Rezolucja o Wszechukraińskiem Forumie Euromajdanów 11-12.01.2014r. w Charkowie

1. Przeprowadzić pierwsze Wszechukraińskie Forum Euromajdanów 11-12.01.2014r. w Charkowie.

2. Do porządku dziennego Forum włączyć następujące pytania:

1)      Przygotowanie planu działań co do ustanowienia odpowiedzialnej demokracji w Ukrainie.

2)      Utworzenie mechanizmów koordynowania działań i komunikacji między Euromajdanami.

3)      Bezpieczeństwo i ochrona prawna Euromajdanów.

4)      System materialnego zabezpieczenia funkcjonowania Euromajdanów.

5)      Intelektualna i artystyczna współpraca pomiędzy Euromajdanami.

6)      Uzgodnienie polityki informacyjnej. Wspólna polityka informacyjna.

7)      System edukacji  obywatelskiej  na Euromajdanach.

8)      Różne.

3.  Delegaci na Forum są publicznie wyłaniani przez lokalne Euromajdany.

Dla potwierdzenia pełnomocnictw delegatów  do  06.01.2014 do komitetu organizacyjnego wysyła się:

  • Nagranie wideo, na którym utrwalony został publiczny wybór danego delegata. (Możliwy jest wybór delegata nawet w przypadku jego nieobecności w trakcie wyłaniania.)
  • Informacje o delegacie w publicznym kwestionariuszu opracowanym przez Komitet Organizacyjny .

Wszystkie informacje dotyczące delegata są jawne.

Delegat wyraża zgodę na korzystanie z zaproponowanych przez Komitet Organizacyjny sposobów  komunikacji.

Delegat ponosi koszty przejazdu do miejsca przeprowadzenia Forum, drogi powrotnej oraz transportu w mieście Charków (możliwe jest pokrycie kosztów podróży delegata przez lokalny Euromajdan).

Ilość delegatów każdego lokalnego Euromajdanu nie może być większa niż 3, jednakże mile widziana jest jakość a nie ilość posłów.

Przedstawicielami Kijowa na Forum są delegaci przedstawiający środowiska obywatelskie Euromajdanu w liczbie nie większej niż 3 od każdego ze środowisk.

Konferencja sugeruje lokalnym Euromajdanom unikanie wyłaniania delegatów z pośród przedstawicieli partii reprezentowanych w parlamencie.

4. Forum będzie trwało 2 dni:

Pierwszego dnia odbędą się posiedzenia grup roboczych, które podsumują wcześniejsze ustalenia i przedstawią propozycje końcowe;

Drugiego dnia te propozycje zostaną zatwierdzone przez delegatów.

Dokładny regulamin Forum opracowuje Komitet Organizacyjny.

5. Zaplecze techniczne Komitetu Organizacyjnego zabezpiecza Euromajdan w Charkowie.

W skład Komitetu Organizacyjnego ds. przygotowania postanowień Forum wchodzą wszyscy delegaci konferencji i przedstawiciele Euromajdanów, którzy nie zostali przedstawieni konferencji (według zgłoszeń). Członkowie Komitetu Organizacyjnego dołączają do google-grupy, gdzie z własnej inicjatywy biorą udział w przygotowaniu oddzielnych zagadnień porządku dziennego Forum. Grupy robocze samodzielnie wyznaczają koordynatora i zasady pracy. Głównym koordynatorem google-grupy jest Natalia Zubar (Charków).

Przy Komitecie Organizacyjnym działa  Obywatelska Rada Ekspertów, która utrzymuje łączność przez swoich przedstawicieli w google-grup – braci Kapranovyh. Obywatelska Rada Ekspertów opracowuje swoje propozycje oraz odpowiada na zapytania członków Komitetu Organizacyjnego bez prawa do podejmowania ostatecznych decyzji.

6. Wszyscy uczestnicy Konferencji pełnią funkcję komunikacyjną między społecznością a lokalnymi Euromajdanami w celu jak najszerszego i jakościowo najlepszego przedstawicielstwa Euromajdanów na Forum.

Konferencja zwraca się do wszystkich Euromajdanów z wezwaniem do wzięcia aktywnego udziału w przygotowaniu forum, oddelegowania na nie swoich najbardziej szanowanych, mających największe doświadczenie przedstawicieli w celu przekształcenia wielu lokalnych Majdanów w jedną, skoordynowaną, zdolną do działania i zwycięstwa siłę.

Rezolucja została zatwierdzona na Konferencji Euromajdanów przez 34 przedstawicieli 17 Euromajdanów i 3 środowisk obywatelskich Kijowskiego Euromajdanu.

Lista miast, których przedstawiciele byli obecni na Konferencji: Bereżany, Berdiansk, Vynogradiv, Vinnycia, Kałusz, Kirovograd, Kyiv, Lviv, Odesa, Połtava, Pustomyty, Rivne, Stryj, Charkiv, Cherson, Chmelnytskyj, Użgorod.