Валютними кредитними стежками.

Валютними кредитними стежками.

 

У свій час із благословення Президента України Національний банк України (надалі – НБУ) встановив офіційний курс, за яким 100,00 доларів США дорівнювали 505,00 гривням. Водночас, із того ж благословення і ті ж дозволили комерційним банкам України (надалі – КБ) видавати валютні кредити юридичним та фізичним особам під відповідні відсотки річних, які були набагато нижчими за відсотки по кредитах, які видавалися у гривнях. Відповідно, отримувачі кредитів на це «клюнули», як риба на наживку. Простішими словами, юридичні та фізичні особи масово почали брати кредити в іноземній валюті. Через деякий час знову із благословення того ж Президента України той же НБУ встановив офіційний курс, за яким 100,00 доларів США вже дорівнювали 800,00 гривням. У результаті КБ отримали шалені прибутки, а ті що «попалися на вудку» – шалені збитки. Такі «мудрі» дії «месії» України та НБУ привели до того, що юридичні та фізичні особи не могли і не можуть вернути кредити, бо це насправді неможливо!!! Почалися та тривають до тепер, масові судові справи. Так ось, для тих, хто хоче добитися у судах правди від незаконних дій Президента України,  НБУ та їхній дітищ КБ, подаємо дану публікацію, яка надіємося, може придатись вам у нагоді.

 

Почнемо із умовного прикладу.

 

Дія № 1. 01.12.2008 року КБ дав фізичній особі, яка не була його клієнтом,  а остання отримала кредит у розмірі 10000,00 доларів США. Кредит видали на 3 роки під 11% річних. Іншими словами, КБ мав би через 3 роки отримати 10000,00 доларів, як повернення тіла кредиту та 3300,00 доларів, як проценти. Останні, були би доходом КБ. 01.12.2008 року за офіційним курсом НБУ 100,00 доларів США дорівнювали 505,00 гривням. Під час видачі кредиту у бухгалтерії КБ було зроблено наступне рахункове проведення:

дебет рахунку 2202, а кредит рахунку 1001 на суму 10000,00 $/50500,00 грн.

Крім того, бухгалтерія КБ повинна була дати фізичній особі графік погашення кредиту у момент його видачі та відмітити для себе прогнозований дохід (без здійснення рахункового проведення) у розмірі 3300,00 доларів США, що відповідало 16665,00 гривням (3300,00 х 5,05).

Дія № 2. 31.12.2008 року за офіційним курсом НБУ 100,00 доларів США дорівнювали 800,00 гривням. У цей день КБ зобов’язаний був зробити таке рахункове проведення:

дебет рахунку 2202, а кредит рахунку 3801 на суму 29500,00 гривень (курсове відхилення (8,00 – 5,05) х 10000,00). Тобто, КБ від зміни курсу відразу отримав не прогнозований дохід у розмірі 29500,00 гривень, який йому люб’язно надала держава в особі НБУ (відбулася переоцінка залишку рахунку № 2202).

Дія № 3. 02.01.2009 року фізична особа погасила 400,00 доларів США, як тіло кредиту та 150,00 доларів США, як проценти за кредит. У цей день за офіційним курсом НБУ 100,00 доларів США = 800,00 гривень.  02.02.2009 року у бухгалтерії КБ зобов’язані були зробити такі рахункові проведення:

дебет рахунку 1001, а кредит рахунку 2202 на суму 400,00 $/3200,00 грн., погашення тіла кредиту;

дебет рахунку 2208, а кредит рахунку 6042 на суму 150,00 $/1200,00 грн., отриманий не прогнозований дохід банку (прогнозований – 150,00 х 5,05 = 757,50).

Вищезазначений приклад показав, що від дій НБУ, як атрибуту державної влади, КБ отримав у зв’язку з ростом курсу долара США по відношенню до гривні непрогнозований дохід у розмірі 29942,50 гривень {29500,00 + 442,50 (1200,00 – 757,50)}.

Відповідно клієнт КБ – фізична особа отримала збитки у такому ж розмірі. Тобто, НБУ, як атрибут держави, створив недобросовісну конкуренцію, у якому перемогла тільки одна сторона – КБ. Вважаємо, що це є грубим порушенням статей 18, 25 та 32 Господарського кодексу України, за що НБУ та його «дітище» КБ, повинні понести відповідальність.

Добавимо, що доходами КБ від видачі кредитів, являються тільки проценти. Інші доходи не прогнозуються. Крім того, усі КБ, які розташовані в Україні, здають фінансову звітність у гривнях. Тобто, валові доходи та валові витрати визначаються не у валюті, а у грошовій одиниці України – гривні. З нашого розрахунку випливає, що КБ фактично отримав та показав у звітності доходи у розмірі 29942,50 гривень.

Крім того, вся фінансова звітність будується на основі даних бухгалтерського обліку. Простішими словами, всі доходи та витрати відображаються бухгалтерськими рахунковими проведеннями, на основі яких, складається фінансова звітність комерційних банків.

Перед тим, як дати спеціальну рекомендацію по веденні судових суперечок, далі наведемо витяги із тих законодавчих актів, які цитувалися у даній статті та витяги із Цивільного кодексу України.

Витяги з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

«…Рахунок № 1001 Банкноти та монети в касі банку. «…Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі банку (філії). За дебетом рахунку проводяться суми готівки,що вносяться до операційної каси для зарахування на рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з установ Національного банку України, з філій (банків), відділень банку, з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з програмно-технічних комплексів самообслуговування тощо. За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки, що відправляються до установ Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до програмно – технічних комплексів самообслуговування,підзвіт тощо…»;

«…Рахунок № 2202. Короткострокові кредити на поточні потреби,що надані фізичним особам. «…Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам. За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунку проводяться суми погашення…»;

«…Рахунок № 2208. Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам. «…Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів…»;

            «…Рахунок № 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. «…Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, що обліковується за рахунком 3800. За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію. За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію...»;

«…6042 АП Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам…».

Витяги із Господарського кодексу України:

«…Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання
3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності, чи запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством. Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів…»;
«…Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання

             2. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти  дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи  іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції. У разі порушення цієї вимоги органи державної влади, до повноважень яких належить контроль та нагляд за додержанням антимонопольно-конкурентного законодавства, а також суб'єкти господарювання можуть оспорювати такі акти в установленому законом порядку…»;

«…Стаття 32. Недобросовісна конкуренція
1. Недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції,  що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.
2. Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової  репутації суб’єкта господарювання, створення перешкод суб’єктам господарювання  у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції,  неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а  також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статті.
3. Недобросовісна конкуренція тягне за собою юридичну відповідальність осіб, якщо їх дії мають негативний вплив на конкуренцію на території України,  незалежно від того, де вчинено такі дії…».
Витяг із Закону України «Про бухгалткеський облік та фінансову звітність в Україні»:

«…Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані  складати фінансову звітність…».

Витяги із Цивільного кодексу України:

«…3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення…».
«…Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання
1. Особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання  зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів…».
А тепер щодо вище приведених нами витягів із Цивільного кодексу України. Законодавчого визначення, що таке «непереборна сила» та «інші обстави, які мають істотне значення» немає. Отже, на нашу думку, шалений ріст курсу долара є непереборна сила або інша обставина, яке має істотне значення.

Спеціальна рекомендація по веденні судових суперечок.

Вимагати у КБ та НБУ бухгалтерських документальних доказів, із приведенням бухгалтерських рахункових проведень, на предмет фактичного підтвердження ними утворених доходів та витрат у гривнях конкретно по видачі кредиту та відображення їх у «Декларації з податку на прибуток».

 

 

Аудитор Х.М.Соловій

 

 

 

Валютними кредитними стежками

(продовження)

 

 

Виявляється, що попередня стаття, яка була надрукована в електронних засобах масової інформації, викликала велике зацікавлення у читачів. Появилось немало відгуків, за які ми щиро вдячні. Нікого обманювати не збираємося і зазначимо, що відгуки були різні: як  позитивні, так і негативні. Щодо негативних, то ці дописувачі стоять на боці комерційних банків. У принципі, якби всі відгуки були однорідні, то це було би неправдою. Всі однаково думати не можуть.

 

Перед тим, як продовжити дану публікацію, зазначимо, що матеріали, які описані у цій та попередній нашій публікації, знаходяться у 22-х фактичних судових справах. Тому у свій час ми повідомимо вас, на яку користь ці судові справи завершились. Якщо вищезазначене описати іншими словами, то наші статті скидаються на репортажі із залів судових засідань (насправді так воно і є).

 

А далі продовжимо наш умовний приклад, але вже з юридичною особою.

 

Дія № 1. 01.12.2008 року ТзОВ «Самі свої» отримали кредит у розмірі 10000,00 доларів США. Кредит видали на 3 роки під 11% річних. У цей день за офіційним курсом НБУ 100,00 доларів США дорівнювали 505,00 гривням. Під час отримання кредиту у бухгалтерії ТзОВ «Самі свої» було зроблено наступне рахункове проведення (подаємо його спрощений варіант проведення):  дебет рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», а кредит рахунку 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» на суму 10000,00 $/50500,00 грн.

 

Отже, на кредитовому залишку рахунку 502 у товаристві завжди буде стояти цифра у доларах, що означатиме суму неповернутого кредиту. Відповідно, що у КБ на залишку їхнього  дебетового рахунку завжди буде стояти цифра у доларах непогашеного кредиту. До слова ці цифри повинні бути ідентичними.

 

Дія № 2. 31.12.2008 року за офіційним курсом НБУ 100,00 доларів США вже дорівнювали 800,00 гривням. У цей день ТзОВ «Самі свої» зобов’язані були зробити таке рахункове проведення: дебет рахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць», а кредит рахунку 502 на суму 29500,00 гривень (курсове відхилення (8,00 – 5,05) х 10000,00). Тобто, ТзОВ «Самі свої» від зміни курсу відразу отримали збитки у розмірі 29500,00 гривень, які йому люб’язно надала держава в особі НБУ (відбулася переоцінка залишку рахунку № 502). Таким чином, кредитовий залишок 502 рахунку вже мав такий вигляд  10000,00 $/80000,00 грн. Відповідно, що шанований нами КБ отримав прибуток у сумі 29500,00 гривень (про це вже писалося).

 

Коментувати написане нами у цій статті не будемо. Адже все ясно як у Божий день.

 

А тепер кілька зауважень:

 

1. Нагадаємо, що в Україні для всіх є тільки Сонце і Місяць, а не Закон;

 

2. Перед тим, як отримати кредит, КБ заставляв юридичні та інші особи страхуватися (заставне майно, людей на випадок життя і смерті і т.д.). Виникає питання, чому банк сам себе не застрахував від видачі кредитів нам? Тобто, наша думка є такою (вживемо спортивний термін) – це є спеціальна гра в одні ворота.

 

 

Аудитор Х.М.Соловій