МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Конференція з Джеймсом Шерром (James Sherr)

06/02/2006 | DevRand
Тема конференції - перспективи вступу України до НАТО.

5 червня гостем нашого сайту буде Джеймс Шерр, що протягом тривалого часу займається Україною, часто буває у нас в країні і мабуть є одним з найкращих її знавців на Заході. Інколи здається, що він знає Україну краще за нас самих.


Зовні Шерр нагадує Шерлока Холмса, з обов"язковим котелком, тростиною та шкіряними рукавичками, з тонким почуттям гумору, та вмінням в двох трьох реченнях викласти значну кількість змістів.

Джеймс Шерр є працівником Центру дослідження конфліктів при Оборонній академії Великобританії (Defence Academy of the United Kingdom, Conflict Studies Research Center).

Джеймс Шерр не є офіційним представником НАТО і відповідатиме на наші запитання як незалежний експерт.

Відповіді

 • 2006.06.03 | Пані

  How would you explain the pros of NATO to a miner from Donbass?

  As you know there is a strong opposition to the idea of Ukraine joining NATO in the eastern and southern regions of our country.
  The reasons are quite obvious and you are probably aware of such.
  However, what would you say to a coal miner from Donbass to persuade him why Ukraine should join NATO?

  Thanks in advance

  Natalka
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: How would you explain the pros of NATO to a miner from Donbass?

   Today Ukraine has to defend itself. If it becomes a member, It will have the help of 26 allies, (perhaps even more by that time). The NATO allies will be obliged to consult with Ukraine whenever it perceives a threat to its security. If there is a clear challenge to Ukraine's territorial integrity, the allies are obliged to provide a collective response, and if the threat takes the form of 'armed attack', that means collective defence under Article 5. Every potential enemy will know that a threat to Ukraine will be treated as a threat to NATO. Imagine if a criminal knew that his potential victim had 26 friends by his side, including some very skilful, determined and powerful ones. Wouldn't he go somewhere else?

   And there is a second benefit: resources. Even very powerful NATO members know that their defence budgets would have to increase by an enormous amount if they had to provide for their own defence. Today, even the richest of NATO's European members spend 2-3 per cent of their GDP on defence (and some spend less). I don't want to spread illusions. Security is not cheap. To be secure, inside or outside NATO, Ukraine will need to spend more (and spend it more wisely) than it does now. But the key point is this: security outside NATO will be far more expensive than security inside it.

   Third, there is the question of influence. Today Ukraine has very little influence over what NATO does and does not do. As a member that immediately changes, because the alliance makes decsions by consensus. Because there was no consensus, it was not NATO who went to war in Iraq. It was the United States, the UK and a 'coalition of the willing' (which, incidentally, included several countries who are not members of NATO at all). As a NATO member, Ukraine becomes part of the consensus.

   Finally, I would be the last to pretend, least of all to a miner from Donbas, that NATO is the solution to every problem. It will not solve unemployment in Donbass or improve working conditions there. But indirectly, it might be of some help. NATO's criteria of membership include political democracy (which means local democracy) and economic reform (which means progress in decriminalising the economy). I hope NATO takes these criteria seriously! Today, the allies are very unhappy about socio-economic conditions in Ukraine, and if there is no progress, it might well delay membership. And in my view, it should.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    How would you explain the pros of NATO to a miner... (переклад)

    James Sherr пише: Зараз Україна має захистити себе. Якщо вона стане членом [Альянсу], вона зможе розраховувати на допомогу 26 союзників (до того часу можливо і більше). Союзники по НАТО повинні будуть консультуватись з Україною кожного разу, коли вона відчуватиме загрозу своїй безпеці. Якщо з'явиться справжній виклик її територіальній цілісності, союзники повинні будуть надати колектвну відповідь та якщо загроза буде мати форму "збройного нападу", це означатиме колективну відповідь передбачену Статтею 5. Будь-який потенційний ворог буде знати, що загроза Україні буде розцінена як загроза НАТО. Уявіть, якщо злочинець знатиме що його потенційна жертва має 26 друзів на своєму боці, включаючи дуже вмілих, рішучих та сильних. Чи не піде він деінде?

    Також є друга перевага: ресурси. Навіть дуже сильні члени НАТО знають, що їхній оборонний бюджет зросте до величезної цифри якщо вони змушені будуть захищати себе самі. На сьогодні навіть найбагатші європейські члени НАТО витрачають 2-3 відсотки ВВП на оборону (а деякі витрачають менше). Я не хочу поширювати ілюзії. Безпека не дешева. Щоб бути у безпеці в межах чи за межами НАТО, Україні слід витрачати більше (і більш розумно), ніж вона це робить. Але ключове питання інше - безпека за межами НАТО буде набагато дорожчою, ніж безпека в його межах.

    По-третє, є питання впливу. На сьогодні Україна дуже мало впливає на те, що НАТО робить чи не робить. З набуттям членства ситуація негайно зміниться, тому що Альянс приймає рішення шляхом досягнення консенсусу. Через відсутність консенсусу, НАТО не вступило у війну в Іраку. В ній брали участь США, Великобританія та "коаліція бажаючих" (яка, до речі, включала кілька країн, що не є членами НАТО взагалі). Як від члена НАТО, цей консенсус залежатиме і від України.

    Я буду останнім, хто заявлятиме, найменше за всіх шахтарям Донбасу, що НАТО - це рішення всіх проблем. Це не вирішить питання безробіття у Донбасі чи покращення умов праці там. Але непрямо це може якось допомогти. Критерії членства в НАТО включають політичну демократію (що означає місцеву демократію) та економічну реформу (що означає прогрес у декриміналізації економіки). Я сподіваюсь НАТО серйозно поставиться до цих критеріїв! На сьогодні союзники дуже не задоволені соціально-економічними умовами в Україні і, якщо прогресу не буде, це може сильно відтягнути членство. І на мій погляд так слід зробити.
 • 2006.06.03 | Карамазов

  Re: Конференція з Джеймсом Шерром (James Sherr)

  Приведет ли вступление Украины в НАТО к смене поколений внутри украинской политической элиты?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | Tetyana

   new strategy of NATO concerning Black Sea - Caspian region

   What is a new strategy of NATO concerning Black Sea - Caspian region?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | Tetyana

    Black Sea Forum as NATO's initiative

    Is the Black Sea Forum NATO's initiative or Romanian one?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.06.05 | Tetyana

     Роль Турции в реализации програм НАТО в Черноморском регионе

     Какова роль Турции в реализации програм НАТО в Черноморско-Каспийском регионе?
     Спасибо.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.06.05 | James Sherr

      Re: Роль Турции в реализации програм НАТО в Черноморском регионе

      Turkey is going through a process of self examination, but in my view there is little for NATO to be anxious about. First there is the identity issue. I do not think Turkey is at risk of becoming an Islamist state (and abandoning the secular Islamic society that it is now), but regional and global Islamist phenomena are naturally exerting an influence there. Second, and understandably, there has been a sharp reaction to the Iraq war and the perception that the United States is prepared to act without regard to Turkey in matters affecting vital Turkish national interests (e.g. Iraqi Kurdistan). Until recently, Turkey had confidence that the USA would consult with them in depth, even accept Turkish guidance, so there has been something of a shock. Both the earlier perception and the current one might be distorted, but they exist. Finally, there has been a considerable (and to my mind welcome) improvement of relations with Russia, not only at a political level, but an economic and social one (e.g. investment and tourism). I think it would be misguided to criticise this. There has not been a strategic reorientation, Turkey is not treating Russia as its ally, and it remains very critical of Russian policy where criticism is needed. So far, the Turks are behaving with realism and a sense of proportion. I think we should help more and worry less.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.06.05 | James Sherr

       Re: Роль Турции (переклад)

       Туреччина проходить процес самопізнання, але, на мою думку, НАТО не слід сильно хвилюватись з цього приводу. В першу чергу це питання ідентичності. Я не думаю, що Туреччина ризикує стати ісламістською державою (і відмовилась від секулярного ісламського суспільства, що існує зараз), але регіональний та ісламський феномени природньо проявляють там свої впливи. По-друге, і зрозуміло, там була жорстка реакція на війну в Іраку та відчуття, що США збирались напасти незважаючи на позицію Туреччини у справах, що впливають на життєвоважливі турецькі національні інтереси (наприклад, іракський Курдистан). Донедавна, Туреччина була впевнена, що США будуть радитись з нею в деталяї, навіть приймуть її поради, і тому було відчуття шоку. Обидва відчуття як раніше відчутті, так і нинішні можуть деформуватись, але вони існують. Нарешті, існує відчутне покращення відносин з Росією (на мій погляд це слід привітати), не лише на політичному, але й на економічному та соціальному рівнях (наприклад, інвестиції та туризм). Я вважаю, що критикувати це покращення - буде неправильно з інформаційної точки зору. Це не стратегічна переорієнтація, Туреччина не вважає Росію своїм союзником, і залишається дуже критичною стосовно російської політики там, де потрібна критика. Таким чином, Туреччина діє із відчуттям реальності та пропорції. Я думаю нам слід більше допомагати і менше хвилюватись.
    • 2006.06.05 | James Sherr

     Re: Black Sea Forum as NATO's initiative

     Not directly. The Alliance has become very conscious of the importance of the Black Sea, but addresses the issue carefully, in part because the allies have different views about how we should address it. First, Russia is a Black Sea country. Do we include it in our forums or not.? My answer (which some in the Alliance agree with) is simple: when we are discussing general security issues and specific NATO-Russia issues, then Russia must be present. When we are discussing NATO related matters amongst members and candidate members (i.e., MAP and IPAP business), Russia does not belong there. After all, do we belong inside the CSTO? [Collective Security Treaty Organistaiton/Dogovor Organizatsii o Kollektivnoy Bezopasnosti]

     The second issue is how visible NATO should be. Should NATO be in the foreground or background? Already, there are three NATO countries bordering the Black Sea, so NATO is present by definition. Do we really need a standing naval component as well? Would it not be less provocative, more congenial and more productive to support more collective (and neutral) instruments such as BLACKSEAFOR (which includes Russia)? Until a real threat arises, the Black Sea is not a place to be waving a NATO flag. At least, that is my view, and I believe it is Turkey's view, but some other allies think differently
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.06.05 | James Sherr

      Re: Black Sea Forum as NATO's initiative (переклад)

      Не прямо. Альянс дуже сильно усвідомив важливість Чорного моря, але підходить до цього питання обережно, почасти через те, що союзники мають відмінні погляди щодо того як ми маємо вирішувати це питання. По-перше, Росія є чорноморською країною. Чи включаємо ми її в наші форуми, чи ні? Моя відповідь (з якою в Альянсі дехто погоджується) є простою: коли ми обговорюємо загальні питання безпеки і специфічні питання взаємин НАТО-Росія, тоді Росія має бути присмутня. Коли ми обговорюємо питання пов'язані з НАТО між членами та кандидатами в члени (напр, План дій щодо членства (MAP) і Індивідуальний план дій щодо партнерства (IPAP), то Росії там нема чого робити. В решті решт, хіба нам є чого робити всередині організації Договора про колективну безпеку?

      Друге питання - наскільки помітною має бути НАТО. Чи має НАТО бути в передніх рядах, чи навпаки в тилу? Зараз, вже є три країни члени НАТО, кордони яких виходять на Чорне море, тобто НАТО присутня тут за визначенням. Чи потрібний нам також постійний військовоморський компонент? Чи не буде це менш провокативним, більш природнім та продуктивнішим підтримати більш колективні (і нейтральні) інструменти такі, як чорноморські сили (BLACKSEAFOR) (які включають Росію)? Доки не виникне реальна загроза, Чорне море не є місцем де слід розмахувати прапором НАТО. Принаймні, така є моя думка, і, я думаю, думка Турречини, але деякі інші союзники думають інакше
 • 2006.06.03 | alex

  what are the challenges of joining?

  Benefits of joining NATO are clear for me. But the accession calls for a very serious reform in the entire security sector - the old gaurd will resist those changes in many different ways. How would prioritize the challenges Ukraine would face on its way to NATO full membership?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: what are the challenges of joining?

   There are many! Technically speaking, finance is the least. According to NATO experts, the financial contribution officially required (for the NATO budget, etc) would cost each Ukrainian citizen less than 5 hryven per yr. Officially, the core issues are: continued democratisation and 'economic reform', which most understand as the creation of a liberal market economy that works for honest people. But of course these first two criteria are very subjective and imprecise. The more specific requirement is reform (i.e. transformation) of the defence and security sectors. Note that the
   security sector includes police, the MVS, SBU, Foreign Intelligence, customs and border servcies -- and NATO now discusses these issues with Ukraine at expert and senior level. Transforming these services and the way they go about their business (e.g. ordinary militsia) will be a huge challenge for Ukraine. It will also be expensive. But with sensible changes in the economy, legal and tax systems, the burden should certainly be affordable. No one expects these problems to be 'solved' by the time Ukraine joins NATO, but everyone by then should have confidence that they are solvable and being solved. It's up to Ukraine -- as it was with Poland and Romania -- to decide whether all of this is worth it. NATO is not pushing Ukraine into membership. It is Ukraine's choice.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: what are the challenges of joining? (переклад)

    James Sherr пише: Їх багато! Формально кажучи, фінанси найменше. На думку експертів НАТО, фінансовий внесок офіційно необхідний (для бюджету НАТО і т.д.) буде коштувати кожному українському громадянину менш ніж 5 грн. на рік. Офіційно, основними завданнями є продовження демократизації та "економічна реформа", яка є більш зрозумілою як створення економіки вільного ринку, що працює для чесних людей. Але звичайно ці два критерії є дуже суб'єктивними та непевними. Більш конкретною вимогою є реформа (тобто трансформація) секторів оборони та безпеки. Зверніть увагу, що сектор безпеки включає МВС, СБУ, розвідку, митну та прикордонну служби. НАТО зараз обговорють ці питання з Україною на експертному та високому рівнях. Трансформація цих служб та методи їх діяльності (наприклад, простої міліції) будуть серйозним викликом для України. Це також буде дуже дорого. Але відчутні зміни в економіці, правовій та податковій системах - це той тягар, який звичайно слід витримати. Ніхто не очікує що ці проблеми будуть вирішені до того часу, коли Україна приєднається до НАТО, але до того часу кожному слід усвідомити, що їх можна вирішити і вони вирішуються. Це залежить від України - як це було з Польщею та Румунією - вирішити чи воно того варте. НАТО не підштовхує Україну до членства. Це - вибір України.
 • 2006.06.03 | galina

  Will Russia retaliate for Ukraine's joining NATO? How?(-)

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: Will Russia retaliate for Ukraine's joining NATO? How?(-)

   The most complicated question of all, but also the simplest! It's simple because Russia doesn't want Ukraine in NATO, so as long as the question remains open, they will do everything within the bounds of safety to prevent it. But once Ukraine is firmly inside the Alliance, Russia will accept it. Putin himself came to power reproaching Primakov for trying to change what could no longer be changed. As long as the pragmatic approach survives in Russia -- and I suspect it will -- the Russians will face facts and live with them. It's one reason I admire them.

   The complicated question is assessing just what they will do. But I think their bark will be worse than their bite. And the stronger and calmer Ukraine is -- and the rest of us are -- the less tempted they will be to bite. They only attack weakness, never strength. That's another reason I admire them.

   Incidentally, Ukrainians should know that when Putin looks us in the eye, he says he knows perfectly well that NATO poses no threat to Russia. But when he looks Yushchenko or Saakashvili in the eye, he says the opposite! So he is using the issue of NATO not to diminish threats to Russia, but to diminish the freedom of other countries.

   I thnk we should approach this challenge in an optimistic spirit. Russia is not a monolith. It is capable of surmounting its phobias about NATO and its prejudices about Ukraine. The country will soon embark upon its pre-electoral process. Already, former Prime Minister Kasyanov and his supporters are exposing the errors and dangers in Putin's policy -- with regard to democracy, energy and Russia's neighbours. We need to behave in a way that strengthens their arguments -- even if they lose the election (which is probable), because Putin's chosen successor needs to come into office as Putin did: under pressure to remedy failure.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: Will Russia retaliate for Ukraine's joining NATO...переклад

    James Sherr пише: Найбільш складне питання з усіх, але водночас найпростіше! Це просто, тому що Росія не хоче [бачити] Україну в НАТО, і поки питання залишається відкритим, вони робитимуть все в межах безпечного, щоб цьому запобігти. Але як тільки Україна, закріпиться в Альянсі, Росія це прийме. Путін сам прийшов до влади звинувачуючи Прімакова у спробах змінити те, що більше не може змінюватись. Поки в Росії житеме прагматичний підхід - і я сподіваюсь, що так буде - росіяни стануть перед фактом і житимуть з ним. Це причина для мого захоплення ними.

    Важке питання лише оцінити, що вони будуть робити. Але, я думаю, їхнє гавкання буде гіршим ніж їх кусання. І чим сильнішою та спокійнішою є Україна - та решта нас - тим менша спокуса укусити. Вони нападають лише на слабких і ніколи на сильних. Це ще одна причина мого захоплення ними.

    До речі, українці мають знати, що коли Путін дивиться на нас, він каже, що чудово знає, що позиція НАТО не загрожує Росії. Але коли він дивиться на Ющенко чи Саакашвілі, він каже протилежне. Таким чином він використовує тему НАТО не для зменшення загроз для Росії, а для применшення свободи у інших країнах.

    Я вважаю, нам слід підійти до цього виклику з оптимізмом. Росія не монолітна. І подолати фобії щодо НАТО та перестороги щодо України можливо. Країна скоро буде завантажена передвиборчим процесом. Вже колишній прем'єр-міністр Михайло Касьянов та його прихильники вказують на помилки та небезпеку політики Путіна - по відношенню до демократії, енергетики та сусідів Росії. Нам слід поводитись таким чином, щоб посилити наші аргументи - навіть якщо вони програють вибори (що можливо), тому що обраному Путіним наступнику потрібно ввійти в посаду так, як це зробив Путін - під тиском, щоб виправити невдачі.
 • 2006.06.03 | felix

  How NATO membership will affect the civic life? (-)

  In Ukraine of course, not Russia:-)
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: How NATO membership will affect the civic life? (-)

   If we, the members of the Alliance, take our criteria seriously, I hope you will notice a real difference, because Ukraine will need to transform the police from an accomplice of organised crime into an instrument for combatting it. I hope there will also be a trend to greater transparency in the country regarding what decisions are taken, by whom they are taken and why (e.g. no more RosUkrEnergos). Also, even before then, there will need to be far greater public awareness of what NATO is and what NATO is not -- and this means opening up the information space, which is still heavily influenced by anti-NATO and anti-Western interests. In my view, NATO's ability to help Ukraine's reformers will greatly increase once Ukraine joins the accession (MAP) process, and this is why I favour inviting Ukraine into MAP at the earliest opportunity.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: How NATO membership will affect the civic life? (Переклад)

    James Sherr пише: Якщо ми - члени Альянсу - будемо серйозно ставитись до наших критеріїв, я сподіваюсь, ви помітите справжню різницю, тому що Україні потрібно перебудувати поліцію від спільників організованої злочинності до інструменту по боротьбі з нею. Я сподіваюсь, що також з'явиться тенденція до більшої прозорості у прийнятті рішень у країні, беручи до уваги які рішення приймаються, ким вони приймаються і чому (наприклад, більше ніяких "РосУкрЕнерго"). Також, і навіть перш за все, повинно бути більше громадського розуміння що таке НАТО і чим воно не є - це значить відкритий інформаційний простір, що все ще сильно піддається антинатівським та антизахідним інтересам. На мій погляд, спроможність НАТО допомогти українським реформам значно зросте як тільки Україна отримає План дій щодо членства. І саме тому я вітаю приєднання України до Плану дій щодо членства за найближчої нагоди.
 • 2006.06.03 | pantagruel

  как связаны трубопроводы и членство в НАТО?

  В недавнем интервью Вы сказали, что утрата Украиной контроля над трубопроводами будет негативно воспринято Альянсом
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: как связаны трубопроводы и членство в НАТО?

   This is a subject of live discussion inside NATO, and there are no firm answers yet. But the Alliance (and the EU) grasp that energy poses a colossal security challenge to us all. Some of us also think that it's too big for NATO or the EU to handle alone. We have overlapping expertise, interests and competencies, so the two entities need to find a common language and, where possible, adopt some kind of division of labour. I think (and I am not alone) that the reform of Ukraine's energy sector should be part of the NATO-Ukraine relationship. I also think that if Ukraine compromises its independence by ceding control of its pipelines to Russia, the NATO allies will take this in an extremely negative light. At the minimum, they will ask, 'how can we be expected to guarantee Ukraine's independence if Ukraine has no will to defend it itself'?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: как связаны трубопроводы и членство в НАТО? (переклад)

    Це є предметом жвавої дискусії всередині НАТО, і поки що немає твердих відповідей. Але Альянс (і ЄС) збагнули, що енергетика становить колосальний безпековий виклик для всіх нас. Дехто з нас також думає, що це надто велика проблема для того, щоб НАТО або ЄС займалися нею окремо. Ми маємо досвід, інтереси та повноваження, які в багатьом збігаються, так що обидві установи мають знайти спільну мову, і у міру можливості, прийняти якийсь розподіл праці. Я думаю (і в цьому я не одинокий), що реформа енергетичного сектору України повинна стати частиною взаємовідносин між НАТО та Україною. Я також вважаю, що якщо Україна скомпроментує власну незалежність шляхом передачі контролю над власними трубопроводоами Росії, союзники по НАТО сприймуть такий крок в дуже негативному світлі. Як мінімуму, вони спитають 'яким чином можна від нас очікувати гарантій незалежності України, якщо Україна не має волі аби захистити її сама'?
 • 2006.06.03 | petro

  примут ли Украину в ЕС, если она сейчас не вступит в НАТО?

  То есть если мы опять сегодня упустим этот шанс, который вроде бы сам плывет в руки?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: примут ли Украину в ЕС, если она сейчас не вступит в НАТО?

   There is no official or principled connection, but in fact every new member of the EU from the former socialist countries joined NATO first. The reason is that the criteria are compatible. Officially, NATO's most important criteria are political democracy and a liberal market economy. But unlike the EU, NATO does not spell out what these things mean in detail. What it addresses in detail, of course, is defence and security -- and, by extension the defence and security sectors. The EU is also interested in the 'softer' components of the security sector: police, customs, border services, so here again, there is an overlap of interest. In practice, then, the process of joining NATO clears the first hurdles to joining the EU. But then it is necessary to clear the remaining ones!
   petro пише:
   > То есть если мы опять сегодня упустим этот шанс, который вроде бы сам плывет в руки?
   It's not as bad as that! There are no 'final' decisions. For example the EU deferred Romanian and Bulgarian admission because they were dissatisfied with their progress. Now they are more satisfied, and nearly everyone expects them to become members in 2007 or 2008. NATO works in exactly the same way. If Ukraine does not get an invitation to submit a Membership Action Plan this year, there is no rational reason why it shouldn't get such an invitation 6 or 12 months later. Of course, politics plays a role, and no one should pretend otherwise but the greatest influence on NATO thinking has always been what countries do for themselves. Very few in NATO took Poland's membership bid seriously until it made a success of its reforms.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    примут ли Украину в ЕС, если она не вступит в НАТО? (переклад)

    Офіційного або принципового зв'язку немає, але дійсно всі нові члени Європейського Союзу з колишніх соціалістичних країн спочатку приєднались до НАТО. Причиною є схожість критеріїв. Офіційно, найважливішим критерієм НАТО є політична демократія та ліберальна ринкова економіка. Але на відміну від ЄС, НАТО не прописує що це значить детально. Що Альянс прописує у деталях, це звичайно, оборону та безпеку - і як додаток сектори оборони та безпеки. ЄС також проявляє інтерес до "м'якших" компонентів сектору безпеки: поліції, митниці, прикордонної служби, таким чином тут знову перетинаються інтереси. На практиці, процес приєднання до НАТО виявляється першою решіткою на шляху до приєднання до ЄС. Але тоді необхідно зрозуміти - залишаються одиниці!

    > petro пише:
    > > То есть если мы опять сегодня упустим этот шанс, который вроде бы сам плывет в руки?

    Все не так погано, як здається! Не існує "остаточних" рішень. Наприклад, ЄС затримав вступ Румунії та Болгарії, тому що країни-члени були незадоволені їхнім прогресом. Зараз вони більш задоволені, і майже всі очікують, що Румунія та Болгарія стануть членами ЄС у 2007 або 2008 роках.

    НАТО працяю точнісінько так само. Якщо Україна не отримає запрошення приєднатись до Плану дій щодо членства цього року, немає жодної раціональної причини чому б не отримати запрошення на 6 або 12 місяців пізніше. Звичайно, політика відіграє певну роль, і нікому не слід висувати претензії, але найсерйозніший вплив на думку НАТО завжди справляє те, що країни роблять для себе. Дуже мало хто в НАТО сприймав заявку Польщі серйозно, поки вона не досягла успіху у своїх реформах.
 • 2006.06.04 | ziggy_freud

  does NATO regard some countries or blocks as potential enemies?

  if it is so, could you name them please.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: does NATO regard some countries or blocks as potential enemi

   Officially, no -- even during the Cold War. You will not find any mention of the USSR in the North Atlantic Treaty (1949). There are good reasons for this. NATO is designed to protect members against threats, not countries.
   The intentions of countries can change. New actors can enter the scene.
   Don't forget that NATO invoked Article 5 for the very first time in response to Al Quaeda and the Taliban: entities whose existence would have been unimaginable to those who wrote Article 5!
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: does NATO regard ... переклад

    Офіційно - ні -- навіть за часів холодної війни. Ви не знайдете жодної згадки про СРСР в Північно-Атлантичному договорі (1949 р). Для цього є підстави. НАТО розрахована на захист своїх членів від загроз, а не країн. Наміри країн можуть мінятися. Нові актори можуть з'явитися на сцені. Не забувайте, що НАТО задіяла Статтю 5 вперше в відповідь на Аль-Каїду і Талібан: сутності чиє існування було б не можливо собі уявити тим, хто писав Статтю 5!
 • 2006.06.05 | Фідель

  События вокруг Феодосии

  Уважаемый господин Шерр! Какие шаги, по вашему мнению, должна предпринять украинская власть в ответ на информационную войну со стороны России? Адекватным ли сложившейся ситуации, по вашему мнению, было последнее решение Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: События вокруг Феодосии

   It should have been foreseen! The visit itself was entirely innocuous, and the information released by the Ukrainian MinOboroniy and US Embassy is entirely accurate. But the episode shows just how well organised and skilful the anti-NATO campaign is in the country. The speed and strength of the protests also show that the intelligence behind this campaign is very good, very professional, but I doubt if it's entirely Ukrainian and local. Incidentally, the protests were not simply designed to impress Ukrainians, but to show NATO that Ukraine is opposed to NATO. As we approach the NATO Riga summit (and a possible MAP for Ukraine), the campaign will get worse, with irate Ukrainians in the foreground and the Kremlin in the background. Provocations will be engineered, created and exploited. Even our NATO Academy in Simferoppol (30 students exchanging views with NATO experts and officials) was denounced as a NATO 'nastupleniye' by a Vitrenko representative, and when I asked how it could be a 'nastupleniye' to accept a Ukrainian invitation, she burst into laughter! We need to be calm about these episodes when they occur and understand them for what they really are. But they highlight the urgent need for a campaign of public information in the country. So far in this information war, there has been no defence.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: События вокруг Феодосии (переклад)

    Це слід було передбачити! Сам візит був цілком безпечний та інформація надана українським МінОборони та Посольством США цілком точною. Але епізод показав лише, наскільки добре організованою та кваліфікованою є антинатівська кампанія в цій країні. Швидкість та серйозність протестів також демонструє, що інтелект, який стоїть за цією кампанією, дуже хороший, дуже професійний, але я сумніваюсь в тому, що він український та місцевий. До речі, протести були не просто організовані, щоб справити враження на українців, але показати НАТО, що Україна проти НАТО. Із наближенням Ризького Самміту НАТО (де Україні можливо запропонують План дій щодо членства), кампанія ставатиме жорсткішою, із сердитими українцями на передньому плані, та Кремлем у них за спинам. Провокації будуть генеруватись, створуюватись та експлуатуватись. Навіть наша Академія НАТО в Сімферополі (30 студентів обмінюються думками з експертами та офіційними особами НАТО) була засуджена представниками Вітренко як "наступление" НАТО. А коли я запитав, про яке "наступление" іде мова, якщо було прийняте запрошення України, вона розсміялась! Ми повинні бути спокійними, коли такі епізоди трапляються і розуміти їх, чим вони є насправді. Але вони показують наскільки нагальною є потреба у кампанії з публічного інформування у цій країні. Таким чином надалі у цій інформаційній війні не повинно бути більше захисту.
 • 2006.06.05 | iryna

  Has Ukraine any opportunity to be a non-aligned or neutral count

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: Has Ukraine any opportunity to be a non-aligned or neutral count

   In Europe at least, neutrality and non-alignment have become obsolete concepts. What can these concepts possibly offer in a Europe preoccupied with the benefits, challenges and problems of integration? Who today is able to address economic or security problems without integration? Even the UK, whose GDP is possibly 20 times greater than Ukraine's, calculates that defence and security outside NATO could add 40 per cent to the defence budget. Europe's most outstanding example of a neutral country, Switzerland, and a non-aligned country, Sweden, are extremely wealthy countries able to spend a large percentage of their respective GDPs on defence and security. Yet Switzerland has faced no threats from its neighbours since 1945, and even before then, geography was its greatest force multiplier. Today, Sweden is a member of the EU, which has a strong and growing security component and many de facto ties to NATO. How could Ukraine afford neutrality? In practice, neutrality would make Ukraine extremely vulnerable. It would also be a wicked instrument in the hands of those determined to limit Ukraine's independence. They would feel entitled to decide what is 'neutral' for Ukraine to do and what is not. If Ukraine is to be neutral, who is to preserve its neutrality? If Ukraine does not have the strength to do so, will it remain neutral?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: Has Ukraine (...) neutral (переклад)

    В Європі, принаймні, нейтралітет або позаблоковість стали застарілими концепціями. Що ці концепції можуть запропонувати Європі, зайнятій перевагами, викликами та проблемами пов'язаними з інтеграцією? Хто сьогодні може відповісти на економічні або безпекові проблеми без інтеграції? Навіть Велокбританія, ВВП якої мабуть в 20 разів перевищує ВВП України, зважає на те, що оборона та безпека за межами НАТО (тобто - самотужки - МАЙДАН-Інфо) може додати 40 відсотків до оборонного бюджету. Найбільш видатний європейський приклад нейтральної країни - Швейцарія, і позаблокової країни - Швеція, є дуже багатими країнами здатними витрачати великий відсоток власного ВВП на потреби оборони та безпеки. При цьому, Швейцарія не стикалася з загрозами з боку своїх сусідів з 1945, і навіть до того часу, географія найбільшим чинником посилення безпекового потенціалу цієї країни. Сьогодні, Швеція є членом ЄС, який має потужний і зростаючий безпековий компонент і чимало де-факто працюючих зв'язків з НАТО. Чи здатна Україна витримати нейтралітет? На практиці, нейтралітет зробив би Україну надзвичайно вразливою. Він також став би злим знаряддям в руках тих хто хоче обмежити незалежність України. Вони почуватимуть себе в праві вирішувати що саме є достатньо "нейтральним" з боку України робити, а що ні. Якщо Україна має залишитися нейтральною - то хто буде оберігати її нейтралітет? Якщо Україна не має сили робити це, чи залишиться вона нейтральною?
 • 2006.06.05 | Patrick

  NATO and Ukrainian elite

  почему значительная часть украинской элиты так боится членства Украины в НАТО?
 • 2006.06.05 | maryana

  Дата вступления Украины в НАТO

  Господин Шерр, насколько реалистичной вы считаете дату (2008), вступления Украины в Альянс, которую называют украинские высокопоставленные чиновники?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: Дата вступления Украины в НАТO

   My answer is what it was in 1995: it's up to Ukraine. When Ukraine meets the criteria of membership, there will be every reason for membership. And I think this has always been the answer of the Alliance. Will MAP change this? An invitation to join the MAP process, which I hope will be forthcoming this year, signifies that the Alliance would welcome Ukraine's membership. But it is not a promise of membership. If programmes of reform are drafted but not implemented, if NATO-Ukraine joint working groups meet without progress or result, the drive to membership will stall, MAP or no MAP.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: Дата вступления Украины в НАТO (переклад)

    Моя відповідь та сама що і у 1995 році: це залежить від України. Коли Україна відповідатиме критеріям членства, тоді будуть всі причини для членства. І я вважаю, це завжди буде відповіддю Альянса. Чи може План дій щодо членства це змінити? Запрошення приєднатись до процесу з реалізації Плану дій щодо членства яке, я сподіваюсь, буде цього року, покаже, що Альянс вітатиме членство України. Але це не обіцянка членства. Якщо ця програма реформ буде окреслена, але не реалізована, якщо спільна робоча група Україна-НАТО зустрінуть без прогресу або результату, рух до членства буде зупинено - з Планом чи без Плану.
 • 2006.06.05 | Татьяна

  терроризм

  Несет ли членство Украины в НАТО потенциальную угрозу терроризма для нее?
  Спасибо.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: терроризм

   Terrorism has become one of the principal -- and possibly most complicated and frightening -- security threats for many NATO members. But it is not the major threat facing Ukraine. The diversity of NATO's membership is a continual reminder that other serious threats exist. Energy -- which is a key potential threat to Ukraine -- is now seen as a very important security challenge to us all. But this does not mean that Ukraine is immune from terrorist attack. If it joins NATO (and, in the eyes of Islamists, the USA), the risks are obvious, but so is the certainty of help. (Nevertheless, Ukraine suffered no retribution from participating in the Iraq coalition). If it moves closer to Russia, and deepens military cooperation with it, there is the risk that Ukraine will be seen as Russia's ally in Chechnya and the North Caucasus. If Ukraine stands alone, it risks becoming a target of opportunity, and it has very few prospects of help. So the key question is 'who is able to help most effectively?' -- not only in responding to terrorist acts, but improving Ukraine's capability to detect and forestall them?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: терроризм (переклад)

    Тероризм став однією із принципових - та можливо найбільш складною та страхаючою - безпековою загрозою для багатьох членів НАТО. Але це не головна загроза, з якою стикається Україна. Розмаїття членів НАТО є постійним нагадуванням, що існують інші серйозні загрози. Енергетика, яка є ключовою потенціальною загрозою Україні, тепер виглядає як важливий безпековий виклик нам всім. Втім це не значить, що Україна убезпечена від терористичного нападу. Якщо вона приєднається до НАТО (і, в очах ісламістів, до США) ризики очевидні, але у такому випадку є впевненість у допомозі. (Втім, Україна не відчула на собі жодної відплати за участь в іракській коаліції). Якщо вона буде зближуватися з Росією та поглиблювати військове співробітництво з цією країною, є ризик, що Україна сприйматиметься як союзник Росії в Чечні та Північному Кавказі.Якщо Україна залишатиметься одна, вона ризикує стати можливою ціллю і матиме дуже обмежені перспективи отримання допомоги. Отже ключове питання - хто спроможний допомогти найбільш ефективно? - не лише у відповідь на терористичні акти, але й з точки зору покращення здатності України виявляти та попереджати їх?
 • 2006.06.05 | Виктор

  Почему НАТО в Афганистане

  На какой правовой основе войска НАТО находятся в Афганистане?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: Почему НАТО в Афганистане

   NATO first offered to go into Afghanistan when it invoked Article 5 after the events of 9/11. But in practice, the United States and UK played the central role in deposing the Taliban from power (then, we must not forget, with strong Russian support). NATO has now become the key factor for three reasons. First, after the election of a democratic government, the key tasks have become institution building and security support: tasks best performed by many, with diverse forms of expertise. Second, because of the Iraq war (although the UK is now assuming a leading military role in Afghanistan). Third, because of deterioration in the security climate within the past year -- and the overwhelming conviction of NATO allies that the fragmention of Afghanistan and the return of the Taliban to power, even in parts of the country, would be disastrous to international security (and I hope that Moscow still agrees with this assessment).
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: Почему НАТО в Афганистане (переклад)

    НАТО висловило готовність увійти до Афганістану, коли була задіяна 5 стаття Статуту після подій 9\11. Але на практиці, США та Великобритія відігравали центральну роль у відстороненні Талібану від влади (до того ж, ми не повинні забувати, - при потужній російській допомозі). Тепер НАТО стає ключовим чинником через три причини. Перше, після виборів демократичного уряду, ключовими завданнями стали розбудова інститутів держави та забезпечення безпеки: завдання, які краще виконуються багатьма, з різними формами експертизи. Друге, через іракську війну (хоча Великобританія зараз відіграє провідну військову роль в Афганістані). Третє, через погіршення безпекового клімату у минулому році - та пануючого переконання членів НАТО, що розвал Афганістану та повернення талібів до влади навіть у деяких частинах країни сильно зашкодить міжнародній безпеці (і я сподіваюся, що Москва все ще погоджується з такою оцінкою).
 • 2006.06.05 | Поп

  Почему НАТО меняется

  Почему НАТО из военной организации превратилось в военно-политическую?
 • 2006.06.05 | tanais

  NATO enlargement and Russia's policy towards CIS

  How will NATO react in case if Russia recognises independence of Transnistria, Abkhazia and accedes of South Osetia?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: NATO enlargement and Russia's policy towards CIS

   NATO enlargement is not directed against Russian policy in the CIS. It is NATO's view that every member of the CIS is a sovereign country which should determine its path and its partners without interference from anyone. I know that sometimes, it doesn't appear this way. This is because many allies also have strong views about democracy in the CIS, and they express them -- sometimes, to my way of thinking selectively (e.g. more strongly in response to Belarus than in response to Azerbaijan or Uzbekistan). But I suspect (of course I cannot prove), that if Belarus were a proper democracy, and its President led the country into full integration with Russia, no one in NATO would object. In contrast, Russian policy at the least is a policy of mixed messages. President Putin looks the NATO Secretary General in the eye and tells him that NATO is no threat to Russia, yet he says the opposite to his neighbours in the CIS. Russia's Concept of Foreign Policy and Military Doctrine both imply that NATO is a threat without quite saying so. Russian parliamentarians and leading political figures close to the Kremlin denounce NATO as a threat without comment from the Kremlin. My own view is that 'one size does not fit all'. It is entirely natural that there should be different integration projects in response to different needs, aspirations and circumstances. And for this reason, I see no principled reason why NATO and the CIS, the EU and the SES, should not enjoy a cordial and equal relationship. Most of the Western officials and diplomats whom I know agree with me.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | James Sherr

    Re: NATO enlargement and Russia's policy towards CIS (переклад)

    Розширення НАТО не спрямоване проти російської політики в СНД. Точка зору НАТО полягає у тому, що кожний член СНД як суверена країна має визначити свій шлях та своїх партнерів без будь-якого втручання. Я знаю, що подекуди так не виглядає. Це тому, що багато союзників мають сильні погляди стосовно деморатії в СНД і вони їх висловлюють іноді, як на мене, вибірково (наприклад, сильніше у відподь на Білорусь, аніж на Азербайджан та Узбекистан). Але я підозрюю, (звичайно я не можу цього довести), що якби в Білорусі була належна демократія, та її Президент вів свою країну до повної інтеграції з Росією, ніхто в НАТО не заперчуватиме. Натомість, російська політика це як мінімум політика плутаних повідомлень. Президент Путін дивится в очі секретарю НАТО і каже, що НАТО не є загрозою для Росії, і в той же час своїм сусідам по СНД каже прямо протилежне.
    як РФ концепція зовнішньої політіки, так і воєнна доктрина вважють НАТО ворогом, але не кажуть про це прямо.

    Російські парламентарі та ключові політичні фігури, наближені до Кремля, засуджують НАТО при відсутності коментарів з боку Кремля. Мій принцип - не зачісувати всіх під один гребінець. Цілком природньо, що мають бути різні інтеграційні проекти з погляду на різні потреби, спрямування та обставини. І з цієї причини, я не бачу принципової причини чому НАТО та СНД, ЕС та ЄЕП, не можуть мати добрих та рівних відносин. Більшість західних посадовців та дипломатів, кого я знаю, погоджуються зі мною.
 • 2006.06.05 | guest

  будет ли какая-то координация планов НАТО в Украине с ГУАМом?

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.05 | James Sherr

   Re: будет ли какая-то координация планов НАТО в Украине с ГУАМом?

   No. The new GUAM/ODED is not a military or hard security entity, but a framework for articulating and addressing compelling common interests, primarily in the economic realm, though of course including energy. There are no NATO members in GUAM, and so far its members are very cautious about admitting Romania or Bulgaria to the fold. Nevertheless, the members of GUAM are all at some stage of the IPAP or NATO accession process, so obviously they look at NATO very favourably, and on the part of many NATO allies (perhaps not all), this attitude is warmly reciprocated. Given the strength of two integration projects in Eurasia -- one centered around EU/NATO, the other centered around SES/CSTO (and SCO) -- there is every need for such a forum. GUAM's members are united in their wish NOT to be members of the latter project. But with the possible exception of Ukraine, they are also too burdened with problems to become full members of the former in the near future.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.05 | guest

    уточнение

    >GUAM/ODED is not a military or hard security entity
    Возможно, вы не знаете, но в ГУАМ уже есть Виртуальный центр по борьбе с терроризмом. Это не повлияет на планы НАТО?
   • 2006.06.05 | James Sherr

    координация планов НАТО в Украине с ГУАМом? (переклад)

    Ні. Новий ГУАМ не військовий союз чи сутність, яка напряму пов'язана з безпекою, але структура для артикулювання та вираження вимушених спільних інтересів, в першу чергу в економічній сфері, через, звичайно, енергетику. В ГУАМ нема членів НАТО, і досі є дуже обережними щодо прийняття Румунії та Болгарії до спільноти. Незважаючи на це, члени ГУАМ всі є на певній сходинці Партнерства чи процесу можливого приєднання, тому очевидно вони ставляться до НАТО дуже прихильно, і зі сторони багатьох натівських союзників (можливо не всіх), це ставлення є взаємним. Зважаючи на серйозність двох інтерграційних процесів у Євразії - один з яких зосереджений навколо ЄС/НАТО, інший навколо ЄЕП/ОДКБ (та ШОС) - існує серйозна потреба у подібних форумах. Члени ГУАМ об'єднались не для того, щоб бути членами згаданих проектів. Але, можливо за виключенням України, вони також занадто загрузли у своїх проблемах, щоб стати повноправними членами вищезгаданих організацій у найближчому майбутньому.
 • 2006.06.05 | Майдан-Інформ

  Інтернет-конференція з Джеймсом Шерром закінчилася

  Дякуємо усім за змістовні запитання, а пану Шерру за змістовні та чіткі відповіді.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.06.18 | Чучхе

   всі свободніCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua