Анонс. Місцеве самоврядування на Донбасі: проблеми та перспективи розвитку – 2

Українська миротворча школа

Інформаційний центр Майдан Моніторинг 

Центр близькосхідних досліджень 

Донецький національний технічний університет

Громадська рада при Міністерстві освіти та науки України

Донецька обласна державна адміністрація

Запрошують!

Друга міжнародна науково-практична конференція

«Місцеве самоврядування на Донбасі: проблеми та перспективи розвитку»

Конференція відбудеться 16 березня  2016 року о 13.00

Реєстрація розпочинається о 12.30

за адресою: м. Красноармійськ, Донецька обл., пл. Шибанкова, 2

(ДонНТУ, 2 корпус, аудиторія 2.204)

 Мета конференції – обговорення та пошук рішень актуальних проблем місцевого самоврядування, обмін практичним і дослідницьким досвідом.  

 Буде розглянуто питання:

Історичні аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування (український та європейський досвід)

Роль та значення громад у розвитку місцевого самоврядування

Європейські стандарти місцевого самоврядування

Економічний та культурний потенціали місцевого самоврядування.

Освіта та медичне обслуговування на відповідній території.

Реформування місцевого самоврядування в Україні – виклики сьогодення

До участі у конференції запрошуються викладачі, працівники державних та місцевих органів, громадські діячі.

 Технічне забезпечення:

мультимедійний проектор

Регламент конференції

Виступи – до   10 хв.

Повідомлення – до  5 хв.

 

Матеріали буде опубліковано у збірнику конференції

Вимоги до оформлення матеріалів:

  1. Матеріали доповіді подаються об’ємом до 5 сторінок А4 українською мовою через 1,5 інтервал: назва роботи курсивом, далі прізвище та ініціали авторів та керівників, найменування закладу, установи, текст з посиланнями, список літератури.
  2. Зазначені матеріали друкуються 14 шрифтом у текстовому редакторі МS Word для Windows, формат файлу *doc, *rtf, абзац 1 см. Усі поля – 20 мм. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконуються в тексті у відповідному масштабі.
  3. Посилання в тексті, наприклад, [4, c.7], де 4 номер у списку літератури за алфавітом, 7 відповідна сторінка, на яку робиться посилання. Вимоги до оформлення відповідно до бюл. ВАК №3, 2008.
  4. Подаються роздрукована та електронна версії доповіді.

Кожна стаття має містити таку структуру:

  1. Анотація. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

2.Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених розв’язанню проблеми, на які посилається автор;

3.Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується доповідь;

4.Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням наукових результатів.

5.Висновки дослідження з обґрунтуванням наукових результатів та перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку. Практичне значення дослідження.

6.Список використаних джерел.

Заявку про участь у конференції та статтю або тези надсилати до  10 березня 2016 р.   за електронною адресою: tanenok.a@gmail.com

Приклад оформлення заявки.

Прізвище _____________________

Ім’я __________________________

По батькові ____________________

Назва   (організації, установи, посада) ____________________________________

Контактна адреса ________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Тема статті або виступу ___________________________________________________

________________________________________________________________

Потреба в мультимедійному проекторі  ________________________________

Після розгляду  надісланих  заявки і статті (тез) Вам буде надіслано запрошення

Будемо раді Вашій участі у конференції!

——–

Матеріали першої конференції було видано Українською Миротворчою Школою і з ними можна ознайомитися тут 00_1799_GVS_Donbass_Original

Зміст матеріалів першої конференції тут