Анонс. Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід’ємної складової місцевого самоврядування України

Українська миротворча школа
Інформаційний центр Майдан Моніторинг
Центр близькосхідних досліджень
Громадська рада при міністерстві освіти та науки України

Міжнародна науково-практична конференція

«Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід’ємної складової місцевого самоврядування України »

Конференція відбудеться 20 березня 2015 року у м. Красноармійську Донецької області в актовому залі Красноармійського педагогічного училища

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем місцевого самоврядування, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень

На конференції будуть розглянуті питання за такими напрямками:

  • Історичні аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування (український та європейський досвід)
  • Роль та значення громад в розвитку місцевого самоврядування
  • Європейські стандарти місцевого самоврядування
  • Економічний та культурний потенціали місцевого самоврядування
  • Реформування місцевого самоврядування в Україні – виклики сьогодення

До участі у конференції запрошуються викладачі, працівники державних та місцевих органів, громадські діячі.

Технічне забезпечення:
мультимедійний проектор

Регламент конференції
Виступи до 10 хв.
Матеріали будуть опубліковані у збірнику конференції

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Матеріали доповіді подаються об’ємом до 5 сторінок А4 українською мовою через 1,5 інтервал: назва роботи курсивом, далі прізвище та ініціали авторів та керівників,найменування закладу, установи, текст з посиланнями, список літератури.
2. Вказані матеріали друкуються 14 шрифтом у текстовому редакторі МS Word для Windows, формат файла *doc, *rtf, абзац 1 см. Всі поля 20 мм. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконати в тексті у відповідному масштабі.
3. Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7], де 4 номер у спискулітератури за алфавітом, 7 відповідна сторінка на яку робиться посилання. Вимоги до оформлення відповідно до бюл. ВАК №3, 2008.
4. Необхідна роздрукована та електронна версія доповіді.
5. Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи в збірнику тез та статей науково-практичної конференції.

Кожна стаття повинна містити таку структуру:
1. Анотація. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
2.Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
3.Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується доповідь;
4.Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням наукових результатів.
5.Висновки даного дослідження з обґрунтуванням наукових результатів та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Практичне значення дослідження.
6.Список використаних джерел.

Просимо заявку про участь у конференції та статтю або тези надіслати до 14 березня 2015 року за електронною адресою: tanenok.a@gmail.com

Приклад оформлення заявки.

Прізвище _____________________
Ім’я __________________________
По-батькові ____________________
Назва НЗ (організації, установи, посада) ____________________________________
Контактна адреса ________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Тема статті або виступу ___________________________________________________
________________________________________________________________
Мультимедійний проектор ________________________________

Будемо раді Вашій участі у конференції!

————–
Українська Миротворча Школа працює за підтримки Посольства Великої Британії В Україні.

ups1

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут