МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ОПОРУ "ЗА ПРАВДУ!"

03/27/2001 | Майдан-Інформ
Громадський комітету опору "За правду!" є позапартійним суспільним рухом, що перебуває в опозиції до нинішнього режиму.
1. Громадський комітет опору "За Правду!", в подальшому - Комітет, - всеукраїнська добровільна, незалежна громадянська ініціатива, яка діє у відповідності до Конституції та законів України, створена з метою громадського сприяння перетворення України у демократичну правову державу з прозорим та публічним функціонуванням державних владних механізмів, запровадження у діяльності всіх гілок державної влади в Україні принципів Правди, Моралі, Відповідальності перед суспільством, захисту конституційних прав та свобод громадян, створення в Україні громадянського суспільства. Комітет об'єднує молодь, студентів, журналістів, інші категорії громадян, які поділяють мету та принципи діяльності Комітету.

2. Комітет діє на принципах позапартійності, не ставить собі за мету участь у виборах та виборювання державних посад та посад в органах місцевого самоврядування.

3. Для реалізації мети своєї діяльності Комітет, у відповідності до Конституції та чинного законодавства:
- всіма доступними законними методами проводить агітацію та пропаганду своїх ідей та принципів;
- організовує та проводить мітинги, пікети, демонстрації, інші мирні масові заходи;
- звертається з вимогами та пропозиціями до органів державної влади, державних та недержавних, зарубіжних та міжнародних організацій та установ, оприлюднює звернення до української та міжнародної громадськості;
- законними методами проводить збір та поширення інформації, зокрема, щодо утисків демократичних прав та свобод громадян, незалежної преси, зловживання посадовцями владою, іншої інформації, що хвилює громадськість;
- здійснює громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування;
- координує свою діяльність з іншими громадськими організаціями, партіями рухами, міжнародними організаціями;
- здійснює іншу діяльність для виконання поставленої мети.

4. Членство у Комітеті є індивідуальним та колективним. Членом Комітету може бути громадянин України, незалежно від його партійності чи позапартійного статусу, який поділяє мету, принципи діяльності Громадського комітету "За Правду!" та активними діями сприяє її реалізації. Прийом у члени Комітету здійснюється на підставі особистої письмової заяви громадянина. Колективним членом Комітету може бути всеукраїнська громадська організація, громадський рух, що поділяє мету, принципи діяльності Громадського комітету "За Правду!", активними діями сприяє її реалізації та прийняла рішення про входження до Комітету колективним членом і подала у Комітет письмове звернення про це.

5. Структуру Комітету "За Правду!" складають регіональні обласні (міські) Громадські Комітети "За Правду!". Регіональні Комітети створюються і діють на підставі власних Положень, які розробляються на підставі і у відповідності до цього Положення. У свою чергу Регіональні Комітети структуруються у відповідності до власних Положень, враховуючи залучення у свою структуру місцевих осередків всеукраїнських об'єднань, що є колективними членами комітету.

6. Керівним органом Громадського комітету опору "За Правду!"є Координаційна Рада, яка обирається з числа індивідуальних членів Комітету. До складу Ради за її рішенням входять представники Регіональних Комітетів у областях (містах), а також представники колективних членів Комітету - всеукраїнських об'єднань. Формою роботи Координаційної ради є її засідання. Координаційна рада координує діяльність Комітету, приймає рішення щодо діяльності Комітету, створення (визнання) Регіональних комітетів, здійснює прийом нових колективних членів, розробляє плани діяльності, координує діяльність Регіональних Комітетів.Від імені Громадського комітету опору "За Правду!" приймає звернення та відозви, обирає робочий орган - Президію Ради та затверджує виконавчий орган Комітету - Секретаріат. Рада може приймати рішення по делегуванню частини своїх повноважень Президії. Прийняті Радою і Президією Рішення є обов'язковими для виконання всіма Регіональними Комітетами та членами Комітету, якщо вони не скористались у встановленому відповідно до цього Положення правом меншості.

7. Засідання Ради є чергові та позачергові. Рішення про позачергове засідання Ради може прийматись самою Радою на її засіданні, Президією Ради, або скликатись Президією (Секретаріатом) на вимогу 1/3 членів Ради. Засідання Ради повноважне за умови присутності не менше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

8. Президія Ради утворюється з числа членів Ради для оперативної діяльності Комітету. Президія Ради готує засідання Ради, а у випадку необхідності і одночасної неможливості оперативно скликати Раду, приймає рішення від імені Ради з подальшим затвердженням їх на Раді, контролює діяльність Секретаріату. Рада може делегувати Президії будь-які свої повноваження, окрім питання внесення змін та доповнень до цього Положення. Рішення Президії приймаються консенсусом. Якщо консенсусу з конкретного питання не вдається досягти між членами Президії (частина членів категорично заперечує прийняття даного питання), воно виноситься на Координаційну Раду.

9. Членам Комітету гарантується право меншості. Якщо будь-хто з членів Комітету, Колективних членів Комітету (громадських об'єднань), або Регіональний Комітет в особі свого представника (представників) у Координаційній Раді заявив про свою незгоду з рішенням, прийнятим більшістю, він звільняється від виконання цього рішення, але зобов'язаний не перешкоджати решті у реалізації даного рішення, в тому числі контрагітацією та публічним оприлюдненням своєї окремої позиції після прийняття рішення. Позиція представника Регіонального комітету, який заявив про незгоду з рішенням Координаційної Ради повинна бути підтримана керівним органом цього регіонального комітету. Тільки у цьому випадку регіональний комітет звільняється від виконання рішення.

10. Виконавчим органом Комітету є Секретаріат, який формується Президією Ради Комітету . Секретаріат - постійно діючий орган. Секретаріат забезпечує виконання рішень Президії, координує діяльність Комітету у період між засіданнями Ради, повідомляє членів Ради про її позачергове засідання. Секретаріат здійснює організаційне, матеріальне, технічне, координаційне забезпечення діяльності Комітету та практично забезпечує виконання рішень Ради та Президії Ради. Секретаріат приймає заяви на вступ до Комітету.

11. З числа членів Секретаріату обирається та затверджується Президією Ради Голова Секретаріату. Голова секретаріату організовує роботу та здійснює оперативне керівництво членами секретаріату у відповідності до визначених кожному з них обов'язків. Голова секретаріату за дорученням Президії Ради може виступати представником від Комітету у органах влади, на переговорах з іншими організаціями, підписувати звернення, листи, клопотання.

12. Припинення членства у Комітеті відбувається на підставі заяви члена Комітету або на підставі рішення Ради про виключення з комітету. Рада може прийняти рішення про виключення з Комітету у випадку грубого порушення принципів діяльності Комітету, за дії що дискредитують або завдають шкоди діяльності Комітету, за систематичну необгрунтовану бездіяльність у Комітеті (невиконання прямих доручень Ради, Президії або Секретаріату).

13. Рішення про припинення діяльності Регіонального Комітету (ліквідацію, реорганізацію), а також виключення з Комітету колективного члена (всеукраїнської організації), приймаються Радою на її засіданні пристою більшістю голосів від фактичного складу.

14. Комітет здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства та цього Положення. Положення вступає в силу з моменту його затвердження. Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситись виключно Радою на її засіданні. Рішення про внесення змін до цього Положення приймається більшістю голосів від фактичного складу Ради.

15. Комітет має власне гасло - "ПРАВДИ!". Комітет має власну символіку - організаційний прапор, власну емблему та нагрудну відзнаку.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua