных преступных группировок действуют ныне на территории России и Украины. У 2 000 из них имеются партнеры в 50 -ти странах мира . Широта и глубина преступности в России и Украине угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов АМЕРИКИ .тем , что она может попытаться увеличить свое влияние или использовать НАГРАБЛЕННОЕ БОГАТСТВО... У НАРОДА ...ИСПОЛЬЗУЯ сниженные стандарты охраны ядерных вооружений и радиоактивных материалов распространенных по всей территории бывшего Советского Союза......".....Сейчас также стало известно , что РОП / КОНСОРЦИУМ ГЛАВАРЕЙ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ' ./ уже соединился с колумбийской наркомафией и является САМЫМ ЗЛОВЕЩИМ ЯВЛЕНИЕМ МИРА , данный факт подтверждается директором службы по борьбе с наркобизнесом господином БЭРРИ МАККАФРИ.....Так как всем стало известно официально , что имеет место факты захвата власти в Украине МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМИ.....Они при данном захвате власти в Украине создали в правовом поле Украины условия , для совершения преступлений и осуществили сами факты преступлений ...ВОРОВСТВО,ГРАБЕЖА...Как видно это имеет место новый способ и метод совершения преступлений ..свершенных уже сейчас , организованными транснациональными преступными бандами УГОЛОВНИКОВ...БАНДИТОВ - ТЕРРОРИСТОВ ....которые осуществили свои преступные деяния в такой форме и способом, методом ... таких фактов преступлений .. и также ГРАБЕЖА ,ВОРОВСТВА ... НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА Украины, которое есть по Конституции Украины собственностью народа Украины.

