Текст звернення руху “Європейське покоління” до європейських дипломатів

Це звернення до європейських послів було передане вчора до представництва Європейського Союзу в Україні та посольств Польщі, Данії, Нідерландів і Литви, чиї міністри закордонних справ прибули сьогодні до України на переговори щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вашій увазі пропонуються україномовний і англомовний варіанти звернення.

Вельмишановний пане Посол!

Висловлюємо Вам свою повагу і просимо донести до політиків, дипломатів та депутатів Європейського Парламенту Вашої країни європейські прагнення українського народу (а особливо – молоді) як наш цивілізаційний вибір.

Ми розуміємо та визнаємо слушними всі застереження європейських політиків щодо підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ми так само, як і європейці, критично ставимось до нашої влади. Навіть більш критично, оскільки нам доводиться регулярно боротися з цією владою, аби відстояти громадянські права і свободи (за час існування нинішньої влади Громадянський рух «Відсіч», який ініціював створення молодіжного руху «Європейське покоління», провів самостійно або спільно з партнерами понад триста протестних акцій).

Ми бачимо, що чимало політиків не лише у владі, а й в опозиції насправді не прагнуть бачити Україну в Європі та влаштовують політичні ігри навколо угоди про асоціацію з ЄС.

Однак, окрім політиків, є ще народ. І більша частина громадян України прагне бачити Україну правовою і демократичною державою в колі європейських народів. А серед молоді прихильників євроінтеграції України ще більше – 60% (цей факт констатував, зокрема, Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц). І цей відсоток з часом лише зростатиме, оскільки молодь є майбутнім України.

Ми народилися вже у посттоталітарні часи й завжди, на відміну від політиків, відчували себе європейцями. Якщо угода про асоціацію не буде підписана, цим буде покарано не владу, а саме нас. Непідписання угоди означатиме кінець європейської мрії десятків мільйонів українців. Адже розробка, узгодження, парафування угоди про асоціацію зайняли кілька років копіткої праці українських та європейських дипломатів, експертів, політиків. І якщо ця праця буде зведена нанівець, для розробки нової угоди вже не буде ні політичної волі української влади, ні бажання європейських політиків.

Непідписання угоди про асоціацію буде сприйнято частиною орієнтованого на Європу українського суспільства як байдужість Європи не лише до України, як держави, але й до українців, як народу. І це зменшить кількість прихильників євроінтеграції в Україні, а наша влада може назавжди покласти край євроінтеграційним процесам, завівши України до Митного Союзу з Росією, Білорусією і Казахстаном. На жаль, наша влада не поспішає виконувати належним чином всі висунуті Україні умови для підписання угоди – часом іде на поступки, а часом поводиться цинічно й нахабно. Ми розуміємо обурення Європи такою поведінкою, але просимо все ж підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС навіть з такою владою. Бо інакше нас може очікувати білоруський сценарій, ми втратимо для себе Європу назавжди, а Європа втратить Україну.

Врешті решт асоціація не є членством у ЄС, і в Європи залишається чимало важелів впливу на нашу владу. Тим більше, що угода про асоціацію має бути ще ратифікована усіма парламентами країн-членів ЄС.

Ми ж зі свого боку беремо на себе зобов’язання тиснути на владу всередині України, вимагати від неї дотримання європейських стандартів. Бо, на відміну від більшості українських політиків, ми ще маємо шанс побачити європейську Україну.

З повагою,

від імені руху «Європейське покоління»                                  Ярина Чорногуз

24.04.2013

тел. 063-9918573

Dear Mr. Embassador! 

With our deep respect we ask you to convey aspirations of Ukrainians, especially of youth, towards the European Union as our civilization choice to politicians, diplomats and deputies of the European Parliament that represent your country.

We understand and acknowledge all the warnings of European politicians concerning the association agreement with Ukraine. We are critical about our political authorities as well as European politicians are. In fact, we are the very critics because we struggle against our political authorities in order to defend our civic rights and freedoms. For the time being of the current political power the civic movement «Vidsich», which has initiated the youth movement «European generation», made over 300 protests alone or together with partners.

We understand and acknowledge all the warnings of European politicians concerning the association agreement with Ukraine. We are critical about our political authorities as well as European politicians are. In fact, we are the very critics because we struggle against our political authorities in order to defend our civic rights and freedoms. For the time being of the current political power the civic movement «Vidsich», which has initiated the youth movement «European generation», made over 300 protests alone or together with partners.

We see that many politicians not only in power but in opposition also are not eager to see Ukraine in the European Union and play political games around the association agreement with the EU.

However, there are people except politicians. Most of Ukrainians strive to see Ukraine as a law-based and democratic state among other European nations. Among Ukrainian youth the number of supporters of the EU-integration is even higher – 60%. This fact was emphasized by the President of the European Parliament Martin Schulz. Since youth is the future of Ukraine, the percentage of EU supporters in Ukraine will grow over time.

We were born in post-totalitarian epoch and always, contrary to politicians, felt ourselves as Europeans. If the association agreement with the European Union fails we are the ones who will be punished, not the political authorities. The association agreement failure means the end of European dreams of tens of millions of Ukrainians.  Development, adjustment and ratification of the association agreement took several years of hard work of Ukrainian and European diplomats, experts and politicians. If all this work will be wasted now we might have neither political will of Ukrainian political authorities, nor the will of European politicians.

The failure of the association agreement will be perceived by part of pro-European public in Ukraine as indifference not only to Ukraine as a state, but also to Ukrainians as a nation.  This will lower down the number of supporters of European integration. Moreover, current political authorities in Ukraine can further kill European integration processes by making an agreement with Customs Union with Russia, Belorussia and Kazakhstan. Regretfully, our political authorities are not pushing forward enough in order to carry out all the conditions issued by the European Union for successful association agreement. Sometimes our political authorities perform concessions, sometimes however they behave cynically and impudently. We understand the resentment of the European Union, nevertheless we ask for association agreement between Ukraine and the European Union even with such political authorities as we have. Otherwise, we might get Belorussian scenario, and we will lose the Europe forever, and the Europe will lose Ukraine.

In the end, association is not the membership in the EU, and the EU can still keep pressure on the Ukrainian leadership. Apart from that, the association agreement has to be ratified by all the Parliaments of state-members of the EU.

From our side we take the responsibility for putting pressure on our political authorities from within Ukraine and demand from them to pursue European standards. In contrary to most of our politicians we still have the chance to see Ukraine as the European state.

Sincerely yours,

on behalf of the movement «European generation»                    Yaryna Chornoguz

24.04.2013

phone 063-9918573

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут

1 Comment on "Текст звернення руху “Європейське покоління” до європейських дипломатів"

  1. Петро | 26-04-2013 11:17 at 11:17 |

    М-О-Л-О-Д-Ц-І!!!

Comments are closed.