Спільна заява юристів-практиків та науковців з питань миру і збереження довкілля в Україні

Спільна заява юристів-практиків та науковців з питань миру і збереження довкілля в Україні

Мир, розвиток і охорона довкілля є взаємозалежними та нероздільними.

Принцип 25, Декларація Ріо з питань довкілля та розвитку

 

20-21 вересня 2014 року у Львові за участю представників 13 країн відбувся міжнародний симпозіум “Права людини та довкілля в новій Україні: на честь професора Світлани Кравченко”. За нинішніх умов, коли базові принципи міжнародного права та цінності людського життя опинились під загрозою, учасники симпозіуму відчувають гостру потребу поділитись оцінкою того, що відбувається.

 

Шкоду довкіллю територій, які опинились в зоні військових дій, а також транскордонний вплив, ще слід оцінити. Але вже зараз очевидно, що перебільшені амбіції російського керівництва несуть загрозу для біорізноманіття екомереж, водних ресурсів, та сталого розвитку загалом. Затоплення шахт, обстріли хімічних підприємств, що спричиняє викиди хімічних речовин, та загострення санітарно-епідеміологічної ситуації створюють реальну загрозу екологічної катастрофи.

 

Закликаємо юристів-екологів з усього світу зробити все можливе, щоб зупинити російську агресію в Україні. Ми розуміємо, що в деяких країнах, включаючи Росію, в умовах обмеження свободи слова та прав людини, юристи-екологи, які виступають проти такої агресії, зазнають великих ризиків. Проте ми сподіваємось на  солідарність з юристами-екологами в цьому регіоні і в усьому світі у справі утвердження ідей миру та взаємної поваги.

 

Таким чином, ми, учасники міжнародного симпозіуму, що нижче підписалися, рішуче засуджуємо війну і закликаємо до негайного припинення військових дій та руйнування і закликаємо колег юристів-екологів в Росії та в усьому світі засудити руйнівний вплив агресії на Україну і її довкілля.

 

Олена Кравченко

Джон Бонайн

Ганна Хомечко

Софія Шутяк

Ірина Василакій

Тарас Жиравецький

Наталія Проць

Наталія Куць

Єлизавета Алексєєва

Марта Панькевич

Магдалена Тос Нагі

Алла Войциховська

Мар’яна Миць

Оксана Орловська

Мераб Барбакадзе

Фернандо Оча

Катерина Норенко

Сергій Варламов

Анатолій Походзяєв

Галина Левіна

Марія Ващчишин

Людвік Скочинський

 

Ця декларація є відкритою для підписання.

 

Контактна особа:

Олена Кравченко, виконавчий директор ЕПЛ

Email: okravchenko@epl.org.ua

Тел.: (032) 225-76-82

http://epl.org.ua/novini/anons/backPid/1/article/7140/

 

——————————————————————–

Joint Statement of Practicing Lawyers and Academicians on Peace and the Environment in Ukraine

 

Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.

Principle 25, Rio Declaration on Environment and Development

 

In Lviv, Ukraine on September 2014, representatives of 13 countries gathered at the international symposium “Human Rights and Environment in a New Ukraine: in Honor of Prof. Svitlana Kravchenko”. These representatives recognize that current conditions in Ukraine undermine basic principles of international law and that accepted norms of valuation of human life are threatened. Therefore, the participants in the symposium feel imperative great need to share their assessment of the situation.

 

The damage caused to the environment in the areas of military actions and transboundary effect are still to be assessed. But even now it is obvious that overriding ambitions of Russian leadership pose threats for biological diversity of environmental networks, water resources, and for sustainable development in general. Flooding of mines, attacks of chemical enterprises causing the release of toxic material, and deterioration of the sanitary condition of communities in the war zone create the potential for epidemiologic catastrophe.

 

We encourage environmental lawyers around the world to condemn the recent Russian government aggression in Ukraine. We understand that in some countries including Russia limitation of freedom of speech and human rights place environmental lawyers who oppose such aggression at risk. However, we hope that they can find a way to join in solidarity with environmental lawyers in the region and around the world in supporting peace and mutual respect between Russia and Ukraine.

 

Therefore, the undersigned participants of the international symposium resolutely condemn the current war and call for an immediate end to the war and attendant destruction and urge our lawyer colleagues in Russia and around the world to condemn the war’s disastrous impact on Ukrainian communities and their environment.

 

Olena Kravchenko

John Bonine

Hanna Khomechko

Sophia Shutiak

Iryna Vasylakiy

Taras Zhyravetskyi

Natalia Prots

Natalia Kuts

Yelyzaveta Aleksyeyeva

Merab Barbakadze

Marta Penkevych

Magdalena Toth Nagi

Alla Voytsykhovska

Maryana Myts

Oksana Orlovska

Fernando Ochoa Pinenda

Eduardo Salazar Ortuno

Kateryna Norenko

Anatoliy Pohodziaiev

Halyna Levina

Serhiy Varlamov

Maria Vaschyshyn

Ludwik Skochynskyy

 

The declaration is open for signing.

 

For further information please contact us:

Olena Kravchenko,

executive director at EPL

Email: okravchenko@epl.org.ua

Tel.: (032) 225-76-82

http://epl.org.ua/en/news/annotation/backPid/1/article/7141/