  3 .Понимая, что дело экс-премьера министра Павла Ивановича Лазаренко , есть конкретный и показательный факт , указывающий на то , что в Украине реально существует и действует международная транснациональная организованная преступность и коррупция…
  - вещественные доказательства данному указывают собранные доказательства в ' Целевой группе " США… СЕКРЕТНЫХ СЛУЖБАХ….США и многих других государствах мира…
  • показания П.И.ЛАЗАРЕНКО в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и многих других секретных службах ,где собраны вещественные доказательства…
  - сообщения ведущего , где-то в первых числах 2000 года по радиостанции " Голос Америки " ГОВОРИЛ О СУММЕ НАГРАБЛЕННОГО П.И.Лазаренко в сумме семьсот миллионов долларов США ,незаконно присвоенных и оприходованных им…
  Поэтому, комментируя эту цифру, директор Центра Международной транснациональной преступности и коррупции при Американском университете в Вашингтоне доктор Луиза Шелли ; " Когда вы изымаете такое количество денег из государственных ресурсов, это приводит к ОБНИЩАНИЮ МНОГИХ ЛЮДЕЙ. Те же шахтеры не получают заработную плату потому , что деньги , которые должны были отвлечены на зарубежные банковские счета… " то это затрагивает всю управленческую структуру власти Украины. Где ясно и понятно для всех нормальных людей, что ГРАБИТЬ… НАРОД Украины в ОДИНОЧКУ П. И. Лазаренко просто физически не мог. Так как сумма денег 700 миллионов долларов США просто астрономическая. А поэтому ясно и понятно то, что он РАБОТАЛ…НЕ ОДИН, а с ПОДЕЛЬНИКАМИ . СОУЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Поэтому, кто еще есть ПОДЕЛЬНИК… СОУЧАСТНИК … И НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за созданные условия и осуществил. все эти уголовно наказуемые преступные деяния и по фактам преступлений… инкриминируемым П. И. Лазаренко будет выяснено уголовными следствиями .
  А пока, исходя из того , что имеет место факты того , что так как разница между официальными и неофициальными названными суммами УКРАДЕННЫХ,ОГРАБЛЕННЫХ экс-премьер министром Украины П.И.Лазаренко и его соучастниками мы видим " ВСПЛЫВАЕТ " СПИСОК БАНКОВ, вовлеченных в созданную Лазаренко пирамиду, империю, структуру по отмыванию НАГРАБЛЕННЫХ ДЕНЕГ . В ходе Швейцарской эпопеи были вовлечены такие финансовые организации;
  • The Draihfield Company \ Остров Тортуга , Корибский басейн ,GHP Cerporation \ Панама \ ; Somali Enterprises \ Кипр \; LIP Handel \ Швейцария \; Van Der Ploeden Terpstra B/V \ Нидерландия \; Iurimex Commerz Transit \Швейцария \;IAN International Automobil Handeг GM BN \Германия \; KMP Corporation \ Панама \; Orptin Cjmpany \ Багамские острова\; Progressia Biacicare \ Швейцария \; ABS Enterpriss \USA \ ; Pasific Modern Yomes \USA \ American Banc in Polsca : Europen Federal cridit Bank in Sent- DJONSE ////
  Понятно , что это только верхушка айсберга , воистину глобальной и масштабной финансовой структуры. Где же ее основание должно показать должные данные уголовные расследования.
  Как следствие ясно , если допустить , что сам Лазаренко П.И. СОЗДАЛ МОЩНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕКАЧКИ , ОТМЫВАНИЯ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ . из Украины на Запад , то можно говорить о гениальности этого рядового чиновника в Украине . Но я хочу отметить ,что В ОДИНОЧКУ ВСЕ ЭТО он НЕ СМОГ СОТВОРИТЬ ,. Нам всем понятно , что под ' носом ' у секретных служб мира этого конечно невозможно было сделать, а поэтому так же понятно, что Лазаренко воспользовался уже отлаженной и действующей системам отмывания " ГРЯЗНЫХ " ДЕНЕГ. Поэтому он вошел… ему позволили, разрешили строители этих систем… воспользоваться этой системой . Поэтому в эти созданные … системы и расположил Лазаренко большую часть " СВОИХ СРЕДСТВ ".Как нам ясно и понятно , что большая часть этих средств , находящихся на тайных счетах в банках , находящихся на островах и во многих других экзотических местах….Поэтому скорее всего он также разместил и рассредоточил денежные средства , также по разным Карибским "НЫЧКАМ " А следовательно извлечь из них данные деньги будет делом очень сложным и вряд- ли возможным .
  Взглянув на список банков, ясно и понятно что значительное количество в нем финансовых организаций - стран Карибского бассейна, которые создали свое законодательство исключительно для отмывания " ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ " .Нелишне отметить и то , что именно там отмывают свои кокаиновые доллары латиноамериканские " " "АКУЛЫ " . наркобизнеса . И вряд ли является случайностью и то , что Лазаренко имелся на всякий случай панамский паспорт, а свою любимую газету он зарегистрировал в том же месте, где припрятал 70 миллионов долларов США….
  Об этом убедительно свидетельствует негативный опыт Американского Агенства по борьбе с наркотиками \ ДЕА ./ , которое на протяжении многих лет безуспешно охотятся \ В фискальных Коррибских джунглях за миллионами картелей наркобизнеса. А поэтому , зная это необходимо осуществить, и я так считаю, объединению усилий с целью устранения данных преступных условий, способствующих совершению данных и в последующем подобных фактов преступлений, которые совершаются в такой форме и способом…..
  Рассматриваемые уголовные дела в США, Швейцарской Конфедерации и в Украине и многих других странах мира…. Ясно указывают на то , что существование международной транснациональной организованной преступности и коррупции. Эта преступность создала очень много проблем и нанесла много вреда для становления демократии , правового, социального государства Украина. А поэтому данные проблемы необходимо решать совместными усилиями заинтересованных государств и конкретным привлечением рядовых граждан , как гражданского контроля , над структурами власти и деятельность общественные организации…Также необходимо использовать и многие другие способы и методы в не равной борьбе с организованной преступностью А поэтому данные уголовные дела … обязаны быть началом решения данных проблем. Данный факт преступления , по делу Лазаренко указывает на то , что правоохранительные органы Украины не в состоянии самостоятельно решать данные дела. . Сам факт вывоза с территории Украины суммы более 700 миллионов долларов США… и многие другие подобные уголовные дела… указывают на некомпетентность , не желание правоохранительной системы Украины, в лице Генпрокуратуры Украины МВД , СБ Украины выполнять на них возложенные долговые обязательства по ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА, защиты прав и свобод человека - это граждан Украины , а также конкретно указывает на то , что все они есть и они таким способом СОТРУДНИЧАЮТ С МАФИЕЙ Украины и стоят на службе у МАФИИ… Поэтому этот факт… способом , формой … работы на МАФИЮ Украины , созданием " ОКОН " И НЕПРИПЯТСТВОВАНИЕ ВЫВОЗА награбленного… национального богатства Украины….' денежных ресурсов '…. И другого .. других ценностей и собственности . А как следствие данное преступление есть факт нацеленный , организованный и направленный для цели подрыва национальной безопасности Украины и также направлен на УБИЙСТВО УКРАИНСКОГО НАРОДА, выражающийся в такой форме и способом… ГЕНОЦИДА
  А поэтому данное конкретное дело показывает на то ,что ни правоохранительные органы, ни система власти Украины не могут и не желают. Осуществлять защиту и охрану… КОНСТИТУЦИОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА Украины…, а так же жизнь и здоровье УКРАИНСКОГО НАРОДА……
  Данное уголовное дело показывает на то , что уже существует и действуют преступные синдикаты и организованные кланы, что подтверждается и видно из списка банков вовлеченных в систему переправки и отмывания ' черных ' денег , а также видно финансовые организации , которые существуют не только в странах Карибского бассейна, но и многих других государствах мира….
  Вышеописанные факты и многие другие события и факты показывают ФАКТ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ в Украине МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМИ …А следовательно в Украине идут региональные ' войны ' между различными МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМИ за СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ И ВЛАДЕНИЕМ И РАСПОРЯЖЕНИЕМ НАГРАБЛЕННЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ БОГАТСТВОМ у граждан Украины . Интересы НАРОДА Украины НИКТО НЕ ЗАЩИЩАЕТ И НЕ ОХРАНЯЕТ. Также нет защиты и охраны жизни, здоровья народа Украины . Не обеспечивается народу Украины достойные условия жизни в правовом поле Украины . Также имеет место в правовом поле Украины в законодательной системе созданные условия МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМСИ Украины умышленно, преднамеренно, осознанно , чтобы НАРОД Украины был нищим . Факты нищеты подтверждаются Международными организациями….. При таких созданных условиях ,\ созданных мафиозными кланами Украины…..\ защитить, восстановить нарушенные права и свободы человека самому человеку просто невозможно , а адвокатские услуги неимущим гражданам Украины в вопросах защиты и охраны нарушенных прав и свобод человека в правовом поле ее законодательной базе ВООБЩЕ НЕСУЩЕСТВУЕТ. Данный факт преступления указан в ответе в мой адрес из Министерства юстиции Украины от 09.11.1998 года - Ч -255-36
  "….Сообщаем, что на сегоднешний день действующим законодательством Украины ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, в том числе НАИМЕНШ ОБЕСПЕЧЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ, при рассмотрении гражданских дел в суде НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО…..
  Бесплатная правовая помощь, в частности адвокатская , обеспечивается гражданам только в уголовных делах, и только на основании и порядке, определенным ст. 47 УПК Украины '
  Поэтому понимая это я Вам объясняю имеющиеся в правовом поле Украины созданные условия МАФИЕЙ Украины умышленно , преднамеренно и осознано в данном направлении - по вопросу НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕРТВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ …/ПОТЕРПЕВШИХ ….\. у которых нет денежных средств на оплату услуг АДВОКАТА…..Прошу Вас компетентные органы Соединенных Штатов Америки , Швейцарской Конфедерации и многих других стран мира … иметь ввиду данные коллизии в Украинском законодательстве и при обнаружении каких-либо огрех и юридических неточностей… в правовом оформлении данного заявления, прошу Вас сообщите мне и укажите на них , чтобы я смог их исправить для дальнейшего продвижения и рассмотрения данного искового заявления по данному уголовному делу. Обращаю Ваше внимание на то , что вышесказанное указывает на то , что так как власть в Украине УЗУРПИРОВАНА МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМИ…, а значит они - МАФИИ отстаивают только свои интересы, в частности на них работают… как видно - Генеральная Прокуратура , МВД , СБ Украины… структуры власти Украины - законодательная и исполнительная власти и судебная … также. При созданных и имеющихся сейчас условиях в Украине , я как гражданин Украины в соответствии со статьей 5 Конституции Украины…" … НОСИТЕЛЬ ВЛАСТИ в Украине…."- ВЛАДЕЮЩИЙ 1/50 МИЛЛИОННОЙ ЧАСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА Украины, выступаю как самостоятельное лицо, имеющий право по Конституции Украины , ОСНОВНОЙ ЗАКОН…" владеть , пользоваться и распоряжаться на часть национального богатства Украины. А поэтому мои интересы не совпадают с интересами МАФИЙ Украины ,захвативших сейчас власть .Поэтому прошу обратить на это ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ и иметь это в виду и рассматривать все имеющиеся , и в будущем возникшие вопросы в данном ракурсе.
  Статья 47 УПК Украины " Порядок назначения защитника " ……" приглашается ТОЛЬКО ПОДОЗРЕВАЕМЫМ , ОБВИНЯЕМЫМ ИЛИ ПОДСУДИМЫМ… " , а ЖЕРТВА М ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ / ПОТЕРПЕВШЕМУ /…. у КОТОРОГО НЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГ ВООБЩЕ ЗАКОНОМ Украины НЕПРЕДУСМОТРЕННО ПРАВА НА П Р О Ф Е С И О Н А Л Ь Н О Г О АДВОКАТА.
  А поэтому понимая и зная этот факт преступления, нарушения прав ,свобод человека , который существует в правовом поле Украины и этот факт прекрасно знают преступные группировки… МАФИОЗНЫЕ КЛАНЫ Украины и как понятно он ,правовой такой порядок ,,был создан преднамеренно, умышленно, осознанно…ими, чтобы таким способом, методом… устранить и не дать каждому желающему человеку- жертве, который хотел бы восстановить нарушенные права и свободы человека и должно воспользоваться международными принципами ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОСТОЙНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРЕСТУПНЫМ ДЕЯНИЯМ ПРЕСТУПНИКА.., Поэтому имеет место факт преступления, совершенный в отношении всех Ж Е Р Т В от преступления в Украине Также понятно и то , что таким способом, методом МАФИИ в Украине, осуществившие преступный захват и узурпацию власти в Украине воспрепятствуют народу Украины и в частности и мне, чтобы я не смог \ а так как у меня нет денег на оплату услуг адвоката…. то я лишен права иметь бесплатного адвоката. \ поэтому я лишен права компетентно, обоснованно и квалифицировано получить объективную правовую информацию. и адвокатские услуги . А как следствие я не могу в законом установленном порядке восстановить по ФАКТАМ нарушенных прав и свобод человека и совершенным фактам преступлений ,
  Поэтому , понимая все это я Вам объясняю созданные в правовом поле условия МАФИЯМИ Украины по вопросам ….\ смотри выше …\ и также НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЕРТВЫ от преступления \ потерпевшего …\ который не имеет денежных средств на оплату услуг АДВОКАТА….Прошу Вас компетентные органы Соединенных Штатов Америки , Швейцарской Конфедерации и многих других стран мира иметь в виду данные созданные условия умышленно, преднамеренно , осознанно…. МАФИЯМИ Украины…. в украинском законодательном правовом поле и при обнаружении каких-либо огрех…в правовом оформлении данного заявления , то сообщите и укажите мне на них , чтобы я смог их исправить для дальнейшего продвижения и рассмотрения по существу поставленного вопроса в данном исковом заявлении по нормам уголовного права в данных уголовных делах .Обращаю также Ваше внимание на то , что вышеуказанное указывает на то ,что так как власть в Украине УЗУРПИРОВАНА МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМИ… , а значит они - МАФИИ Украины отстаивают только свои интересы, в частности на них работают и их покрывают как видно из конкретных фактов - Генеральная Прокуратура Украины, МВД , Служба безопасности Украин6ы …. структуры власти Украины ; законодательная и судебные власти …, а значит из этих созданных и имеющихся фактов, я гражданин Украины в соответствии со с т.5 Конституции Украины "…носитель власти в Украине… ' владеющий 1 \ 50 -ти миллионной частью национального богатства Украины выступаю как самостоятельное лицо , имеющее законное право на часть национального богатства Украины .А поэтому мои интересы не совпадают с интересами МАФИЙ , осуществивших преступный захват власти в Украине. Поэтому прошу Вас на это обратить существенное внимание и иметь ввиду при рассмотрении всех возникнувших проблемах во всех направлениях . .
  Данным преступлением мне причинен существенный вред , ущерб ; материальный , моральный и не полученная \ выгода, выражающийся в сумме .\…… более подробно данная сумма денежных средств выясниться в ходе должной консультации с профессионалами адвокатами .. и размер суммы уточниться в ходе следственных действий и многих других компетентных следственных действий , предусмотренных уголовным судопроизводством …\ ,Отмечают я тот факт , что созданные условия МАФИЯМИ Украины ХАОСА , есть умышленные деяния с целью невозможности точного определения НАГРАБЛЕННОГО, ОГРАБЛЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА Украины. А поэтому данная сумма будет пересчитана и уточнена из окончательных выводов следствия. , как этого требуют нормы уголовного права . Следовательно я смогу окончательно все обосновать при наличии данных необходимых документов следствия , где я смогу уточнить окончательную сумму денег, которая сможет мне в полном объеме возместить и восстановить нанесенный вред , ущерб.
  В соответствии со статьей 440,440 -1 ГК Украины, статьей 8 , 9 ,55 , 56 ,124 Конституции Украины, статьей 28,50 УПК Украины и в соответствии со статьями…. Уголовного права Соединенных Штатов Америки, Швейцарской Конфедерации … и многих других государств … \ так как у меня нет адвоката , то я не могу поэтому Вам конкретно указать на эти статьи…. \
  П Р О Ш У :
  1 . Признать меня Чернышева Сергея Александровича ГРАЖДАНСКИМ ИСТЦОМ.
  2. Взыскать с ответчика ЛАЗАРЕНКО Павла Ивановича в мою пользу материальный , моральный и не полученную выгоду ущерб, вред \ сумма будет уточнена при законом установленном обеспечении меня бесплатным адвокатом и другими необходимыми для должного и обоснованного рассмотрения этих уголовных дел вещественными доказательствами, подтверждающими обоснованность нанесенного мне вреда, ущерба по ФАКТАМ преступлений …. \ Г Р А Б Е Ж А , В О Р О В С Т В А ….
  3. Применить законом предусмотренные меры по обеспечению настоящего иска .
  4 . Прошу Вас обратиться с обращением к компетентным органам Соединенных Штатов АМЕРИКИ или к Ассоциации Американских адвокатов , чтобы мне в соответствии с номами уголовного права США был назначен бесплатный адвокат. Если этого сделать нет возможности , то я Вас прошу сообщите мне условия заключения соответствующего договора на ведение сути моего иска в нижеописанном уголовном деле , как это предусмотрено законами Соединенных Штатов Америки для ЖЕРТВ от преступлений .

  Приложение;
  1 . Копия искового заявления.
  2 . В период до судебного рассмотрения прошу меня как сторону по уголовным делам \ потерпевшего …\ обеспечить всеми вещественными доказательствами вины ЛАЗАРЕНКО Павла Ивановичем .. и дать мне право на ознакомление с данными уголовными делами . Поэтому при ознакомлением с материалами уголовных дел я смогу более обоснованно и компетентно обосновать дополнительными фактами и обстоятельствами дела , обосновано описать и предоставить , и аргументировать письменные и иные доказательства вины по фактам преступлений и о наличии , размере нанесенного мне материального , морального и не полученной выгоды вреда , ущерба.


  ЧЕРНЫШЕВ Сергей Александрович
  ---------------------------
  21 июня 2000 года.


  Обращаюсь к Вам я вновь , так как на мои предыдущие законные заявления нет должного реагирования , в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов Америки и норм Международного права …. Где очень ясно и обоснованно изложены общие принципа взаимодействия МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ….. при созданных условиях и совершенных фактов преступлений международными транснациональными организованными бандитским террористическими организациями… Мое данное заявление - есть обращение гражданина - ЖЕРТВЫ… Обращаюсь к Вам я также и от многих сотни тысяч граждан Украины , которые меня поддерживают и уполномочили это сделать, по причине того , что они… не имеют возможности этого осуществить по разным причинам … Большая часть сограждан опасается мести МАФИИ - ОЛИГАРХОВ , КОТОРУЮ ОНИ СЧИТАЮТ , ВОЗГЛАВЛЯЕТ Президент Украины Л.Д.КУЧМА и данные факты подтверждаются магнитофонными записями , которые сделал майор Николая МЕЛЬНИЧЕНКО… .Хочу Вас уведомить о том , что я буду сообщать о соответствующем реагирования с Вашей стороны гражданам Украины и международную общественность., которые заинтересованы в глобальной борьбе с созданием условий и с самими фактами террористических деяний и многих других преступлений со стороны транснациональной организованной преступности . Ожидаю должного реагирования.
  Прошу Вас также, основываясь на нормах уголовного права Соединенных Штатов АМЕРИКИ , и основываясь на нормах Международного права по защите и охраны прав и свобод ЖЕРТВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ .... Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ С ПРОШЕНИЕМ помогите мне узнать адрес Ассоциации адвокатов Америки или Вы непосредственно обратитесь к ним, чтобы мне был назначен адвокат для должного ведения вышеописанных уголовных дел ...
  Заранее я Вам благодарен за должное реагирование и оказание должной и полной помощи , как этого требуют нормы уголовного права Соединенных Штатов АМЕРИКИ и нормы Международного права по защите и охране прав и свобод
  Ж Е Р Т В ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ......

  31 октября 2003 года
  Чернышев Сергей Александрович -
  . - ------------------------------------

  Сообщаю я Вам , что мне по данному событию МАФИОЗНЫМИ КЛАНАМИ Украины … вынесен очередной смертный приговор ….о чем мне было сообщено …обещая , вновь это УБИЙСТВО ОСУЩЕСТВИТЬ …Мне также было сообщено…соучастником этого , готовящегося УБИЙСТВА …и ряд другой информации…одна из которых , есть то , что меня заказал УБИТЬ ПАХАН МАФИИ Украины – это Президент Украины Леонид Данилович КУЧМА . Но, не смотря на это , я продолжаю законную постановку данного вопроса и ожидаю должного решения , расследование и исследование в полном объеме , и всестороннего изучения уголовного дела . Надеюсь на то , что Вы решите , суть постановленного вопроса в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов Америки . .

  27 ноября 2003 года

  Чернышев Сергей Александрович
  --------------------------------------------

  Сообщаю Вам об очередном моем действии , которое я заложил в вышеуказанном исковом заявлении… и ранних …. Которые я Вам уже выслал для должного и законного реагирования в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов АМЕРИКИ …. / СООБЩАЮ Вам о том , что все они законные и направлены мной к Вам …. И сообщения , где в них….и в более ранних моих обращений , в компетентные органы…. США … / наделенные решать данные вопросы …/Где мной изложены очень подробно и аргументировано все обстоятельства моих законных требований для должного и законного реагирования в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов Америки…. \, где имеют место факты создания условий для совершения всех этих преступлений и имеет место … дальнейшие действия в виде и форме… осуществления самих фактов уголовно наказуемых деяний … и преступлений …… , преступными уголовными организованными группировками в лице конкретных должностных лиц …Украины , а также соучастниками , '' подельниками '' , '' корешами '' … , которые выясняться в ходе данного уголовного дела. Также всем понятно и то , что данные уголовные дела будут исследованы и расследованы все созданные условия и сами конкретные факты совершенных преступлений и обстоятельства , которые были созданы для исполнения уголовно наказуемых деяний …
  В одном из сообщений к Вам я объяснил о проводимых мной деяниях … в частности , осуществляемый мной проэкте …по защите и охране нарушенных права , свобод человека и законных интересов ЖЕРТВЫ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ … , а также МНОЙ ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ и ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ… ОТСТАИВАНИЯ ЗАКОННЫХ ПРАВ , СВОБОД ЧЕЛОВЕКА – ЖЕРТВЫ ОТ ПРЕСТУПЛЕКНИЙ …И СОТРУДНИЧЕСТВО жертвы от преступлений …с правоохранительными органами … в частности , с секретными службами США , Канады , Королевства Бельгия , Королевства Швеция , ФРГ , Республики Италии , Республики Франция , Голландии …. и многими другими странами мира , для должного сообщения необходимой и полной информации… компетентным органам и секретным службам…. Сообщение о тех гражданах , которые склонны к совершению преступлений в силу своих психологических особенностей …и также сообщение о тех соучастниках …этих преступлений ….и многую другую информацию …\ я Вам это Вам продемонстрировал… , где мной были показаны конкретные факты … указывающие на то, что транснациональные преступные организованные группировки … имеют свои … подразделения и у нас на Украине …\ Тем самым мной – ЖЕРТВОЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ …БЫЛ ВНЕСЕН ПОСИЛЬНЫЙ МОЙ ВКЛАД В ЗАКОННУЮ БОРЬБУ с МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗОВАННЫМ ТЕРРОРИЗМОМ….Я также выражаю глубокую скорбь , сострадание … тем невинным гражданам Соединенных Штатов Америки , которые без ВИНЫ БЫЛИ НЕЗАКОННО УБИТЫ ФАНАТИКАМИ ТЕРРОРИСТАМИ в городе Нью –ЙОРКЕ … В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ…/ БОЛЕЕ подробно и обоснованно все описано в ранее Вам высланном проекте… \
  Поэтому я Вам высылал ранее ряд сообщений …. и в частности , мной была дана дополнительная информации для секретных служб ….. Центрального Разведовательного управления и Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки …. по фактам создания условий … и осуществление самого факта преступления 11 сентября….во Всемирном торговом центре в городе Нью-Йорке …\ более подробно я все Вам сообщил ….и тем самым я хочу помочь системе правосудия Соединенных Штатов Америки … в полном и всестороннем сборе информации и более глубоком способе изучение всех условий , создавших и приведших к этому ужаснейшему преступлению в отношении ни в чем не повинных мирных граждан Америки…..\ Сообщение о готовящемся преступлении было напечатано в газете '' ВВС '' в разделе '' Хакеры '' , статья называется ''Компьютерный гений '' '' Я думаю, что Андрея уже нет в живых .Слишком большие были ставки в игре , в которую по собственной жадности ввязался этот компьютерный гений. Вероятно , его команда также уничтожена. Поэтому я и публикую эту загадочную и странную историю. И еще раз хочу сказать о том , что я ничего не берусь утверждать . Я просто рассказываю о фактах и перечисляю странные совпадения, которые сложились в эту страшную хронологию .Упокой , господь , душу Андрея и всех погибших во Всемирном торговом центре….'' '' …. Взрывы в Нью –Йорке связаны с деятельностью хакеров и группы преступников , пожелавших украсть .\ или действительно укравших \ полтора миллиарда долларов …'' далее по тексту прилагаемой статьи ….. И просил на них должно отреагировать в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов АМЕРИКИ … и нормам Международного уголовного права ….
  Я продолжаю ожидать от Вас должного законного реагирования .
  Суть моего очередного действия сводиться к законом установленному '' О применении и исполнении в Украине решений иностранных СУДОВ '' , где настоящий Закон устанавливает и условия и порядок принятия и исполнения в Украине решений иностранных СУДОВ .
  Сообщаю Вам о том факте преступления , который Вы умышленно и преднамеренно совершаете в отношении меня и миллионов граждан – ЖЕРТВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ … Украины… НЕ ВЫСЫЛАЯ МНЕ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ РЕАГИРОВАНИЯ по вышеуказанным законным исковым заявлениям по уголовному делу в отношении должностных лиц …. Структур власти Украины … и не признавая меня , в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов Америки …. ПОТЕРПЕВШИМ и ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ….
  Сообщаю Вам также и тот факт , что мне было сообщено …. УПОЛНОМОЧЕННЫМИ … МАФИИ Украины … КИЛЛЕРАМИ … , которые УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ МЕНЯ … , ЧТО ИХ НАНИМАТЕЛИ , ПАТРОНЫ …. В частности , стороной по переговорам был Президент Украины Леонид Данилович Кучма … договорились с Вами …, чтобы от Вас не было должного , законного реагирования в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов АМЕРИКИ и нормам Международного уголовного права …..
  Прилагаю Вам ксерокопию Закона Украины '' О признании и исполнении в Украине решений иностранных судов '' .
  В очередной раз я прошу Вас … секретные службы … и уполномоченные компетентные органы …. Осуществить законом установленное реагирование в соответствии с нормами уголовного права Соединенных Штатов Америки и нормами Международного уголовного права .

  07 января 2004 года

  Чернышев Сергей Александрович
  -------------------------------------
  Смотри оборот -----------------


  Дополнительные разъяснения , указывающие на то , что меня побудило искать защиты в системах правосудия Соединенных Штатов Америки и многих других стран мира.
  Благодаря аудиозаписям украинского майора Николая Мельниченко государственной охраны вся международная и научная общественность получила беспрецедентный доступ к информации , НЕ ПРЕДНОЗНАЧЕННОЙ НИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ , НИ ДЛЯ ИСТОРИИ , О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТНОГО АППАРАТА в Украине .Ничего подобного не могли себе представить американские и многие другие советологи или же исследователи других республик СНГ. Схожего мнения придерживается и Марк Ховард , профессор Джорджтаунского университета и автор книги про общественные движения в России. Ознакомившись с содержанием некоторых записей , он назвал их '' поразительными и завораживающими . ''
  Международная демократическая общественность ….. а также , американская политическая и научная среда … в частности , профессор Йельского университета господин Кит Д АРДЕН , проводящий семинарские занятия в Джорджтаунском университете, одного из старейших в США , должно и объективно оценила все предоставленные аудиозаписи украинским майором Николая Мельниченко государственной охраны и все они сделали конкретные выводы и заключения , указывающие и дающее полное представление О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА Украины . Международная демократическая общественность осознала и поняла главное в научной ценности записей , позволяющая исследователям пост советских республик узнать о ТЕНЕВЫХ МЕХАНИЗМАХ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ.
  У Международной демократической общественности … реальность записей не вызывает никакого сомнения. Они считают , что невозможно сфабриковать такой огромный массив , да еще с какими невероятными подробностями украинской политической кухни. САМ Президент Кучма хоть и признавал , что его кабинет прослушивался , называет записи , связанные с исчезновением Георгия Гонгадзе , смонтированными. Именно на их международную экспертизу Кабинет Министров Украины выделил в начале 2004 года 850 тысяч гривен, таким образом демонстрируя , что эта проблема все еще актуальна..
  Зная , что расхожее мнение среди ученных, осуществляющих изучение создание условий и осуществление самих фактов преступления , коррупции …. сформированное в результате исследований африканских стран , сводится к проблеме слабости государства , которое не может обеспечить правопорядок . В Украине , по мнению Дардена , все с точностью наоборот – существование коррупции обеспечивает силу государственного аппарата .
  Дарден считает , что украинские правоохранительные органы регулярно собирали данные о коррупции среди чиновников и бизнесменов , но не в целях ее предотвращения . '' С одной стороны , коррупция играет в Украине роль второй зарплаты б а чиновники рассматривают ВЗЯТКИ КАКМ НЕОТЬЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , - -говорит профессор .-- Поэтому возникает стимул оставаться лояльным властному режиму , который РАЗРЕШАЕТ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ , ТЕНЕВЫЕ ДОХОДЫ .''. Вместе с тем , зная о прегрешениях подчиненных , начальство может оказывать на них силовое давление в случае НЕПОСЛУШАНИЯ . '' Они становятся СОУЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , и ТАКИМ ОБРАЗОМ МОГУТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ НЕ ПРОСТО ЛИШИТЬСЯ РАБОТЫ , НО И ОКАЗАТЬСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ , '' – отмечает господин Дарден .
  Данные факты ….. имеются на указанных аудиозаписях … и как один из примеров – это '' … У них есть дело почти на каждого директора колхоза. .И ПУСТЬ КАЖДЫЙ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ и НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ объяснит им , ЧТО ЕСЛИ ОНИ НЕ ОБЕСПЕЧАТ НУЖНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, то …. ''….дальше следует нецензурная брань… , которую высказывает Президент Украины Леонид Данилович Кучма . Указываю Вам на этот эпизод , так как о нем мне стало известно … и по многим эпизодам , освященных в аудиозаписях украинского майора Николая Мельниченко профессор Йельского университета господин Кит Дарден , ведущий семинарские занятия в Джорджтаунском университете , читающий курс о ПОЛИТИКЕ НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ……конкретно показывает на то , что в Украине УСТАНОВЛЕН БАНДИТСКИЙ , МАФИОЗНЫЙ РЕЖИМ ….. УБИЙЦ – САДИСТОВ. Как видно также и то , что ЭТИХ БАНДИТОВ , УБИЙЦ- САДИСТОВ ОХРАНЯЮТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Украины – Генеральная прокуратура Украины , МВД Украины , Служба безопасности Украины , Государственная налоговая инспекция Украины…., а также преступные суды…, где действует также система получения взяток… , и решить в судах Украины вопросы и дела … на основании принципа СПРАВЕДЛИВОСТИ …. просто не возможно .
  Господин Дарден выделяет три категории чиновников , которые все же могут привлекаться в Украине к ответственности за коррупцию . Первая группа – '' КРИМИНАЛЬНЫЕ '' госслужащие – включают в себя всех тех , чьи связи с преступным миром могут поставить под угрозу интересы государственного аппарата. Ко второй группе господин Дарден относит '' эгоистических '' чиновников , которые хотят утаить часть теневых доходов от вышестоящих начальников . Наконец к чиновникам третьей группы – '' неверным '' – причисляются те , кто финансирует оппозицию или претендует на высшую власть в государстве .
  Сломать такое ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО , по мнению господина Кита Дардена , можно путем передачи контроля над правоохранительными органами в Украине от президента парламенту. Как видно вывод из сложившейся ситуации есть , его
  Необходимо теперь воплощать в жизнь . Но как …..??????
  Вывод следующий , записи Мельниченко , на основе которых Международная общественность и американец
  Делает такие неутешительные для Украины выводы . Господин Дарден сравнивает по своему значению с так называемыми пленками Ричарда Никсона , которые привели к отставке 37 –го президента США . В обоих случаях содержание записей резко изменило отношение общества к их главным действующим лицам , а ученому миру предоставило редкую возможность взглянуть на ПОЛИТИКУ ИЗНУТРИ в Украине .
  .

  21 января 2004 года

  Чернышев Сергей Александрович
  ----------------------------------------
  Очередное заявление для должного и законного реагирования ;

  воскресенье, 11 апреля 2004 г.
  Чернышев Сергей Александрович
  -----------------------------------


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua